Unit 10 Lớp 10: Ecotourism

     

Look at the pictures, and then answer the questions./(Nhìn vào những hình, và kế tiếp trả lời những câu hỏi).

Bạn đang xem: Unit 10 lớp 10: ecotourism

*

1, Have you ever visited a zoo or a forest?

2, What animals are you interested in? Why?

3, bởi vì you need to lớn protect animals forests?

Lời giải:

1, Yes. I visited a zoo once when I was in Hanoi in 2006

2, I"m interested in wild animals such tigers, lions or brown bears,... Because these animals are endangered

3, Yes. If we don’t protect the forest, the animals will have no accommodation and can be extinct.

Hướng dẫn dịch: 

1, chúng ta đã khi nào đến thăm một vườn cửa thú hay một khu rừng chưa?

=> Có. Tôi mang đến thăm sân vườn thú một lần khi tôi sinh hoạt Hà Nội vào năm 2006

2, bạn thích thú đồ gia dụng gì? tại sao?

=> Tôi quan tâm đến các loài động vật hoang dã như hổ, sư tử hoặc những nhỏ gấu color nâu, ... Do những nhỏ vật này có nguy cơ bị tốt chủng.

3, chúng ta có cần bảo vệ rừng động vật hoang dã không?

=> Có. Nếu chúng ta không bảo vệ rừng thì động vật sẽ ko có chỗ sinh sống và có thể bị tuyệt chủng

WHILE YOU READ 

Read the paragraphs, and then vì chưng the tasks that follows/(Đọc những đoạn văn, và sau đó làm bài tập theo sau.)

 Click tại đây để nghe:

The loss of forest is destroying the earth’s plant và animal variety. Scientists say about 5,000 species of plants và animals arc eliminated each year. This is especially worrying as many of those plants và animals could be used as medicines against cancer, AIDS, heart disease & many other sicknesses. We may never know the true cost of this destruction.

Man và most animals need a constant supply of water to live. Farmers need water for their crops. Hydroelectric dams hold back needed water & provide nguồn for homes và industries. Frees, grasses, và other plant life play an important part in the natural circulation of water, và thus help conserve it. Without plants, most water would run off as soon as it falls, taking away valuable soil. Rapid run-off would cause frequent Hoods và leave little water during dry seasons.

These days it is impossible to xuất hiện a newspaper without reading about the damage we are doing to lớn the environment. The earth is being threatened and the future looks bad. What can each of us do? We cannot clean up our polluted rivers và seas overnight. Nor can we stop the disappearance of plants & animals. But we can stop worsening the problem while scientists search for answers, & laws are passed in nature"s defence.

Hướng dẫn dịch: 

Sự mất rừng đang phá hủy sự nhiều chủng loại động thực vật của trái đất. Những nhà công nghệ nói từng năm khoảng 5.000 chủng các loại dộng thực vật hiện giờ đang bị xóa đi. Điều này đặc biệt quan trọng gây lo lắng vì các động thực đồ gia dụng đó rất có thể được dùng làm thuôc trị ung thư, AIDS, bệnh tim và nhiêu bệnh khác. Bọn họ có lẽ không khi nào biết dòng giá thiệt sự cùa sự tàn phá này.

Con người và phần nhiều động thiết bị cần một vài lượng nước liên tục để sống. Nông dân phải nước đến mùa vụ cùa họ. Các đập thủy điện giữ nước quan trọng và hỗ trợ điện cho gia đình và công nghiệp. Cây, cỏ với sự sinh sống thực trang bị khác giữ một trong những phần quan trọng trong sự tuần hoàn nước trong thiên nhiên, và vì vậy giúp đảm bảo an toàn nó. Không có cây cò, phần lớn nước đã chảy đi vừa lúc nó đổ xuống, đưa theo lớp đất quý giá. Nước chảy nhanh sẽ gây nên lụt tiếp tục và giữ lại ít nước trong đợt khô.

Trong những ngày nay không thể mở trường đoản cú báo nhưng mà không phát âm về thiệt hại chúng ta đang tạo nên môi trường. Trái đất đã bị rình rập đe dọa và tương lai có vẻ như tệ hại. Mỗi người bạn cũng có thể làm gì? Chúna ta chẳng thể làm lau chùi và vệ sinh các sông và biển lớn bị ô nhiễm của chúng ta chỉ qua 1 đêm. Bọn họ cũng không thể ngăn chặn sự mất tích cùa các động thực vật. Nhưng chúng ta có thể ngăn ngăn sự làm cho tệ hại hơn vấn đề trong khi các nhà công nghệ tìm câu trà lời, với những luật được trải qua trong việc bảo đảm an toàn thiên nhiên.

Task 1: Match the word in A with a suitable definition in B./(Ghép từ nghỉ ngơi A cùng với định nghĩa tương xứng ở B.)


