Bài Tập Chia Động Từ Tiếng Anh

     

Bài tập phân tách động từ các thì trong tiếng Anh là một trong dạng bài xích tập luôn luôn luôn xảy ra trong công tác học rộng rãi của các bạn học sinh. Nó luôn góp mặt trong số bài kiểm tra, nếu như bạn không nắm vững thì sẽ dễ bị lầm lẫn và có tác dụng sai các bài tập. Vì chưng thế hôm nay hãy cũng vắt lại kiến thức và một vài bài tập về phân tách động tự nhé!

*

Cách phân chia động tự theo thì

THÌ HIỆN TẠI – PRESENT TENSES

Hiện trên đơn

Câu khẳng định: S + am/is/are + (not) + N/Adj S + V (s/es)Câu lấp định: S + do/does + not + V-bare (động trường đoản cú nguyên mẫu)Câu nghi vấn:

– Am/Is/Are + S + N/Adj? Wh + am/is/are + S + N/Adj?

– Do/Does + S + V-bare? Wh + do/does + S + V-bare?

Hiện tại tiếp diễn

Câu khẳng định: S + am/is/are + V-ingCâu bao phủ định: S + am/is/are + not + V-ingCâu nghi vấn: Am/Is/Are + S + V-ing?

Hiện tại trả thành

Câu khẳng định: S + have/has + V-ed/V3Câu tủ định: S + have/has + not + V-ed/V3 (have not = haven’t has not = hasn’t)Câu nghi vấn: Have/Has + S+ V-ed/V3?

Hiện tại xong xuôi tiếp diễn

Câu khẳng định: S + have/has + been + V-ingCâu lấp định: S + have/has + not + been + V-ingCâu nghi vấn: Have/Has + S + been + V-ing?
THÌ QUÁ KHỨ – PAST TENSES

Quá khứ đơn

Câu khẳng định: S + was/were + N/Adj S + V-ed/V2Câu che định:

– S + was/were + not + N/Adj (was not = wasn’t, were not = weren’t)

– S + did + not + V-bare (did not = didn’t)

Câu nghi vấn: Was/Were + S + N/Adj? Did + S + V-bare?

Quá khứ tiếp diễn

Câu khẳng định: S + was/were + V-ingCâu đậy định: S + was/were + not + V-ingCâu nghi vấn: Was/Were + S + V-ing?

Quá khứ trả thành

Câu khẳng định: S + had + V-ed/V3Câu che định: S + had + not + V-ed/V3 (had not = hadn’t)Câu nghi vấn: Had + S + V-ed/V3?

Quá khứ kết thúc tiếp diễn

Câu khẳng định: S + had + been + V-ingCâu phủ định: S + had + not + been + V-ing (had not = hadn’t)Câu nghi vấn: Had + S + been + V-ing?
THÌ TƯƠNG LAI – FUTURE TENSES

Tương lai đơn

Câu khẳng định: S + will + V-bareCâu phủ định: S + will + not + V-bare (will not = won’t)Câu nghi vấn: Will + S + V-bare?

Tương lai gần

Câu khẳng định: S + am/is/are + going lớn + V-bareCâu đậy định: S + am/is/are + not + going to lớn + V-bareCâu nghi vấn: Am/Is/Are + S + going to + V-bare? WH- + am/is/are + going to + V-bare?

Tương lai tiếp diễn

Câu khẳng định: S + will + be + V-ingCâu lấp định: S + will + not + be + V-ing (will not = won’t)Câu nghi vấn: Will + S + be + V-ing?

Tương lai trả thành

Câu khẳng định: S + will + have + V-ed/V3Câu đậy định: S + will + not + have + V-ed/V3 (will not = won’t)Câu nghi vấn: Will + S + have + V-ed/V3?

Tương lai chấm dứt tiếp diễn

Câu khẳng định: S + will + have + been + V-ingCâu che định: S + will + not + have + been + V-ing (will not = won’t)Câu nghi vấn: Will + S + have + been + V-ing?

Cách phân chia động từ sệt biệt

1. Trong giờ Anh, đã có một số trong những trường hòa hợp mà đông đảo động tự theo sau nó vẫn mặc định nên là lớn inf

Công thức: V – to lớn V hay nói một cách khác là cụm cồn từ nguyên mẫu. Rất có thể tham khảo một trong những động từ nhưng mà theo sau nó là to lớn inf:

Afford: đủ khả năngAppear: xuất hiệnFail: thất bạiArrange: sắp tới xếpBear: chịu đựng đựngBegin: bắt đầuChoose: lựa chọnPromise: hứaDecide: quyết địnhExpect: mong đợiWish: ướcRefuse: trường đoản cú chốiLearn: học tập hỏiHesitate: do dựIntend: dự địnhPrepare: chuẩn bịManage: thành côngNeglect: bái ơPropose: đề xuấtOffer: đề nghịPretend: đưa vờSeem: nhịn nhường nhưSwear: thềWant: muốn

Công thức: V – O – khổng lồ V. Hoàn toàn có thể tham khảo một vài động tự sau:

