GIẢI BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 8 UNIT 4

  -  

A. Phonetics and Speaking

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Bạn đang xem: Giải bài tập tiếng anh lớp 8 unit 4

Question 1:A. Cutlery B. Hostress C. Reflect D. Manner

Đáp án:C

Giải thích:Đáp án C vạc âm là /e/ những đáp án còn lại phát âm là /ə/

Question 2: A. Social B.course C.clockwise D.cutlery

Đáp án:A

Giải thích:Đáp án A phạt âm là /ʃ/ những đáp án còn lại phát âm là /k/

Question 3:A. Palm B. Manner C. Sharp D. Father

Đáp án:B

Giải thích:Đáp án B phát âm là /æ/ các đáp án còn sót lại phát âm là /ɑː/

Question 4:A. Social B. Host C. Spot D. Cold

Đáp án:C

Giải thích:Đáp án C phạt âm là /ɒ/ những đáp án còn lại phát âm là /əʊ/

Question 5:A.unity B.unique C.upwards D. Music

Đáp án:C

Giải thích:Đáp án C phân phát âm là /ʌ/ các đáp án sót lại phát âm là /ju/

Question 6:A. Kidding B. Unity C. Compliment D. Oblige

Đáp án:D

Giải thích:Đáp án D phạt âm là /ai/ các đáp án còn lại phát âm là /i/

Choose the letter A, B, C or D the word that has different bức xúc pattern from others.

Question 7:A. Generation B. Situation C. Historical D. Information

Đáp án:C

Giải thích:Đáp án C trọng âm vật dụng 2, những đáp án còn lại trọng âm lắp thêm 3

Question 8:A. Filmstrip B. Custom C. Offspring D. Prepare

Đáp án:D

Giải thích:Đáp án D trọng âm thiết bị 2, các đáp án còn lại trọng âm máy nhất

Question 9:A. Traditional B. Scientific C. Generation SD. Volunteering

Đáp án:A

Giải thích:Đáp án A trọng âm đồ vật 2, các đáp án còn sót lại trọng âm trang bị 3

Question 10:A. Oblige B. Offspring C. Manner D. Filmstrip

Đáp án:A

Giải thích:Đáp án A trọng âm lắp thêm 2, các đáp án còn lại trọng âm đồ vật nhất

Question 11:A. Compliment B. Belongings C. Cutlery D. Confident

Đáp án:B

Giải thích:Đáp án B trọng âm trang bị 2, những đáp án còn lại trọng âm thiết bị nhất

Question 12:A. Clockwise B. Hostess C. Reflect D. Table

Đáp án:C

iải thích:Đáp án C trọng âm vật dụng 2, các đáp án sót lại trọng âm đồ vật nhất

Question 13:A. Informal B. Belongings C. Society D. Generation

Đáp án:D

Giải thích:Đáp án D trọng âm lắp thêm 3, các đáp án sót lại trọng âm lắp thêm 2

Question 14:A. Customer B. Suitable C. Amazing D. Sociable

Đáp án:C

Giải thích:Đáp án C trọng âm sản phẩm 2, các đáp án còn lại trọng âm thiết bị nhất

B. Vocabulary and Grammar

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1:We reached the house after __________ for almost an hour.

A. Cycled B. To lớn cycle C. Cycling D. Cycle

Đáp án:C

Giải thích:after + Ving: sau khoản thời gian làm gì

Dịch:Chúng tôi mang đến ngôi nhà sau thời điểm đạp xe ngay gần 1 giờ đồng hồ.

Question 2:Our customs are passed __________ from generations to generations.

A. Down B. Up C. To D. Over

Đáp án:A

Giải thích: các từ “pass st down => be passed down”: được truyền lại

Dịch:Các phong tục của ta được để lại từ chũm hệ này sang núm hệ khác.

Question 3:Some fortune tellers can read your future by looking __________ your palm.

A. To lớn B. In C. At D. For

Đáp án:C

Giải thích:look at st: chú ý vào chiếc gì

Dịch:Một vài thầy bói có thể đoán tương lai bằng cách nhìn vào lòng bàn tay.