A

B

1. Eliminate

2. Circulation

3. Run-off

4. Hydroelectric

 

a. The movement of something around a closed system

b. Concerning or producing electricity by the power of falling water

c. Remove or get rid of completely

d. Liquid which flows off or from (something)

Lời giải:

1, c 2. A 3. D 4. B

Hướng dẫn dịch: 

1, loại trừ: loại quăng quật hoặc thoát ra khỏi hoàn toàn

2, chu kỳ: sự chuyển động của một thứ gì đó xung quanh một hệ thống khép kín

3, rửa trôi: chất lỏng rã ra hoặc từ (một cái gì đó)

4, thủy điện: liên quan tiền hoặc sản xuất điện bằng sức khỏe của nước chảy

Task 2: Decide whether the following statements are true (T) or false (F)./(Quyết định gần như câu sau đúng(T) xuất xắc sai (F).)

1, Each year about fifty hundred species of plants và animals are eliminated.

2, Many kinds of plants could be used to treat various dangerous diseases.

3, Water can be held on land by vegetation.

4, Man is constantly doing harm lớn the environment.

5, Plants may cause floods and erosion.

6, We can bởi vì nothing lớn save the earth.

Lời giải:

1, T 2. T 3. T 4. T

5, F (Plants hold water back, so they prevent rapid run-off which can cause floods và erosion.)

6, F (We can stop worsing the problem while scientists tìm kiếm for answers, & laws are passed in nature’s defense.)

Hướng dẫn dịch: 

1, từng năm khoảng chừng năm mươi trăm loài thực vật dụng và đụng vật bị loại bỏ bỏ.

2, Nhiều loại thực vật có thể được thực hiện để điều trị những bệnh gian nguy khác nhau.

3, Nước hoàn toàn có thể được giữ trên đất bởi thảm thực vật.

4, nhỏ người liên tiếp làm hại đến môi trường.

Xem thêm: Khoáng Sản Vô Tận Ở Biển Nước Ta Là :, Khoáng Sản Vô Tận Ở Biển Nước Ta Là:

5, Cây rất có thể gây cộng đồng lụt cùng xói lở.

6, bọn họ không thể làm những gì để cứu giúp trái đất.

Task 3: Choose the most suitable main idea for each paragraph./(Chọn đại ý phù hợp nhất cho 1 đoạn văn).

1, We cannot live without water.

2, Let’s do something khổng lồ save the earth.

3, Forests give us a lot of valuable things.

4, Vegetation can help conserve water.

Lời giải:

A - 3 Forests give us a lot of valuable things. 

B - 4 Vegetation can help conserve water. 

C - 2 Let"s vì something to save the earth. 

Hướng dẫn dịch: 

1, chúng ta không thể sinh sống thiếu nước.

2, Hãy làm một cái gì đấy để cứu trái đất.

3, Rừng cho họ rất các thứ quý giá.

4, Thảm thực vật có thể giúp bảo tồn nước.

A - 3; B - 4; C - 2

AFTER YOU READ

Answer the following questions/(Trả lời các câu hỏi sau).

1, What is the consequence of losing forest?

2, How important is water in our life?

3, What should we bởi vì for the future of our planet ?

Lời giải:

1, The loss of forest is destroying the earth’s plant và animal variety. Và this loss may bring about serious damage to man và other different animals: frequent floods, poor land, natural habitat và severe weather.

2, Water plays a very important role in living beings" life. Without water, no living thing on the earth could survive. For example we need water to lớn grow our food, keep animals and fowls in our homes and produce power.

3, We should stop và prevent doing what can vị serious damage to lớn our environment by conserving rare plants & animals và by stopping the pollution of all kinds: air, water and land.

Hướng dẫn dịch: 

1, kết quả của câu hỏi mất rừng là gì?

=> bài toán mất rừng đang phá hủy sự phong phú của thực đồ vật và động vật của trái đất. Cùng sự mất non này có thể gây ra thiệt sợ nghiêm trọng đến con người và các động đồ dùng khác nhau: vây cánh lụt thường xuyên xuyên, khu đất nghèo nàn, môi trường xung quanh sống tự nhiên và thoải mái và thời tiết xung khắc nghiệt.

2, Nước trong cuộc sống đời thường của bọn họ quan trọng như thế nào?

=> Nước đóng góp một mục đích rất đặc biệt quan trọng trong cuộc sống đời thường của bé người. Không có nước, không có vật sống trên trái đất rất có thể tồn tại. Ví dụ bọn họ cần nước để trồng thức ăn, nuôi động vật hoang dã và gia ráng trong đơn vị và tạo thành sức mạnh.

Xem thêm: ' Skinny Dipping Là Gì, 'Skinny Dipping' Là Gì

3, bọn họ nên làm những gì cho tương lai của hành tinh chúng ta?

=> chúng ta nên tạm dừng và ngăn ngừa làm hầu như gì hoàn toàn có thể làm phá hoại nghiêm trọng đến môi trường xung quanh của chúng ta bằng phương pháp bảo tồn thực thứ và động vật quý thi thoảng và bằng cách ngăn ngăn sự độc hại của tất cả các loại: không khí, nước với đất.