Advise: khuyênAsk: hỏiEncourage: cồn viênForbid: cấmPermit: đến phépRemind: nói nhởAllow: mang đến phépExpect: mong muốn đợiInvite: mờiNeed: cầnOrder: ra lệnhPersuade: thuyết phụcRequest: yêu thương cầuWant: muốnWish: ướcInstruct: phía dẫnMean: nghĩa làForce: nghiền buộcTeach: dạyTempt: xúi giục

2. Hầu hết động từ mà lại theo sau nó là V-ing

Các cồn từ chỉ giác quan: hear, see, feel, notice, watch, observe… Và một trong những động từ xem thêm dưới đây, chú ý sẽ bao hàm trường hợp ngoại lệ chứ không cần đúng hoàn toàn cho phần nhiều trường hợp:

Anticipate: Tham giaAvoid: TránhDelay: Trì hoãnPostpone: Trì hoãnQuit: BỏAdmit: chấp nhậnDiscuss: thảo luậnMention: đề cậpSuggest: gợi ýUrge: thúc giụcKeep: giữUrge: thúc giụcContinue: tiếp tụcInvolve : bao gồmEnjoy: thíchPractice: thực hànhDislike: ko thíchMind: quan tiền tâmTolerate: mang lại phépLove: yêuHate: ghétResent: gửi lạiUnderstand: hiểuResist: phòng cựRecall: nhắcConsider: cân nhắcDeny: tự chốiImagine: tưởng tượng

*

3. Bao hàm động từ mà lại theo sau nó có thể là to lớn inf hoặc V-ing:

StopForgetRememberRegretTryNeedWantMeanGo on

Bài tập chia động từ

Bài 1: Sử dụng những động từ Get – Change – Improve – Increase – Become – Rise – Fall – Learn để hoàn thành các câu bên dưới, hoàn toàn có thể sử dụng nhiều lần cho một động từ

1. He is still ill but he……………better slowly.

Bạn đang xem: Bài tập chia động từ tiếng anh

2. The world…………….Things never stay at the same.

3. George has gone to work in Spain. When he arrived, his Spanish wasn’t very good. But now, it…………..

4. The population of the world………………very fast.

5. Silvia……………Chinese at the moment.

6. The number of people without jobs…………….at the moment.

7. These days food………………more và more expensive.

8. The cost of living……………..nowadays.

9. The economic situation is already very bad and it………………worse.

10. Is your English……………better?

ĐÁP ÁN:

1. Is getting 

2. Is changing 

3. Is improving

4. Is rising 

5. Is learning

6. Is rising / is falling / is increasing

7. Is getting / is becoming

8. Is rising / is increasing

9. Is getting / is becoming

10. Getting

Bài 2: phân tách động từ nghỉ ngơi trong ngoặc

1. He decided _____ (buy) a new house.

2. He looked at me & _____(ask) me _____(leave).

3. Alex gave up _____ (smoke) .

4. I have tried _____(study) but the ending is still nothing.

5. I enjoy ____(write) a thắm thiết novel.

Xem thêm: So Sánh Phương Pháp Luận Biện Chứng Và Phương Pháp Luận Siêu Hình Là Gì

6. Bởi you lượt thích (listen) to music?

7. Avoid _____ (make) silly mistakes.

8. My parents want me _____(married) before 30 years old.

9. He tries _____(run) fast to get rid of the ferocious dog.

10. I feel he doesn’t _____(love) me anymore.

ĐÁP ÁN:

1. Khổng lồ buy

2. Asked- khổng lồ leave

3. Smoking

4. Khổng lồ study

5. Writing

6. Listening

7. Making

8. Khổng lồ get married

9. To run

10. Love

Bài 3: chọn câu vấn đáp đúng nhất

1. When the phone rang, she………….

A. Was cooking

B. Is going to lớn cook

C. Has cooked

2. After they…………..the books, they……………….their journey.

A. Delivered / were starting

B. Delivered / started

C. Were delivering / were starting

3. After struggling for weeks I………the job I…………and now I’m happy with it.

A. Got / wanted

B. Got / have been wanting

C. Was getting / wanted

4. Newspaper say the minister……………someone suitable for the task he………….to get hold of.

A. Will appoint / wants

B. Is going khổng lồ appoint / will want

C. Appoints / wants

5. Some years ago people…………living in the city centers but now they…………..to live in the suburbs.

A. Had preferred / prefer

B. Preferred / prefer

C. Have preferred / prefer

6. I……………you with your homework as soon as I…………..writing these reports.

A. Am helping / have finished

B. Will help / have finished

C. Help / am going to finish 

7. He…………his family when he…………..a school boy.

A. Supported / is

B. Supported / was being

C. Supported / was

8. My plane………….at 5 pm on Monday. I don’t need to gọi a taxi, my friend………..me to the airport.

A. Is leaving / will take

B. Will leave / takes

C. Leaves / is going lớn take

9. We……………our work in the gargare by the she…………….from the market.

Xem thêm: Những Câu Hỏi Thả Thính Bá Đạo Nhưng Cực Ngọt Ngào, Những Câu Hỏi Thả Thính Crush Hay, Bá Đạo

A. Will have finished / arrives

B. Finished / has arrived

C. Have finished / arrived

10. I…………..the hours I spent in the dorm with people who thought they were much clever than I was.