Bài tập tính ph có đáp án

     

Mời quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 11 tham khảo tài liệu bài bác tập phương pháp tính pH được thuphikhongdung.vn đăng tải trong nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Bài tập tính ph có đáp án

Đây là tài liệu hết sức hữu ích, tổng hợp toàn cục lý thuyết, phương pháp và bài xích tập trắc nghiệm tính pH. Hy vọng với tư liệu này những em học sinh có thêm các tài liệu tham khảo, củng cố kỹ năng để đạt được tác dụng cao trong bài kiểm tra, bài thi học tập kì 1 sắp tới tới. Đồng thời góp quý thầy cô tất cả thêm nhiều bốn liệu giảng dạy. Nội dung chi tiết mời chúng ta theo dõi bài viết dưới đây.


Bài tập cách thức tính pH


A. Phương pháp giải và Ví dụ minh họa


a. PH cùng với axit, bazo mạnh

Phương pháp

- Tính số mol H+/OH- hoặc tổng số mol H+/OH-

- Tính nồng độ H+/OH-

- Áp dụng công thức tính pH: pH=-lg

- Nếu là dung dịch bazo ta tính nồng độ OH- ⇒ pOH ⇒ pH= 14 – pOH

Ví dụ minh họa

Bài 1: Trộn 10g dung dịch HCl 7,3% với 20g dung dịch H2SO4 4,9% rồi thêm nước để được 100ml dung dịch A. Tính pH của dung dịch A.

Hướng dẫn:

Số mol HCl là nHCl = (10.7,3)/(100.36,5) = 0,02 mol

Số mol H2SO4 là nH2SO4 = (20.4,9)/(100.98) = 0,01 mol

Phương trình điện ly: HCl → H+ + Cl-

0,02 → 0,02 mol

H2SO4 → 2H+ + SO42-

0,01 → 0,02 mol

Tổng số mol H+ là nH+ = 0,02 + 0,02 = 0,04 mol

CM(H+) = 0,04/0,1 = 0,4 M ⇒ pH = 0,4

Bài 2: Hoà chảy 3,66 gam tất cả hổn hợp Na, tía vào nước dư thu được 800ml hỗn hợp A cùng 0,896 lít H2 (đktc). Tính pH của dung dịch A

Hướng dẫn:

nH2 = 0,896/22,4 = 0,04 mol

Gọi số mol của mãng cầu và cha lần lượt là x, y mol. Ta có: 23x + 137y = 3,66 (1)


Na + H2O → NaOH + 1/2 H2

x → x → x/2 mol

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

y → y → y mol

⇒ x/2 + y = 0,04 (2)

Từ (1), (2) ta có: x = 0,04 cùng y = 0,02

Phương trình năng lượng điện ly: NaOH → Na+ + OH-

0,04 0,04 mol

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-

0,02 0,04 mol

Tổng số mol OH- là: nOH- = 0,08 mol

CM(OH-) = 0,08/0,8 = 0,1 M ⇒ pOH = 1 ⇒ pH = 13

Bài 3: tổng hợp 4,9 mg H2SO4 vào nước thu dược 1 lít dd. PH của dd chiếm được là:

Hướng dẫn:

nH2SO4 = 4,9/98 = 0,05 mol ⇒ CM(H2SO4) = 5.10-5/1 = 5.10-5 M

= 10-4 M ⇒ pH = -log(10-4) = 4

Bài 4: cho 15 ml hỗn hợp HNO3 bao gồm pH = 2 trung hòa - nhân chính hết 10 ml hỗn hợp Ba(OH)2 có pH = a. Quý hiếm của a là:

Hướng dẫn:

nHNO3 = 1,5.10-2.10-2 = 1,5.10-4 ⇒ nBa(OH)2 = 7,5.10-5 mol

Bài 5: Hoà rã m gam Zn vào 100 ml hỗn hợp H2SO4 0,4M nhận được 0,784 lít khí hiđro với dung dịch X. Tính pH của dung dịch X?

