LANGUAGE FOCUS

     

Bài học tập Language Focus Unit 7 Lớp 8 - My neighborhood ra mắt đến những em một trong những điểm ngữ pháp trong bài với cách so sánh và phân biệt dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành.

Bạn đang xem: Language focus


Tóm tắt bài giảng

1. Grammar Language Focus Unit 7 Lớp 8

1.1.The present perfect tense (thì lúc này hoàn thành)

1.2.To show similarity & difference (diễn tả sự tuơng đồng với khác biệt)

2. Exercise Language Focus Unit 7 Lớp 8

2.1.Unit 7 Language Focus Exercise 1

2.2.Unit 7 Language Focus Exercise 2

2.3.Unit 7 Language Focus Exercise 3

2.4.Unit 7 Language Focus Exercise 4

2.5.Unit 7 Language Focus Exercise 5

Bài tập minh họa

Bài tập trắc nghiệm

Hỏi đáp Language Focus Unit 7


Thì hiện tại xong đc ra đời của trợ rượu cồn từ Have với quá khứ phân tự (past participle) của cồn từ chính.

S + has/have + p.p(past participle)

I lượt thích this film. Ihave seenit many times.

a.2. Use

Thì hiện nay tại hoàn thành dùng khẳng định để diễn tả

Hàng động xẩy ra trong wá khứ không xác định thời gianIhave meetthat man but I can"t remember his name.Hành đụng vừa xảy ra: cùng với phó từjust (mới vừa),lately, recently (mới đây)Hehas just goneout.Hành động tái diễn hay kinh nghiệm với những phó từalways, often, frequentlyvà những nhóm từthree/ four/several times.Shehas always workedhard.Mối tương tác của quá khứ với hiện tại bằng các nhóm trường đoản cú phó trường đoản cú như:before, so far, up till now, up to the present, ever (trong câu hỏi), not...ever/ never, yet, not... Yet, already..Lan hasn"t appeared on TVbefore.Hành động xẩy ra trong thừa khứ còn liên tục đến lúc này vớisincefor.

* For+ khoảng chừng thời gian: trong...

Ex:We have lived in hồ chí minh cityfor10 years.

* Since+ điểm thời hạn : từ...

Ex:We have lived in tp hcm citysince1994.


1.2. To show similarity & differentce (diễn tả sự tuơng đồng với khác biệt)

b.1. đối chiếu bằng tính từ với giới từ

Câu xác định

S + verd + as + adj/ adv + as + Noun.

Tom is 8 years old.Mary is 8 years old.

=> Tom isas old asMary.

Câu bao phủ định

S + V(not) + so/as + adj/adv + as + N.

He doesn"t swimas/ so well ashis brother.

b.2. Structures with lượt thích (giống); the same as (tương tự); different from (khác với)

Tom lookslikehis father.Her dress isthe same asmine.No, her dress isdifferent frommine.Here is blue, mine is dark blue.

2. Exercise Language Focus Unit 7 Lớp 8


2.1. Unit 7 Language Focus Exercise 1

Match each verb lớn its past participle.(Em hãy ghép cồn từ với vượt khứ phân trường đoản cú của nó.)

Guide lớn answer

be - been

see - seen

go - gone

do - done

eat - eaten

write - writen

live - lived

work - worked

attend - attended

collect - collected


2.2. Unit 7 Language Focus Exercise 2

Complete the expressions. Usefororsince.(Hoàn thành các biểu đạt sau, dùngforhoặcsince.)

Guide to lớn answer

for five minutes

for three hours

since January

for two weeks

since 1990

since Friday

since the summer

for 20 years


2.3. Unit 7 Language Focus Exercise 3

Complete the sentences. Use the present perfect size of the verbs in brackets.(Hãy xong xuôi các câu sau, cần sử dụng thì hiện nay tại xong cho đụng từ trong ngoặc.)

a. I have lived since last week. (live)

b. We __ in that restaurant for two years. (not eat)

c. I ___ her since yesterday. (not see)

d. They ______ quang quẻ Trung School since last year. (attend)

e. My dad _____ for his company for trăng tròn years.

f. Ba _____ stamps since 1995. (collect)

Guide lớn answer

b.Wehaven"t eatenin that restaurant for two weeks.

c.Ihaven"t seenher since yesterday.

d.Theyhave attendedQuang Trung School since last year.

e.My Dadhas workedfor this company for 20 years.

f.Bahas collectedstamps since 1995.


