BÀI 46 TRANG 57 SGK TOÁN 8 TẬP 1

  -  

(= left( dfracxx + dfrac1x ight) : left(dfracxx - dfrac1x ight))

(= dfracx + 1x : dfracx - 1x )

(= dfracx + 1x.dfracxx - 1)

(= dfracx + 1x - 1)

b)(dfrac1 - dfrac2x + 11 - dfracx^2 - 2x^2 - 1)

(= left( 1 - dfrac2x + 1 ight) : left(1 - dfracx^2 - 2x^2 - 1 ight))

(= left( dfracx + 1x + 1 - dfrac2x + 1 ight) : left(dfracx^2 - 1x^2 - 1 - dfracx^2 - 2x^2 - 1 ight))

(= left( dfracx + 1 - 2x + 1 ight) : left(dfracx^2 - 1 - x^2 + 2x^2 - 1 ight))

(= dfracx - 1x + 1 : dfrac1x^2 - 1)

(= dfracx - 1x + 1.(x^2 - 1))

(= dfrac(x - 1)(x^2 - 1)x + 1)

(= dfrac(x - 1)(x - 1)(x + 1)x + 1)

(= (x - 1)^2)
Bạn đang xem: Bài 46 trang 57 sgk toán 8 tập 1

Xem đoạn phim bài giảng và làm thêm bài rèn luyện về bài học này ở đây để học xuất sắc hơn.
*

Tham khảo giải mã các bài xích tập bài 9: biến hóa các biểu thức hữu tỉ. Quý giá của phân thức khác • Giải bài bác 46 trang 57 – SGK Toán lớp 8 tập 1 biến hóa dổi từng biểu... • Giải bài bác 47 trang 57 – SGK Toán lớp 8 tập 1 với mức giá trị làm sao đó... • Giải bài 48 trang 57 – SGK Toán lớp 8 tập 1 mang lại phân... • Giải bài xích 49 trang 58 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Đố. Đố em tìm được...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đầy đủ - Hình học tập 8
bài bác trước bài xích sau
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Bài 9: chuyển đổi các biểu thức hữu tỉ. Quý giá của phân thức
• Giải bài 46 trang 57 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 47 trang 57 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 48 trang 57 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 49 trang 58 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân với phép phân tách đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đa số
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7


Xem thêm: Luyện Tập Bài 78 Trang 40 Sgk Toán 6 Tập 2, Bài 78 Trang 40 Sgk Toán 6 Tập 2

Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài tập các môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài bác tập soạn Văn
Giải bài tập Môn trang bị Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Bài Văn Tả Mùa Thu Lớp 2 ❤️️15 Bài Văn Tả Về Mua Thu Hay Nhất

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12