Hướng dẫn:

nH2 = 0,784/22,4 = 0,035 mol ⇒ mol axit H2SO4 làm phản ứng là 0,035 mol

Mol axit H2SO4 dư = 0,04 - 0,035 = 0,005 mol ⇒ = 0,1 ⇒ pH = 1

Bài 6: A là dung dịch HNO3 0,01M ; B là dung dịch H2SO4 0,005M. Trộn các thể tích bằng nhau của A và B được dung dịch X. Tính pH của dung dịch X


Hướng dẫn:

Tổng mol H+ là 0,02 mol ⇒ = 0,01 ⇒ pH = 2

b. PH cùng với axit, bazo yếu

Phương pháp

Tương tự như axit mạnh.

Sử dụng phối hợp công thức tính độ năng lượng điện ly α, hằng số năng lượng điện ly axit, bazo: Ka, Kb

- Độ điện li α của chất điện li là tỉ số giữa số phân tử phân li ra ion (n) và tổng số phân tử hòa rã (no)

*

- Hằng số phân li axit: HA ⇔ H+ + A-

*
 (chỉ phụ thuộc vào bản chất axit và nhiệt độ)

-Hằng số phân li bazo: BOH ⇔ B+ + OH-

*

Ví dụ minh họa

Bài 1: Hoà tan 1,07g NH4Cl vào nước được 2 lít hỗn hợp X.

a. Tính pH của dung dịch X biết hằng số phân li bazơ của NH3 là 1,8.10-5.

b. Nếu chế tạo dung dịch X 100 ml dd HCl 0,01M được dd Y. Tính pH của dd Y?

Hướng dẫn:

a. nNH4Cl= 1,07/53,5 = 0,02 ⇒ CM(NH4Cl) = 0,02/2 = 0,01 M

Phương trình điện ly:

NH4Cl → NH4+ + Cl-

0,01 …… 0,01

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

Ban đầu: 0,01

Điện ly: x …………………..x………x

Sau năng lượng điện ly : 0,01-x……………x………. X

Kb = x2/(0,01-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 4,24.10-4 ⇒ pH = 3,37

b. Phương trình điện ly:

HCl → H+ + Cl-

0,001 0,001

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

Ban đầu: 0,01……………………….0,001

Điện ly: x………………….x………x

Sau năng lượng điện ly: 0,01-x…………… x………x+0,001

Kb = x(x+0,001)/(0,01-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 3,69.10-4 ⇒ pH = 3,43

Bài 2: hỗn hợp A chứa NH3 0,1M cùng NaOH 0,1M. Tính pH của hỗn hợp biết Kb của NH3= 1,75.10-5.

Hướng dẫn:


NaOH → Na+ + OH-

0,1 0,1

NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH-

Ban đầu: 0,1 0,1

Điện ly: x x x

Sau năng lượng điện ly: 0,1- x x x + 0,1

Kb = x(0,1+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-3 ⇒ pOH = 4,76 ⇒ pH = 9,24

Bài 3: Tính pH của dd NH3 0,1M, biết Kb của NH3 = 1,8.10-5 và làm lơ sự phân li của nước

Hướng dẫn:

Kb = x2/(0,1-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 1,34.10-3 ⇒ pOH = 2,87

⇒ pH = 11,13

Bài 4: Tính pH của dd CH3COONa 0,5M; biết Kb của CH3COO- = 5,71.10-10 và bỏ qua mất sự phân li của nước

Hướng dẫn:

Ka = x2/(0,5-x) = 5,71.10-10 ⇒ x = 1,68.10-5 ⇒ pOH = 4,77

⇒ pH = 9,23

Bài 5: cho dd hh X bao gồm HCl 0,01 M cùng CH3COOH 0,1M. Biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5và bỏ qua sự phân li của nước. Giá trị pH của dd X là:

Hướng dẫn:

Ka = x(0,01+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-5 ⇒ pH = 1,99

Bài 6: đến dd hh X có CH3COOH 0,1M và CH3COONa 0,1M. Biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5 và làm lơ sự phân li của nước. Cực hiếm pH của dd X là:

Hướng dẫn:

Ka = x(0,1+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-5 ⇒ pH = 4,76

c. Bài toán về pha loãng, pha trộn dung dịch những chất năng lượng điện ly để giành được pH định trước.