2.4. Unit 7 Language Focus Exercise 4

Complete the conversation. Use the correct form of the verbs in the box.(Hoàn thành hội thoại sau, phân tách dạng đúng của cồn từ mang lại trong khung.)

hope be(3) live see look want

Ba:Hi. My name"s Ba.

Tom:Nice to meet you, Ba. I"m Tom.

Ba:Are you a newcomer here?

Tom:Yes I (1) _______ here since last week.

Xem thêm: Nacl Có Kết Tủa Không ? Nacl Là Gì Nacl Có Kết Tủa Không

Ba:I"m sure you"ll love this place.

Tom:I (2) _____ so. How long (3) ______ here?

Ba:For 15 years.

Tom:So you must know the area very well. (4) _____ there a post office near here?

Ba:Yes. There"s one next to my house. Why?

Tom:Ah! I (5) _____ to lớn send this postcard khổng lồ my parents.

Ba:Let me see. Oh! It (6) _____ very beautiful. Where is your house?

Tom:In London. (7)_______ there?

Ba:Not yet. But I (8) _____ it through films and magazines. I"m going there with my father next summer.

Tom:That"s great. I hope khổng lồ see you again over there.

Guide to answer

(1)have been

(2)hope

(3)haveyoulived

(4)Is

(5)want

(6)looks

(7)Haveyou everbeen

(8)saw


2.5. Unit 7 Language Focus Exercise 5

Look at the pictures. Complete the sentences. Use the words in the box. You will have to lớn use some words more than once.(Hãy nhìn tranh và ngừng các câu sau, thực hiện từ đến trong khung. Em sẽ yêu cầu dùng một vài ba từ hơn một lần.)

different expensive cheap modern long same large

*

a.The magazine isnot as large asthe newspaper.

b.Lipton tea isdifferent fromDilmah tea.

c.The red dictionary is _____ the blue dictionary.

d.The bag on the left is _____ the bag on the right.

e.The cat is ______ the dog.

f.Hoa"s backpack is ______ Lan"s backpack.

g.The snake is _____ the rope.

h.The pocket-watch is _______ the wristwatch.

i.The ruler is _____ the eraser.

Guide lớn answer

c.different from

d.the same as

e.not as big as

f.the same as

g.not as long as

h.not as modern as

i.not as cheap as


Bài tập minh họa


Choose the word or phrase that best completes each unfinishedsentence below or substitutes for the underlined word or phrase.


1. Martina has been a professional tennis player ________1994.

a. Since b. For c. On d. In

2. The thành phố center was_________ crowded than usual.

a. Less b. Few c. Many d. Much

3. I never feel very________ in his present.

a. Comfort b. Comfortable c. Comfortably d. Comforting

4. It"s not warm but it isn"t _________yesterday.

a. As cold as b. As cold so c. As cold lượt thích d. So cold so

5. ______is it since you last saw Joe?

a. How long b. How far c. What time d. What day

6. You______ be hungry after your long walk.

a. Have to lớn b. Has to lớn c. Must d. Ought to

7. I don"t know_________ you do.

a. As many as people b. As many people as

c. Such many people lượt thích d. So many as people

8. _____ is something that people make or grow lớn sell.

a. Product b. Production c. Produce d. Productive

9. She has been a professional tennis player ____years.

a. Since b. For c. In d. On

10. The wallet was ______in my pocket.

a. Too big lớn put b. Too big for putting

c. So big khổng lồ put d. Bigger can"t put

Key

1a 2a 3b 4a 5a 6c 7b 8a 9b 10a


Bài tập trắc nghiệm Language Focus Unit 7 Lớp 8


Trên đó là nội dung bài học Language Focus Unit 7 giờ đồng hồ Anh lớp 8, để củng gắng nội dung bài học kinh nghiệm ngữ pháp mời những em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 7 lớp 8 Language Focus


Câu 1:Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase.

Born in Slovakia, she has lived in Switzerland______ many years.

Xem thêm: Phân Biệt Hiện Tượng Vật Lí Là Hiện Tượng Vật Lí Là Gì? Hiện Tượng Vật Lí Là Hiện Tượng Chất Biến Đổi Mà:


A.sinceB.forC.asD.when

Câu 2:

Ann’s grade is the same________mine.


