Bài tập đồng vị hóa 10

     

Trong tự nhiên clo gồm 2 đồng vị là 35Cl cùng 37Cl. Nguyên tử khối mức độ vừa phải của clo là 35,5. Yếu tắc % trọng lượng của 37Cl vào KClO3 là (cho K = 39, O = 16)
Bạn đang xem: Bài tập đồng vị hóa 10

A.7,24%B.7,55%.C.25,00%.D.28,98%.

Câu 2:Mã câu hỏi:20388

Trong tự nhiên đồng gồm 2 đồng vị là 63Cu cùng 65Cu. Nguyên tử khối vừa đủ của đồng là 63,54. Nguyên tố % cân nặng của 63Cu trong CuCl2 là (cho Cl = 35,5)


Câu 3:Mã câu hỏi:20389

Trong thoải mái và tự nhiên đồng có 2 đồng vị là 63Cu cùng 65Cu. Nguyên tử khối trung bình của Cu là 63,54. Tính nhân tố % trọng lượng của 63Cu trong CuSO4?


A.28,83%.B.10,97%C.11,00%.D.28,74%.

Câu 4:Mã câu hỏi:20390

Trong tự nhiên và thoải mái đồng bao gồm hai đồng vị là (_29^65Cu)và (_29^63Cu)biết nguyên tử khối vừa đủ của Cu là 63,54. Phần trăm trọng lượng của (_29^63Cu)trong Cu2O là


A.73%.B.64,29%.C.35,71%.D.27%.

Câu 5:Mã câu hỏi:20391

Trong tự nhiên và thoải mái đồng bao gồm hai đồng vị là (_29^65Cu)và (_29^63Cu)trong đó đồng vị (_29^65Cu)chiếm 27% về số nguyên tử. Phần trăm khối lượng của (_29^63Cu)trong CuSO4.5H2O là


A.7,03.B.73.C.27.D.18,43.

Câu 6:Mã câu hỏi:20393

Trong tự nhiên và thoải mái kali gồm 3 đồng vị 39K chiếm 93,26% và đồng vị 40K chiếm phần 0,012% và đồng vị 41K. Brom là hỗn hợp hai đồng vị 79Br và 81Br cùng với nguyên tử khối trung bình của Br là 79,92. Thành phần % trọng lượng của 39K vào KBr là


A.30,56%.B.29,92%.C.31,03%.D.30,55%.

Câu 7:Mã câu hỏi:20395

Nitơ trong thiên nhiên là hỗn hợp bao gồm hai đồng vị là 147N (99,63%) với A7N (0,37%). Vào HNO3 14N chiếm phần 22,1387% khối lượng. Nguyên tử khối của đồng vị sản phẩm công nghệ hai của Nitơ là:


A.14.B.15.C.16.D.13.

Câu 8:Mã câu hỏi:20396

Đồng trong thoải mái và tự nhiên gồm hai một số loại đồng vị là (_29^65Cu) và (_29^63Cu)trong kia tỉ lệ số nguyên tử (_29^65Cu) :(_29^63Cu)= 81 : 219. Giả dụ hoàn tung một miếng đồng nặng nề 19,062 gam bằng dung dịch HNO3 loãng thì thể tích khí NO (đktc) thu được là: (3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O)


A.2,24.B.3,36.C.4,48.D.6,72.

Câu 9:Mã câu hỏi:20397

Trong trường đoản cú nhiên, nguyên tố clo bao gồm hai đồng vị bền là (_17^35Cl) với (_17^37Cl), trong các số đó đồng vị (_17^35Cl)chiếm 75,77% về số nguyên tử. Phần trăm trọng lượng của(_17^37Cl)trong CaCl2 là


A.47,78%.B.48,46%.C.16,16%.D.22,78%.

Câu 10:Mã câu hỏi:20398

Đồng có 2 đồng vị 63Cu với 65Cu. Nguyên tử khối vừa đủ của đồng bởi 63,5. Tính số nguyên tử 65Cu có trong 16 gam CuSO4 khan.


A.4,515.1022nguyên tửB.1,55.1022nguyên tửC.1,505.1022nguyên tửD.4,52.1022nguyên tử.