Question 4:I’m so __________ about exploring customs of your country

A. Excited B. Interested C. Fond D. Keen

Đáp án:A

Giải thích:cấu trúc be excited about = be interested in = be fond of = be keen on: thích làm cho gì

Dịch:Tôi cực hào hứng muốn tò mò phong tục của nước bạn.

Question 5:Although I have never been lớn the place, it has a __________ of belonging to lớn me.

A. Prong B. Palm C. Course D. Sense

Đáp án:D

Giải thích:cụm từ “sense of belonging” cảm hứng thân thuộc

Dịch:Dù tôi không tới chỗ đó bao giờ, tôi thấy nơi đó cực kỳ quen.

Question 6:Some Vietnamese schools make students wear Ao Dai, the __________ dress of Vietnam.

A. Tradition B. Traditional C. Traditions D. Traditionally

Đáp án:B

Giải thích:traditional dress: phục trang truyền thống

Dịch:Một vài ba trường học của nước ta yêu cầu học sinh mặc áo dài, trang phục truyền thống lâu đời của dân tộc.

Question 7:Can you tell me what is the difference __________ custom and tradition?

A. In B. Of C. Among D. Between

Đáp án:D

Giải thích:the difference between st và st: sự không giống nhau giữa vật gì và mẫu gì

Dịch:Bạn nói theo cách khác tôi biết sự khác nhau giữa phong tục là truyền thống lâu đời không?

Question 8:Before beginning the meal, we should __________ for the oldest person lớn start.

A. Wait B. Lớn wait C. Waiting D. Waited

Đáp án: A

Giải thích:động từ bỏ khuyết thiếu hụt should + V: yêu cầu làm gì

Wait for sb: chờ đợi ai

Dịch:Trước khi bước đầu bữa ăn, bọn họ nên chờ tín đồ lớn tuổi nhất nạp năng lượng trước.

Question 9:You don’t have __________ tips for the waiters in Vietnam.

A. Leave B. Leaving C. Khổng lồ leave D. Left

Đáp án:C

Giải thích:động từ bỏ khuyết thiếu thốn “have to lớn V”: rất cần phải làm gì

Dịch:Bạn không cần phải để lại tiền boa cho ship hàng bần sinh sống Việt Nam.

Question 10:My mother taught me some table __________ when I was young.

A. Manners B. Unities C. Prongs D. Offsprings

Đáp án:A

Giải thích:cụm trường đoản cú “table manners”: phép tắc nạp năng lượng uống

Dịch:Mẹ dạy dỗ tôi một chút phép tắc siêu thị nhà hàng khi tôi còn bé.

Question 11:My teacher paid me a __________ because I finished all difficult tasks.

A. Cutlery B. Compliment C. Offspring D. Manner

Đáp án:B

Giải thích:cụm trường đoản cú “pay sb a compliment”: đánh giá cao ai

Dịch:Cô giáo khen tôi vị đã xong hết bài xích tập khó.

Question 12:This filmstrip __________ the daily routines of a typical Vietnamese family.

A. Reflects B. Accepts C. Obliges D. Sprays

Đáp án:A

Giải thích:reflect: phản ánh

Dịch:Đoạn phim này phản chiếu nhịp sống tầm trung của 1 mái ấm gia đình Việt tiêu biểu.

Question 13:He __________ try to lớn be more punctual; or else, the manager will get angry.

A. Must B. Should C. Need D. May

Đáp án:B

Giải thích:động tự khuyết thiếu “should + V”: cần làm gì

Dịch:Anh ấy nên nỗ lực đúng giờ đồng hồ hơn, không thì chủ tịch sẽ khó chịu đó.

Question 14:He came up with the solution __________ every problems.

A. In B. At C. For D. To

Đáp án:D

Giải thích:solution to st: chiến thuật cho chiếc gì

Come up with: này ra ý tưởng

Dịch:Anh ấy nảy ra chiến thuật cho đều vấn đề.

Question 15:It’s a custom in the USA as people use __________ in all meals.

A. Cutleries B. Offsprings C. Belongings D. Tips

Đáp án:A

Giải thích:cutlery: bộ đồ dao dĩa sử dụng trong bữa ăn

Dịch:Đó là phong tục mặt Mỹ khi người ta dùng dao và dĩa trong những bữa ăn.