A.likeB.toC.ØD.as

Câu 3-5:Mời các em đăng nhập xem tiếp câu chữ và thi test Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!


Hỏi đáp Language Focus Unit 7


Trong quá trình học tập ví như có vướng mắc hay nên trợ giúp gì thì những em hãy bình luận ở mụcHỏi đáp, cộng đồng Tiếng Anhthuphikhongdung.vnsẽ cung cấp cho những em một cách nhanh chóng!

Chúc những em học tập tập tốt và luôn luôn đạt các kết quả cao trong học tập!


-- gian lận Tiếng Anh 8 HỌC247


*

MGID

Bài học thuộc chương


Unit 7 lớp 8 Getting Started - My neighborhood
Unit 7 lớp 8 Listen & Read - My neighborhood
Unit 7 lớp 8 Spreak - hội thoại My neighborhood
Unit 7 lớp 8 Listen - bài nghe My neighborhood
Unit 7 lớp 8 Read - bài dịch My neighborhood
Unit 7 lớp 8 Write - bài viết My neighborhood
ADSENSE
ADMICRO

bộ đề thi nổi bật
*

ADSENSE
ADMICRO

XEM nhanh CHƯƠNG TRÌNH LỚP 8


Toán 8

Lý thuyết Toán 8

Giải bài bác tập SGK Toán 8

Trắc nghiệm Toán 8

Đại số 8 Chương 1

Hình học 8 Chương 1


Ngữ văn 8

Lý thuyết Ngữ Văn 8

Soạn văn 8

Soạn văn 8 (ngắn gọn)

Văn chủng loại 8

Soạn bài bác Tôi đi học


Tiếng Anh 8

Giải bài bác Tiếng Anh 8

Giải bài bác Tiếng Anh 8 (Mới)

Trắc nghiệm tiếng Anh 8

Unit 1 Lớp 8 My friend

Tiếng Anh 8 new Unit 1


Vật lý 8

Lý thuyết thiết bị lý 8

Giải bài xích tập SGK thiết bị Lý 8

Trắc nghiệm thứ lý 8

Vật Lý 8 Chương 1


Hoá học 8

Lý thuyết Hóa 8

Giải bài xích tập SGK hóa học 8

Trắc nghiệm Hóa 8

Hóa học 8 Chương 1


Sinh học 8

Lý thuyết Sinh 8

Giải bài bác tập SGK Sinh 8

Trắc nghiệm Sinh 8

Sinh học 8 Chương 1


Lịch sử 8

Lý thuyết lịch sử dân tộc 8

Giải bài bác tập SGK lịch sử hào hùng 8

Trắc nghiệm lịch sử 8

Lịch Sử 8 Chương 1 LSTG Cận Đại


Địa lý 8

Lý thuyết Địa lý 8

Giải bài xích tập SGK Địa lý 8

Trắc nghiệm Địa lý 8

Địa Lý 8 Châu Á


GDCD 8

Lý thuyết GDCD 8

Giải bài bác tập SGK GDCD 8

Trắc nghiệm GDCD 8

GDCD 8 học tập kì 1


Công nghệ 8

Lý thuyết công nghệ 8

Giải bài tập SGK technology 8

Trắc nghiệm công nghệ 8

Công nghệ 8 Chương 1


Tin học 8

Lý thuyết Tin học tập 8

Giải bài bác tập SGK Tin học tập 8

Trắc nghiệm Tin học tập 8

Tin học tập 8 HK1


Cộng đồng

Hỏi đáp lớp 8

Tư liệu lớp 8


Xem những nhất tuần

Đề thi giữa HK1 lớp 8

Đề thi thân HK2 lớp 8

Đề thi HK1 lớp 8

Đề thi HK2 lớp 8

Bảy hằng đẳng thức xứng đáng nhớ

Tôi đi học

Trong lòng mẹ

Tiếng Anh Lớp 8 Unit 1

Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2

Video Toán nâng cao lớp 8- HK Hè

Video Toán nâng cấp lớp 8- HK1

Video Toán cải thiện lớp 8- HK2


*

Kết nối với chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - đồ vật 7: từ bỏ 08h30 - 21h00

thuphikhongdung.vn.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị nhà quản: doanh nghiệp Cổ Phần giáo dục đào tạo HỌC 247


Chịu nhiệm vụ nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc doanh nghiệp CP giáo dục đào tạo Học 247