Phương pháp

-Tính số mol axit, bazo

-Viết phương trình điện li

-Tính tổng số mol H+, OH-

-Viết phương trình phản ứng trung hòa

-Xác định môi trường của dung dịch phụ thuộc vào pH ⇒ xem xét mol axit tuyệt bazơ dư ⇒ tìm các giá trị mà bài toán yêu cầu.

Chú ý: Vdd sau khi trộn = Vaxit + Vbazo

Ví dụ minh họa

Bài 1: Trộn 3 hỗn hợp H2SO4 0,1M ; HNO3 0,2M ; HCl 0,3M cùng với thể tích bằng nhau thu được hỗn hợp A. Lấy 300 ml dung dịch A tác dụng với dung dịch B bao gồm NaOH 0,2M với Ba(OH)2 0,1M. Tính thể tích hỗn hợp B cần dùng để sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch có pH = 1. Coi Ba(OH)2 cùng H2SO4 phân li hoàn toàn ở 2 nấc.

Hướng dẫn:

Sau khi trộn 3 hỗn hợp axit có thể tích bằng nhau ta chiếm được nồng độ bắt đầu của 3 axit là: CM(HCl) = 0,1 M; CM(HNO3) = 0,2/3; CM(H2SO4) = 0,1/3. Trong 300 ml hỗn hợp A: nHCl = 0,03 mol; nH2SO4 = 0,01 mol; nHNO3 = 0,02 mol

Phương trình năng lượng điện ly:

H2SO4 → 2H+ + SO42-

0,01……. 0,02

HNO3 → H+ + NO3-


0,02 ….. 0,02

HCl → H+ + Cl-

0,03… 0,03

Tổng mol H+ là nH+ = 0,07 mol

Gọi x là thể tích của dung dịch B đề xuất dung.

nNaOH = 0,2x; nBa(OH)2 = 0,1x

Phương trình điện ly:

NaOH → Na+ + OH-

0,2x……………..0,2x

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-

0,1x……………….0,2x

Tổng số mol OH- là: nOH- = 0,4x

Ta có: H+ + OH- → H2O (Sau bội nghịch ứng pH =1 ⇒ dư axit)

Ban đầu 0,07……0,4x

Pư 0,4x……0,4x

Sau pư 0,07-0,4x….0

(0,07-0,4x)/(x+0,3) = 0,1 ⇒ x= 0,08 lít

Bài 2: Trộn 100 ml dung dịch bao gồm pH =1 gồm HCl và HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH mật độ a(mol/l) chiếm được 200 ml dung dịch A tất cả pH = 12.

a. Tính a

b. Trộn loãng hỗn hợp A từng nào lần để thu được pH = 11

Hướng dẫn:

a. NH+ = 0,01 mol; nOH- = 0,1a mol

Ta có: H+ + OH- → H2O (Sau phản nghịch ứng pH =12 ⇒ dư bazo)

Ban đầu 0,01……0,1a

Pư 0,01……0,01

Sau pư 0....….0,01-0,1a

(0,01-0,1a)/(0,1+0,1) = 0,01 ⇒ a= 0,08 lít

b. Số mol NaOH dư : nOH- = 0,002 mol

Gọi x là thể tích nước thêm vào.

Dung dịch sau pha loãng bao gồm pH = 10 ⇒ 0,002/(0,2+x) = 0,001 ⇒ x = 1,8

Vậy cần phải pha loãng 10 lần.

Bài 3: Tính tỷ lệ thể tích khi dung dịch HCl có pH = 1 cùng dung dịch HCl pH = 4 cần dùng làm pha trộn thành dung dịch có pH = 3.

Hướng dẫn:

Đáp án: 1/110

Bài 4: mang đến 100 ml dd hh có Ba(OH)2 0,1M với NaOH 0,1M cùng với V ml dd hh gồm H2SO40,0375M cùng HCl 0,0125M thu được dd bao gồm pH = 2 . Quý hiếm V là:

Hướng dẫn:

nOH- = 0,03 mol; nH+ = 0,0875 V

Dung dịch sau thời điểm trộn pH = 2 → môi trường axit .