C. Reading

Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE?

Bowing is nothing less than an art khung in Japan, respect pounded into children’s heads from the moment they enter school. For tourists, a simple inclination of the head or an attempt at a bow at the waist will usually suffice. The duration và inclination of the bow is proportionate to lớn the elevation of the person you’re addressing. For example, a friend might get a lightning-fast 30-degree bow; an office superior might get a slow, extended, 70-degree bow. It’s all about position & circumstance.

There is no tipping in any situation in japan — cabs, restaurants, personal care. Khổng lồ tip someone is actually a little insulting; the services you’ve asked for are covered by the price given, so why pay more? If you are in a large area lượt thích Tokyo and can’t speak any Japanese, a waiter or waitress might take the extra money you happen to lớn leave rather than force themselves to deal with the awkward situation of explaining the concept of no tipping in broken English.

Question 1:Japanese children are taught lớn bow from little age.

A. True B. False

Đáp án:A

Giải thích:Dựa vào câu: “Bowing is nothing less than an art khung in Japan, respect pounded into children’s heads from the moment they enter school.”.

Xem thêm: Thuyết Minh Về Cây Tre Lớp 9 : Thuyết Minh Về Cây Tre Việt Nam

Dịch: Cúi kính chào không gì hơn là 1 loại thẩm mỹ ở Nhật, sự tôn trọng này được gieo vào đầu hầu như đứa trẻ ngay lập tức từ lúc đi học.

Question 2:The duration & inclination of a bow doesn’t depend on who you greet

A. True B. False

Đáp án:B

Giải thích:Dựa vào câu: “The duration & inclination of the bow is proportionate to lớn the elevation of the person you’re addressing.”.

Dịch:Thời lượng với góc cúi chào sẽ cân xứng với vai vế của người nhiều người đang chào hỏi.

Question 3:A lightning-fast 30-degree bow is used for friends.

A. True B. False

Đáp án:A

Giải thích:Dựa vào câu: “For example, a friend might get a lightning-fast 30-degree bow”.

Dịch:Ví dụ như, một người bạn có thể sẽ nhận được dòng cúi đầu nhanh 30 độ.

Question 4:You need lớn tip when using cabs, restaurants, healthcare in Japan.

A. True B. False

Đáp án:B

Giải thích:Dựa vào câu: “There is no tipping in any situation in japan — cabs, restaurants, personal care.”.

Dịch:Không có chuyện boa tiền dưới mọi trường hợp ở Nhật, bao gồm taxi, nhà hàng quán ăn và âu yếm cá nhân.

Question 5:Japanese find tipping a little insulting.

A. True B. False

Đáp án:A

Giải thích:Dựa vào câu: “To tip someone is actually a little insulting…”.

Dịch:Boa chi phí ai kia được coi là khá xúc phạm họ.

Choose the letter A, B, C or D lớn complete the passage below

Jeans are very popular with young people all over the world. Some people say that jeans are the "uniform" of youth, but they haven"t always been (6) _________. The story of jeans started almost two hundred years ago. People in Genoa, Italy made pants. The clothes made in Genoa (7) _________called " jeanos". The pants were called "jeans". In 1850, a salesman in California began selling pants made (8) _________canvas. His name was Levi Strauss. Because they were so strong, "Levi"s pants became popular with gold miners, farmers & cowboys. Six year later, Levis began making his pants with blue cotton cloth from denim. Soon after, factory workers (9) _________ the United States & Europe began (10) _________ jeans. Young people usually didn"t wear them.

Question 6:A. Usual B. Chất lượng C. Traditional D. Popular

Đáp án:D

Giải thích:popular: phổ biến

Dịch:Một số người nhận định rằng quần bò là “đồng phục” của giới trẻ, nhưng trước đó quần bog không có phổ trở nên như vậy.

Question 7:A. Are B. Were C. Is D. Was

Đáp án:B

Giải thích:câu tiêu cực thời thừa khứ đơn với chủ ngữ số nhiều: “were + P2”

Dịch:Loại vải làm cho ở Genoa được điện thoại tư vấn là “jeanos”.

