Andehit có tác dụng với na không

  -  
Bài viết dưới đây trình bày những khái niệm, câu chữ về Anđehit cùng Xeton cũng tương tự các đặc thù hóa học, vật lí, ứng dụng thực tế của nó
*

Andehit – Xeton

A. ANĐEHIT

I. Định nghĩa

- những định nghĩa hoàn toàn có thể dùng với anđehit: + Anđehit là HCHC cơ mà phân tử bao gồm nhóm - CHO links với nơi bắt đầu hiđrocacbon, với H hoặc với nhau.Bạn vẫn xem: Andehit có tính năng với naoh không


*

+ Anđehit là thành phầm thu được khi nắm nguyên tử H trong hiđrocacbon hoặc H2bằng đội -CHO. + Andehit là HCHC nhưng mà phân tử có nhóm -CHO link trực tiếp cùng với C hoặc H - Công thức tổng thể của anđehit: + CxHyOz(x, y, z là những số nguyên dương; y chẵn; 2 ≤y≤2x + 2 - 2z; z≤x): hay sử dụng khi viết làm phản ứng cháy. + CxHy(CHO)zhay R(CHO)z: hay được sử dụng khi viết phản ứng xảy ra ở team CHO. + CnH2n+2-2k-z(CHO)z(k = số liên kết p + số vòng): hay sử dụng khi viết làm phản ứng cùng H2, cùng Br2…

II. Danh pháp

1. Tên vậy thế

Tên sửa chữa = tên hiđrocacbon tương ứng + al

2. Tên thường

Tên hay = Anđehit + thương hiệu axit tương xứng Tên axit (thay hậu tố ‘ic’ bởi ‘anđehit’) Chú ý:Dung dịch HCHO 37% →40% hotline là: Fomalin tuyệt fomon.Bạn sẽ xem: Andehit có công dụng với mãng cầu không

III. đặc thù vật lí

- Chỉ tất cả HCHO, CH3CHO là hóa học khí. Những anđehit còn lại đều là hóa học lỏng.Bạn vẫn xem: Andehit có tác dụng với na không


*

- Anđehit có ánh nắng mặt trời sôi thấp rộng Ancol có cân nặng phân tử tương tự nhưng cao hơn so cùng với hidrocacbon gồm cùng số nguyên tử C vào phân tử.

Bạn đang xem: Andehit có tác dụng với na không

IV. đặc thù hóa học

1. Làm phản ứng với hiđro

2. Phản bội ứng với AgNO3/NH3(phản ứng tráng bạc)

R(CHO)x+ 2xAgNO3+ 3xNH3+ xH2O→R(COONH4)x+ xNH4NO3+ 2xAg - làm phản ứng chứng tỏ anđehit gồm tính khử với được dùng để làm nhận biết anđehit. - riêng biệt HCHO tất cả phản ứng: HCHO + 4AgNO3+ 6NH3+ 2H2O→(NH4)2CO3+ 4NH4NO3+ 4Ag Chú ý: - làm phản ứng bao quát ở trên áp dụng với anđehit không tồn tại nối cha nằm đầu mạch. Nếu tất cả nối ba nằm tại vị trí đầu mạch thì H của C nối ba cũng trở thành thay thế bằng Ag. - Các đặc điểm của phản bội ứng tráng gương của anđehit: + giả dụ nAg= 2nanđehit→anđehit trực thuộc loại đơn chức và không hẳn HCHO. + nếu nAg= 4nanđehit→anđehit đó thuộc nhiều loại 2 chức hoặc HCHO. + giả dụ nAg> 2nhỗn hợpcác anđehit solo chức thì hỗn hợp đó gồm HCHO. + Số nhóm mang lại = nAg/2nanđehit(nếu trong láo lếu hợp không có HCHO). - một vài loại hóa học khác cũng có tác dụng tham gia làm phản ứng tráng gương gồm: + HCOOH cùng muối hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR. Những chất HCHO, HCOOH, HCOONH4khi phản nghịch ứng chỉ tạo ra các hóa học vô cơ. + những tạp chức có chứa team chức CHO: glucozơ, fructozơ, mantozơ…

3. Phản ứng oxi hóa

4. Bội nghịch ứng với Cu(OH)2ở nhiệt độ cao

5. Làm phản ứng với hỗn hợp Br2

R(CHO)x+ xBr2+ xH2O→R(COOH)x+ 2xHBr trường hợp anđehit còn có liên kết pi ở gốc hiđrocacbon thì xảy ra đồng thời bội phản ứng cộng Br2vào links pi đó.

Xem thêm: Trắc Nghiệm Bài 29 Công Nghệ 10, Please Wait

V. Điều chế

1. Thoái hóa ancol bậc I

R(CH2OH)x+ xCuO→R(CHO)x+ xCu + xH2­O (t0)

2. Điều chế qua ancol không bền

- cùng H2O vào C2H2: C2H2+ H2O→CH­3CHO (H2SO4, HgSO4, 800C) - Thủy phân este của ancol không bền say mê hợp: CH3COOCH=CH2+ NaOH→CH3COONa + CH3­CHO - Thủy phân dẫn xuất 1,1-đihalogen: CH3-CHCl2+ 2NaOH→CH3CHO + 2NaCl + H2O

3. Một vài phản ứng đặc biệt

2CH3OH + O2→ 2HCHO + 2H2O (Ag, 6000C) CH4+ O2→HCHO + H2O (xúc tác, t0) 2CH2=CH2+ O2→2 CH3CHO (PdCl2, CuCl2)

VI. Nhận thấy anđehit

- tạo thành kết tủa sáng loáng với AgNO3/NH3. - sản xuất kết tủa đỏ gạch men với Cu(OH)2ở ánh sáng cao. - làm mất màu hỗn hợp nước Brom. (Riêng HCHO phản bội ứng với dung dịch Brom có khí CO2thoát ra).

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý Lớp 8 Bài 4 : Biểu Diễn Lực, Vật Lý 8 Bài 4: Biểu Diễn Lực

VII. Ứng dụng

B. XETON

I. Định nghĩa


*

- CTTQ của xeton 1-1 chứccó dạng: R - co - R’

II. Danh pháp

1. Tên nắm thê

Tên sửa chữa = tên hidrocacbon + số chỉ địa chỉ C trong nhóm teo + on

2. Tên cội - chức

Tên cội chức = Tên nơi bắt đầu R, R’ + xeton

III. đặc điểm hóa học

- bội phản ứng với H2/Ni, t0tạo ancol bậc II: R-CO-R’ + H2→R-CHOH-R’ - Xeton không có phản ứng tráng gương, không phản ứng cùng với Cu(OH)2ở ánh nắng mặt trời cao, không làm mất đi màu dung dịch Brom như anđehit. - bội phản ứng nuốm ở gốc hidrocacbon vị trí lân cận nhóm CO: CH3COCH3+ Br2→CH3COCH2Br + HBr (có CH3COOH)

IV. Điều chế

- mang lại ancol bậc II + CuO đun nóng: RCHOHR’ + CuO→RCOR’ + Cu + H2O - Điều chế loại gián tiếp qua ancol không bền: CH3COOC(CH3) = CH2+ NaOH→CH3COONa + CH3COCH3 - oxi hóa cumen (C6H5CH(CH3)2) để phân phối axeton.