Câu 11:Mã câu hỏi:20400

Nguyên tố X bao gồm hai đồng vị X1 với X2. Tổng số hạt không có điện trong X1 với X2 là 90. Nếu mang lại 1,2 gam Ca chức năng với một lượng X vừa đủ thì chiếm được 5,994 gam hợp hóa học CaX2. Biết tỉ lệ số nguyên tử X1 : X2 = 9 : 11. Số khối của X1, X2 theo lần lượt là


A.81 và 79.B.75 và 85.C.79 cùng 81.D.85 và 75.

Câu 12:Mã câu hỏi:20401

Trong tự nhiên và thoải mái Cu bao gồm hai đồng vị: 6329Cu; 6529Cu. Cân nặng nguyên tử mức độ vừa phải của Cu là 63,54. Thành phần % về trọng lượng của 6329Cu trong CuCl2 là cực hiếm nào dưới đây? Biết MCl = 35,5.


A.73,00%B.27,00%C.32,33%D.34,18 %

Câu 13:Mã câu hỏi:20402

Trong tự nhiên đồng vị 37Cl chiếm phần 24,23% số nguyên tử clo. Nguyên tử khối vừa phải của clo bằng 35,485. Thành phần phần trăm về cân nặng của 37Cl bao gồm trong HClO4 là (với 1H, 16O)


A.9,82%B.8,65%.C.8,56%.D.8,92%.

Câu 14:Mã câu hỏi:20404

Trong nước từ nhiên, hiđro đa phần tồn trên 2 đồng vị 1H với 2H. Biết nguyên tử khối trung bình của hiđro nội địa nguyên chất bằng 1,008. Nhân tố % về cân nặng của đồng vị 2H gồm trong 1,000 gam nước nguyên hóa học là (cho: O = 16)


A.0,178%B.17,762%C.0,089%D.11,012%

Câu 15:Mã câu hỏi:20405

Trong thoải mái và tự nhiên Si có ba đồng vị bền 2814Si chỉ chiếm 92,23%, 2914Si chiếm phần 4,67% sót lại là 3014Si.Phần trăm cân nặng của 2914Si trong Na2SiO3 là (Biết na = 23 , O = 16):
Xem thêm: Nêu Đặc Điểm Của Văn Nghị Luận, Đặc Điểm Của Văn Bản Nghị Luận

A.2,2018%B.1,1091%C.1,8143%D.2,1024%

Câu 16:Mã câu hỏi:20406

Trong thoải mái và tự nhiên clo gồm hai đồng vị bền là 35Cl cùng 37Cl trong các số đó 35Cl chiếm 75,77% số nguyên tử. Phần trăm cân nặng 37Cl trong HClOn là 13,09%. Quý giá của n là


A.1.B.2.C.3.D.4.

Câu 17:Mã câu hỏi:20407

Nguyên tử khối vừa đủ của Bo bằng 10,81u. Biết Bo gồm 2 đồng vị 105B với 115B. Hỏi có bao nhiêu phần trăm số nguyên tử đồng vị 105B vào axít H3BO3 ?


A.3%B.4%C.5%D.6%

Câu 18:Mã câu hỏi:20408

Một yếu tắc R gồm 3 đồng vị X, Y ,Z; biết tổng số các hạt cơ bản (n, p, e) vào 3 đồng vị bởi 129, số nơtron đồng vị X hơn đồng vị Y một hạt. Đồng vị Z tất cả số proton ngay số nơtron. Số khối của X, Y, Z theo thứ tự là


A.26, 27, 29B.30, 29,28C.28, 29, 30D.27, 28, 26

Câu 19:Mã câu hỏi:20410

Một lít khí hiđro nhiều đơteri (12H) ở điều kiện tiêu chuẩn có khối lượng 0,10 gam. Nhận định rằng hiđro chỉ có hai đồng vị là 1H và 2H. Phần trăm khối lượng nguyên tử 1H trong loại khí hiđro bên trên là


A.12,00%B.88,00%.C.21,43%.D.78,57%.