(0,0875V-0,03)/(0,1+V) = 10-2 → V = 0,4 lit

Bài 5: Trộn 300 ml dd hh gồm H2SO4 0,1M và HCl 0,15M với V ml dd hh gồm NaOH 0,3M với Ba(OH)2 0,1M, nhận được dd X tất cả pH = 12. Cực hiếm của V là:

Hướng dẫn:

nOH- = 0,5.V mol; nH+ = 0,0645 V

Dung dịch sau khoản thời gian trộn pH = 12 → môi trường bazo.

(0,5V - 0,0645)/(0,3+V) = 10-2 → V = 0,15 lit

B. Bài bác tập trắc nghiệm

Bài 1: Câu làm sao sai khi nói đến pH và pOH của dung dịch ?

A. pH = lg

B. pH + pOH = 14

C. . = 10-14

D. = 10-a ⇔ pH = a

Bài 2: dung dịch H2SO4 0,10 M có

A. pH = 1

B. pH 1

D. > 2,0M

Bài 3: pH của tất cả hổn hợp dung dịch HCl 0,005M với H2SO4 0,0025M là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 12

Bài 4: pH của dung dịch Ba(OH)2 0,05M là.

A. 13

B. 12

C. 1

D. 11

Bài 5: Cần bao nhiêu gam NaOH nhằm pha chế 250ml dd có pH = 10

A. 0,1 gam

B. 0,01 gam

C. 0,001 gam

D. 0,0001 gam

Bài 6: Số ml dung dịch NaOH gồm pH = 12 đề nghị để trung hoà 10ml dung dịch HCl gồm pH = 1 là

A. 12ml

B. 10ml

C. 100ml

D. 1ml.

Bài 7: Trộn 200 ml dung dịch gồm HCl 0,1M và H2SO4 0,15M với 300 ml hỗn hợp Ba(OH)2nồng độ aM, chiếm được m gam kết tủa với 500 ml dung dịch bao gồm pH = 1. Quý hiếm của a với m thứu tự là

A.0,15 cùng 2,330

B. 0,10 cùng 6,990.

C.0,10 với 4,660

D. 0.05 với 3,495

Bài 8: cho 300 ml dung dịch cất H2SO4 0,1M, HNO3 0,2M với HCl 0,3M tính năng với V ml dung dịch NaOH 0,2 M với KOH 0,29M nhận được dung dịch có pH = 2. Quý hiếm của V là


A. 134.

B. 147.

C. 114.

D. 169.

Bài 9: ba dung dịch axit sau tất cả cùng độ đậm đặc mol: HCl, H2SO4, CH3COOH. Cực hiếm pH của chúng tăng theo sản phẩm công nghệ tự là

A. HCl, H2SO4, CH3COOH.

B. CH3COOH, HCl, H2SO4.

C. H2SO4, HCl, CH3COOH.

D. HCl, CH3COOH, H2SO4.

Bài 10: dung dịch CH3COOH 0,1M bao gồm pH = a với dung dịch HCl 0,1M có pH = b. Phát biểu đúng là

A. a b = 1.

C. a = b = 1.

D. a = b > 1.

Bài 12: Tính pH của dd CH3COOH 0,2M, biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5 và làm lơ sự phân li của nước

A. 5,46

B. 4,76

C. 2,73

D. 0,7

Bài 13: mang lại dd hh X có HF 0,09M và KF 0,08M. Biết Ka của HF = 6,5.10-5, bỏ qua mất sự phân li của nước. Cực hiếm pH của dd X là:

A. 1,1

B. 4,2

C. 2,5

D. 0,8

Bài 14: lúc pha loãng hỗn hợp axit HCl bao gồm pH = a ta thu được dung dịch new có

A.pH > a

B.

Xem thêm: Lời Bài Hát Một Bước Yêu Vạn Dặm Đau, Một Bước Yêu Vạn Dặm Đau

pH = a

C. pH 1 lit hỗn hợp H2SO4 bao gồm pH = 3 với V2 lit hỗn hợp NaOH tất cả pH = 12 và để được dung dịch bao gồm pH = 11, thì tỷ lệ V1: V2 có mức giá trị nào?

