Bài tập câu tường thuật lớp 9 có đáp án

  -  

Câu tường thuật là một trong điểm ngữ pháp quan trọng đặc biệt trong tiếng Anh, xuất hiện nhiều trong các bài thi và kiểm tra. Vậy làm sao để nuốm rõ những dạng câu hỏi và bài xích tập hay mở ra về Câu tường thuật trong giờ Anh?

Hôm nay thuphikhongdung.vn sẽ cung cấp đến chúng ta các dạng câu hỏi và bài bác tập cơ bản, cải thiện về câu tường thuật hay xuất hiện thêm trong bài thi để chúng ta luyện tập thêm.

Bạn đang xem: Bài tập câu tường thuật lớp 9 có đáp án

Bạn sẽ xem: bài tập câu trần thuật lớp 9 gồm đáp án

Nội dung chính:2. Những dạng câu hỏi và bài tập về câu trần thuật trong giờ Anh3. Bài xích tập về câu tường thuật, bao gồm kèm đáp án

1. Câu tường thuật tiếng anh là gì?

Chúng ta thuộc ôn lại một trong những kiến thức cơ bạn dạng về câu tường thuật trước khi bước vào các dạng câu hỏi cũng như bài tập nhé!


*

*

*

*

*

Bài tập vận dụng

Viết lại đúng các câu sau bằng phương pháp sử dụng kết cấu câu tường thuật

1. “Please tải về the information from this file,” the director said to us.

The director told us ………………………………………………………

2. “Where is the cake which I just made?” Her mother asked her.

Her mother asked her where ……………………………………

3. “Which way are you planning to go lớn the beach?” Mary asked us

Mary asked us which …………………………………………….

4. “Please bring that outfit over here if it has any damage.” the clerk said khổng lồ Lisa.

The clerk told Lisa………………………………………………………

5. “Don’t come lớn my house without prior notice.” May’s colleague said to her.

May’s colleague told her ……………………………………………………

6. “Can you vày this project best?” My manager told me

My manager told me ………………………………..

7. Jimin’s girlfriend said, “My boyfriend is a very polite và courteous person so I love him very much.”

Jimin’s girlfriend said that ……………………………………..

8. “Is there any restroom nearby?” the customer asked me.

The customer asked me ………………………………..

9. Jenny said to lớn him: “Please lend me your oto to carry this cargo to the train station because my dad needs it right now.”

Jenny asked him …………………………..

11. “Don’t stay up late, Jisoo,” Jisoo’s mother said to lớn her.

Jisoo’s mother told her ……………………………..

12. “Tim, did you see the water bottle which I just bought?” Tim’s roommate asked.

Tim’s roommate asked him ………………………………………………

13. “Don’t bởi anything worse, Jane.” Jane’s brother said to her.

Jane’s brother told her …………………………………….

14. She said: “I’ll take you to school tomorrow, Jack.”

She told Jack…………………………………….

15. “If you accept khổng lồ take this survey, we will give you a discount coupon.” The seller said lớn us.

The seller told us …………………………………………………………..

16. “What vày you plan to buy for your girlfriend’s birthday?” Tom asked me

Tom asked me ……………………………………………………………

17. “I will get back to lớn you as soon as possible,” the clerk said to him.

The clerk told him …………………………………………….

18. “Can I borrow your phone, Mina?” Mina’s colleague asked her

Mina’s colleague asked her ……………………………………

19. “I want lots of people lớn come lớn my birthday party.” My brother said lớn me

My brother told me ………………………………………………………….

20. “Don’t drink that glass of water because it’s brandy.” Lisa’s boyfriend said lớn her.

Lisa’s boyfriend told her ………………………………………………….

21. “How long are you planning to study in Australia?” my roommate asked

My roommate asked me …………………………………………………

22. “Are you planning lớn go lớn school by train?” Britain’s mother asked him

Britain’s mother wanted to lớn know………………………………………………

23. “Don’t turn on the indoor heater when nobody is there.” March’s mother said

March’s mother told him …………………………………………………….

24. “Will you come khổng lồ the concert to see my show?” my neighbor asked me

My neighbor invited me …………………………………………………

25. “Don’t drive when you’re on the phone.” Mary’s father said to her.

Mary’s father told her …………………………………………….

26. “Did the doctor come lớn see you yesterday?” My mother asked

My mother asked me…………………………………………..

27. “Don’t step on the grass.” the neighbor said khổng lồ me

The neighbor told me ……………………………

28. “What bởi you want khổng lồ cook for breakfast, mommy?” Kate asked

Kate asked her mother …………………………….

29. “Can I use your computer, Peter?” Peter ‘s sister asked him

Peter’s sister asked him …………………………………..

30. “Why didn’t I have my name on the record?” The customer asked

The customer wondered…………………………………………..

Xem thêm: Soạn Bài Em Bé Thông Minh Sgk Ngữ Văn 6 Tập 1 Chân Trời Sáng Tạo Chi Tiết

John advised Anna ………………………………………………………..

Đáp án

1. The director told us to tải về the information from that file.

2. Her mother asked her where the cake was which she just had made.

3. Mary asked us which way we were planning lớn go khổng lồ the beach.

4. The clerk told Lisa to lớn bring that outfit over there if it had any damage.

5. May’s colleague told her not lớn come to lớn her house without prior notice.

6. My manager told me if I could vì that project best.

7. Jimin’s girlfriend said that he was a very polite và courteous person so she loved him very much.

8. The customer asked me if there any restroom nearby was.

9. Jenny asked him lớn lend her his oto to carry that cargo to the train station because her dad needed it right then.

10. Jisoo’s mother told her not to stay up late.

11. Tim’s roommate asked him if he had seen the water bottle which she had just bought.

12. Jane’s brother told her not to vì chưng anything worse.

13. She told Jack that she would take him to school the next day.

14. The seller told us they would give us a discount coupon if we accepted khổng lồ take that survey.

15. Tom asked me what I planned to lớn buy for my girlfriend’s birthday.

16. The clerk told him that she would get back lớn him as soon as possible.

17. Mina’s colleague asked her if she could borrow her phone.

18. My brother told me that he wanted lots of people khổng lồ come to lớn his birthday party.

19. Lisa’s boyfriend told her not lớn drink that glass of water because it was brandy.

20. My roommate asked me how long I was planning lớn study in Australia.

21. Britain’s mother wanted to lớn know if he was planning khổng lồ go to lớn school by train.

22. March’s mother told him not khổng lồ turn on the indoor heater when nobody was there.

23. My neighbor invited me khổng lồ come to lớn the concert khổng lồ see her show.

24. Mary’s father told her not lớn drive when she was on the phone.

25. My mother asked me if the doctor had come to lớn see me the day before.

26. The neighbor told me not to lớn step on the grass.

27. Kate asked her mother what she wanted lớn cook for breakfast.

28. Peter’s sister asked him if she could use his computer.

29. The customer wondered why he hadn’t had his name on the record.

Xem thêm: Giải Vật Lý 10 Bài 9, 10, 11, 12 Trang 22 Sgk Vật Lí 10, Please Wait

30. John advised Anna to vị well everything that her quái nhân had requested.

Trên phía trên là cục bộ kiến thức về các dạng câu hỏi và bài bác tập về Câu tường thuật cụ thể nhất nhưng thuphikhongdung.vn đã tổng hợp. Câu tường thuật là điểm ngữ pháp rất đặc biệt trong tiếng Anh, bởi vì vậy mà chúng ta nên luyện tập thường xuyên. Chúc chúng ta học tốt!