Câu 20:Mã câu hỏi:20412

Nguyên tố O bao gồm 3 đồng vị 16O, 17O, 18O. Biết 752,875. 1020 nguyên tử oxi có trọng lượng m gam. Xác suất giữa những đồng vị thứu tự là 16O : 17O = 4504 : 301, 18 O : 17O = 585 : 903 . Tính quý hiếm của m


A.2,0175B.2,0173C.2, 0875D.2,0189

Câu 21:Mã câu hỏi:20416

Trong tự nhiên và thoải mái sắt gồm 4 đồng vị 54Fe chiếm 5,8%, 56Fe chiếm 91,72%, 57Fe chiếm 2,2% và 58Fe chiếm phần 0,28%. Brom là tất cả hổn hợp hai đồng vị 79Br chiếm phần 50,69% với 81Br chỉ chiếm 49,31%. Yếu tố % khối lượng của 56Fe vào FeBr3 là


A.17,36%.B.18,92%.C.27,03%.D.27,55%.

Câu 22:Mã câu hỏi:20419

Trong thoải mái và tự nhiên clo bao gồm hai đồng vị bền: 37Cl chiếm phần 24,23% tổng cộng nguyên tử, còn lại là 35Cl (Cl có số hiệu nguyên tử là 17). Yếu tắc % theo khối lượng của 37Cl vào HClO4 là (Cho: H = 1, O = 16):


A.8,92%B.8,43%C.8,56%D.8,79%

Câu 23:Mã câu hỏi:20421

Bo có 2 đồng vị là 10B cùng 11B với nguyên tử khối mức độ vừa phải là 10,81. Yếu tố % về cân nặng của đồng vị 11B cất trong H3BO3 là (Cho: H = 1, O = 16)


A.14,00%.B.14,16%.C.14,42%.D.15,00%.

Câu 24:Mã câu hỏi:20422

Trong tự nhiên và thoải mái nguyên tố Bo tất cả hai đồng vị bền là 11B cùng 10B. Biết nguyên tử khối mức độ vừa phải của Bo là 10,81. Vừa đủ cứ bao gồm 1539 nguyên tử 10B thì sẽ sở hữu được tương ứng từng nào nguyên tử 11B ?


A.292B.361C.1247D.6561

Câu 25:Mã câu hỏi:20424

Trong tự nhiên Mg gồm 3 đồng vị bền: 24Mg (79,00%); 25Mg (10,00%) với 26Mg (11,00%). đưa sử bao gồm 158 nguyên tử đồng vị 24Mg thì toàn bô nguyên tử của nhị đồng vị sót lại là


A.20.B.21.C.22.D.42.

Câu 26:Mã câu hỏi:20425

Trong thoải mái và tự nhiên lưu huỳnh tất cả 4 đồng vị bền:

*

Thành phần % về khối lượng của đồng vị 32S trong H2SO4 có giá trị ngay gần nhất cùng với (H = 1; O = 16)


A.31,10%B.31,05%C.31,00%D.30,95%

Câu 27:Mã câu hỏi:20427

Số phân tử dạng A2B được chế tác thành từ n đồng vị của A cùng m đồng vị của B là:


A.(fracm.n(n + 1)2)B.m.n(n + 1).C.

m.n2.D.m2.n. Câu 28:Mã câu hỏi:20428

Trong tự nhiên và thoải mái oxi bao gồm 3 đồng vị là 16O, 17O, 18O ; nitơ tất cả 2 đồng vị là 14N, 15N còn H tất cả 3 đồng vị bền là 1H, 2H, 3H. Xác minh nào sau đây là không đúng
Xem thêm: Giải Bài Miêu Tả Trong Văn Bản Tự Sự (Chi Tiết), Soạn Văn Bài: Miêu Tả Trong Văn Tự Sự

A.có 12 phân tử dạng NO2.B.Có 12 phân tử dạng N2O.C.có 60 phân tử dạng HNO3.D.có 18 phân tử dạng H2O.

Câu 29:Mã câu hỏi:20429

Trong tự nhiên clo tất cả 2 đồng vị là 35Cl cùng 37Cl. Nguyên tử khối vừa phải của clo là 35,5. Yếu tắc % trọng lượng của 37Cl trong KClO3 là (Cho: K = 39, O = 16)


A.7,24%.B.7,55%.C.25,00%.D.28,98%.

Câu 30:Mã câu hỏi:20430

Nguyên tố N bao gồm 2 đồng vị là 14N với 15N ; H bao gồm 3 đồng vị là 1H, 2H và 3H. Số phân tử NH3 buổi tối đa có thể có là (biết 3 nguyên tử H vào NH3 là tương tự về phương diện cấu tạo)