Question 8:A. Of B. With C. From D. To

Đáp án:A

Giải thích:cấu trúc “be made of st”: được làm từ…

Dịch:Vào năm 1980, một mến lái người Cali ban đầu bán quần làm cho từ vải can-vát.

Question 9: A. On B. In C. At D. From

Đáp án:B

Giải thích:in + địa danh: ở…

Dịch:Ngay sau đó, các công nhân nhà máy sản xuất ở Mỹ với châu Âu bắt đầu mặc thứ jeans.

Question 10:A. Wear B. Wore C. Wears D. Khổng lồ wear

Đáp án:D

Giải thích:cấu trúc begin lớn V: ban đầu làm gì

Dịch:Ngay sau đó, các công nhân nhà máy sản xuất ở Mỹ với châu Âu bắt đầu mặc vật dụng jeans.

Choose the letter A, B, C or D to answer these following questions

HOW to lớn USE NAPKINS IN AN AMERICAN RESTAURANT?

As soon as you are seated, remove the napkin from your place setting, unfold it, và put it in your lap. Vày not shake it open. At some very formal restaurants, the waiter may bởi this for the diners, but it is not inappropriate to lớn place your own napkin in your lap, even when this is the case. The napkin rests on the lap till the kết thúc of the meal. Vày not clean the cutlery or wipe your face with the napkin. NEVER use it to lớn wipe your nose!

If you excuse yourself from the table, loosely fold the napkin and place it khổng lồ the left or right of your plate. Vì not refold your napkin or wad it up on the table either. Never place your napkin on your chair. At the kết thúc of the meal, leave the napkin semi-folded at the left side of the place setting. It should not be crumpled or twisted; nor should it be folded. The napkin must also not be left on the chair.

Question 11:As soon as you are seated, remove the napkin from your place setting, unfold it, & put it in your __________.

A. Lap B. Knees C. Chest D. Head

Đáp án:A

Giải thích:Dựa vào câu: “As soon as you are seated, remove the napkin from your place setting, unfold it, and put it in your lap.”.

Dịch:Ngay sau khoản thời gian ngồi xuống, hãy chuyển khăn ăn từ chỗ các bạn ngồi, gỡ nó ra và bỏ lên trên lòng bạn.

Question 12:Does the napkin rest on the lap till the end of the meal?

A. Yes, it iss B. No, it doesn’t C. Yes, it does D. No, it isn’t

Đáp án:C

Giải thích:Dựa vào câu: “The napkin rests on the lap till the kết thúc of the meal.”.

Dịch:Khăn nạp năng lượng sẽ ngơi nghỉ trên đùi bạn cho đến cuối bữa.

Question 13:What shouldn’t we vày with the napkin?

A. Clean the cutlery

B. Wipe your face

C. Wipe your nose

D. All answers above

Đáp án:D

Giải thích:Dựa vào câu: “Do not clean the cutlery or wipe your face with the napkin. NEVER use it to wipe your nose!”.

Dịch:Đừng lau dao nĩa bởi khăn ăn, thuộc đừng bao gồm lau mặt và không lúc nào được dùng để hỉ mũi.

Question 14:If you excuse yourself from the table, should you loosely fold the napkin?

A. Yes, we should B. No, we shouldn’t

Đáp án:A

Giải thích:Dựa vào câu: “If you excuse yourself from the table, loosely fold the napkin và place it khổng lồ the left or right of your plate.”.

Dịch:Nếu đề nghị rời bàn sớm, hãy gấp hờ dòng khăn ăn uống và nhằm sang trái hoặc đề nghị của đĩa ăn.

Question 15:The napkin _________ be left on the chair.

A. Mustn’t B. Can’t C. Needn’t D. Haven’t

Đáp án:A

Giải thích:Dựa vào câu: “The napkin must also not be left on the chair.”.

Dịch:Không được để khăn ăn trên ghế.

Xem thêm: Kể Lại Kỉ Niệm Sâu Sắc Về Tình Thầy Trò Theo Ngôi Kể Thứ Nhất Mới Nhất

D. Writing

................................................................................