Giải phương trình: 4(sin^4x + cos^4x) + √3 sin4x = 2

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

(4left(sin^4x+cos^4x ight)+sqrt3sin4x=2)

 (4left+sqrt3sin4x=2)

 (4left(1-frac12sin^22x ight)+sqrt3sin4x=2)

 (4-2sin^22x+sqrt3sin4x=2)

 (-2sin^22x+sqrt3sin4x=-2)

 (cos4x-1+sqrt3sin4x=-2)

 (cos4x+sqrt3sin4x=-1)

 (frac12cos4x+fracsqrt32sin4x=-frac12)

 (cosfracpi3.cos4x+sinfracpi3.sin4x=cosfrac2pi3)

 (cosleft(4x- ext​​ ext​​fracpi3 ight)=cosfrac2pi3)

Phương trình lượng giác cơ bản. Em tiếp tục nhé!


Đúng 0
bình luận (0)
Các thắc mắc tương tự
*

Trong những phương trình sau: cos x = 5 - 3  (1); sin x = 1 - 2  (2); sin x + cos x = 2  (3), phương trình làm sao vô nghiệm?

A. (2)

B. (1)

C. (3)

D. (1) và (2)


Lớp 12 Toán
1
0

Trong những phương trình sau: cos x = 5 - 3 (1); sin x = 1 - 2 (2); sin x + cos x = 2 (3), phương trình làm sao vô nghiệm?

A. (2).

Bạn đang xem: Giải phương trình: 4(sin^4x + cos^4x) + √3 sin4x = 2

B. (1).

C. (3).

Xem thêm: Giải Bài 5,6,7, 8,9,10 Trang 82,83 Sgk Toán Lớp 7 Tập 1 Trang 82 83

D. (1) cùng (2).


Lớp 12 Toán
1
0

Cho hàm số f x = 1 3 x 3 - 1 2 x 2 - 4 x + 6

Giải phương trình f"(cos x) = 0


Lớp 12 Toán
1
0

Cho hàm số

f x = 1 3 x 3 - 1 2 x 2 - 4 x + 6

Giải phương trình f"(sin x) = 0.

Xem thêm: Thực Trạng Của Vấn Đề Dân Tộc Ở Việt Nam Và Chính Sách Dân Tộc Của Đảng Và Nhà


Lớp 12 Toán
1
0

Giải các phương trình sau trên tập số phức: 3 x 2 – 4x + 2 = 0


Lớp 12 Toán
1
0

Giải bất phương trình sau (^^3^sqrt2x-2+1-3^xle x^2-4x+3)


Lớp 12 Toán
0
0

1. Cos 2a + cos 2b = - 2 cos(a+b) cos( a-b)

2. Cos2a + sin2b = 1

3. Cos a2 + sin b2= 1

4. Cos2 a + sin2 a = 1

5. Cos 2a = cos2 a - 2 sin 2a

6. Sin 2a = - 2 sin a. Cos a.

7. Sin 2a = cos2 a - sin2 a 

8. Sin 2a - sin 2b= 2 sin ( a+b) cos ( a - b)

9. Sin 2a - sin 2b= 2 cos( a+b) sin ( a - b)

10. cos a2 + sin a2  = 1

Câu số mấy đúng?


Lớp 12 Toán
1
0
+4...">

Giải các bất phương trình mũ sau:  2 x - 2 > 4 x + 1


Lớp 12 Toán
1
0

Giải pt : (dfraccos xleft(1-2sin x ight)2cos^2x-sin x-1)= (sqrt3)