Bài tập thực hành 5 tin học 11

     

Tin học 11 bài bác 11: thứ hạng mảng

Tin học tập 11 bài bác 12: thứ hạng xâu

Tin học tập 11 bài tập và thực hành thực tế 3

Tin học tập 11 bài bác tập và thực hành 4

Tin học tập 11 bài bác tập và thực hành 5

Tin học tập 11 bài bác 13: Kiểu bản ghi

Tin học 11 Ôn tập chương 4: Kiểu dữ liệu có cấu trúc


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Mục đích, yêu thương cầu

1.2. Nội dung

2. Rèn luyện Bài tập và thực hành 5 Tin học tập 11

2.1. Trắc nghiệm

3. Hỏi đáp bài xích tập và thực hành thực tế 5 Tin học 11


Bài 1: Nhập từ keyboard một xâu. Khám nghiệm xâu đó có phải là xâu đối xứng tuyệt không?

Gợi ý làm bài:

Xâu đối xứng bao gồm tính chất: Đọc nó từ trái sang đề xuất cũng thu được kết quả giống như phát âm từ yêu cầu sang trái (còn được call là xâu Palindrome).

Bạn đang xem: Bài tập thực hành 5 tin học 11

Xác định bài bác toán:Input: Nhập vào xâu.Output: Xuất ra hiệu quả có nên là xâu đối xứng?Mô tả thuật toán:Bước 1: Nhập Xâu S;Bước 2: Tính chiều nhiều năm xâu S;Bước 3: Tạo xâu p. (xâu rỗng);Bước 4: Với I = length(S) à 1 thì P:=P+S;Bước 5: Nếu S=P thì S là xâu đối xứng, ngược lại thì không phải là xâu đối xứng.Cài đặt chương trình:

var i, x: byte;

a, p: string;

BEGIN

write(‘Nhap vao xau:’);

readln(a);

x:= length(a);

p:= " "; 

for i:=x downto 1 do

p:= p+a;

if a=p then

write(‘Xau la Palindrome’)

else

write(‘Xau khong la Palindrome’);

readln;

END.

Viết lại lịch trình trên trong những số đó không dùng thay đổi xâu p:

Uses crt;

Var s: string;

x,i: byte;

palin: Boolean;

Begin

Clrscr;

Write(" Nhap xau s=");

readln(s);

x:=length(s);

palin:=true;

For i:=1 to (x div 2) do

begin

If s s then palin:=false;

break;

end;

If palin then write("doi xung")

else write("khong doi xung");

readln;

End.

Bài 2: Viết lịch trình nhập từ bàn phím một xâu kí từ bỏ S và thông tin ra màn hình số lần lộ diện của mỗi chữ cái tiếng Anh vào S (không riêng biệt chữ hoa giỏi chữ hay ).

Gợi ý có tác dụng bài:

Xác định bài bác toán:Input: Nhập vào xâuOutput: Xuất ra số lần xuất hiện của các chữ dòng tiếng Anh vào xâu vừa nhập.Mô tả thuật toán:Bước 1: Nhập vào xâu S.Bước 2: sinh sản mảng A lưu trữ số lần xuất hiện thêm của vần âm tiếng Anh.

Xem thêm: Lịch Sử Lớp 8 Bài 7 : Phong Trào Công Nhân Quốc Tế Cuối Thế Kỉ Xix

Bước 3: Khởi tạo nên từng phần tử mảng.Bước 4: nếu như trong xâu S vần âm A ( ightarrow) Z thì tăng giá trị của phần tử trong mảng.Bước 5: Xuất ra mảng vừa tạo.Cài để chương trình:

Program bai02;

Uses crt;

Var a: array<"A".. "Z"> of byte;

s: string;

i: byte;

c: char;

Begin

clrscr;

write("nhap xau :");

readln(s);

for c:="A" to lớn "Z" vị a:=0;

for i:=1 khổng lồ length(s) do

begin

s:=upcase(s);

if (s>="A") và (s0 then

writeln( "So lan xuat hien", c,": ",a);

 readln;

End.

Bài 3: Nhập vào từ bàn phím một xâu. Thay thế sửa chữa tất cả những cụm kí tự "anh" bởi cụm kí tự "em".

Gợi ý có tác dụng bài:

Xác định bài bác toán:Input: Nhập vào một trong những xâu.Output: Xuất ra xâu tác dụng đã thay thế sửa chữa cụm từ ‘anh’ bằng cụm từ "em".Mô tả thuật toán:Bước 1: tra cứu vị trí ban đầu của xâu "anh";Bước 2: Xóa xâu "anh" vừa kiếm tìm thấy;Bước 3: Chèn xâu "em" vào xâu S tại địa điểm trước đây xuất hiện xâu "anh" (lặp lại các bước trên cho đến khi không còn xâu "anh");Bước 4: In ra xâu S.Cài để chương trình:

Uses crt;

Var s: string;

i: byte;

Begin

Clrscr;

Write("Nhap xau S:"); Readln(s);

i:=Pos("anh",s);

While i 0 do

Begin

Delete(s,i,3);

Insert("em",s,i);

I:=Pos("anh",s);

End;

writeln(S);

readln;

End.

Xem thêm: We Are Studying The - Education In The United States Of America


Sau khi học xong Bài tập và thực hành thực tế 5, những em yêu cầu nắm những kiến thức:

Cách chế tạo một xâu mới từ xâu ban đầu.Đếm số lần xuất hiện thêm của một vần âm trong cục bộ văn bản.Tìm tìm và thay thế sửa chữa một từ bởi một từ khác trong toàn bộ văn bản.

2.1. Trắc nghiệm

Các em rất có thể hệ thống lại nội dung kiến thức và kỹ năng đã học được trải qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Tin học tập 11 bài bác tập và thực hành thực tế 5 cực hay tất cả đáp án và giải thuật chi tiết. 


3. Hỏi đáp bài xích tập và thực hành 5 Tin học 11

Trong quá trình học tập nếu như có vướng mắc hay bắt buộc trợ giúp gì thì những em hãy comment ở mục Hỏi đáp, cộng đồng Tin học HOC247 sẽ cung cấp cho các em một giải pháp nhanh chóng!