A. 9:11

B. 11:9

C. 9:2

D. 2:9

Câu 17: Trộn 20 ml dd KOH 0,35M cùng với 80 ml hỗn hợp HCl 0,1 M được 100ml dd có pH là

A.4

B. 12.

C. 7.

D. 13.

Câu 18: mang đến 40ml dd HCl 0,75M vào 160ml dd cất đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04M thu được 200ml dd gồm pH là

A. 2. B. 3. C. 11. D. 12.

Câu 19: Trộn 100ml dd lếu láo hợp bao gồm Ba(OH)2 0,1M cùng NaOH 0,1M cùng với 400ml dd lếu láo hợp có H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M thu được dd gồm pH là

A. 1.

B. 2.

C. 6.

D. 7.

Câu 20: mang lại m gam tất cả hổn hợp Mg và Al vào 250ml dd X chứa tất cả hổn hợp axit HCl 1M và H2SO4 0,5M nhận được 5,32 lit H2 (đktc) và dd Y gồm pH là

A. 1

B. 2.

C. 4.

D. 7.

Câu 21: xáo trộn 2 dd hoàn toàn có thể tích đều nhau của dd HCl 0,2M và dd Ba(OH)2 0,2M. PH của dd thu được là

A. 9.

B. 12,5.

C. 14,2 .

D. 13.

Câu 22: Trộn hai thể tích dd HCl 0,1M với luôn tiện tích dd bao gồm NaOH 0,2M cùng Ba(OH)2 0,15M chiếm được dd Z tất cả pH là

A. 1.

B. 2.

C. 12.

D. 13.

Câu 23: Trộn 300 ml dd HCl 0,05 M với 200 ml dd Ba(OH)2 x mol/l chiếm được 500 ml dd có pH=2. Cực hiếm của x là

A. 0,025.

B. 0,05.

C. 0,1.

D. 0,5.

Câu 24: Trộn 300 ml dd HCl 0,05 M cùng với 200 ml dd Ba(OH)2 a mol/l chiếm được 500 ml dd bao gồm pH=12. Giá trị của a là

A. 0,025.

B. 0,05.

C. 0,1.

D. 0,5.

Câu 25: Trộn 100ml dd H2SO4 0,01M với 400ml dd Ba(OH)2 mật độ a mol/l nhận được m gam kết tủa với dd sót lại có pH=12. Quý giá của m và a là

A. 0,233 gam; 8,75.10-3

B. 0,8155 gam; 8,75.10-3M.

C. 0,233 gam; 5.10-3M.

D. 0,8155 gam; 5.10-3M.

Câu 26: Trộn 300ml dd HCl 0,05M cùng với 200ml dd Ba(OH)2 độ đậm đặc a mol/l nhận được 500ml dd tất cả pH=x. Cô cạn dd sau phản bội ứng nhận được 1,9875 gam hóa học rắn. Giá trị của a với x lần lượt là

A. 0,05M; 13.

B. 2,5.10-3M; 13.

C. 0,05M; 12.

D. 2,5.10-3M; 12.

Câu 27: Trộn 150 ml dd HCl mật độ a mol/l với 250 ml dd láo hợp gồm NaOH 0,5M với Ba(OH)2 0,1M nhận được dd tất cả pH=12. Cực hiếm của a là

A. 0,175M.

B. 0,01M.

C. 0,57M.

D. 1,14M.

Câu 28: Trộn 250 ml dd lếu láo hợp có HCl 0,08M cùng H2SO4 0,01M cùng với 250 ml dd NaOH mật độ b mol/l được 500 ml dd tất cả pH=12. Giá trị của b là

A. 0,06M.

B. 0,12M.

C. 0,18M.

D. 0,2M.

Câu 29: Trộn 100ml dd có pH=1 bao gồm HCl cùng HNO3 với 100ml dd NaOH mật độ a mol /l chiếm được 200ml dd tất cả pH=12. Cực hiếm của a là

A. 0,15.

B. 0,30.

C. 0,03.

D. 0,12.

Câu 30: Trộn 250 ml dd láo hợp gồm HCl 0,08M với H2SO4 0,01M cùng với 250 ml dd Ba(OH)2 nồng độ x mol/l thu được m gam kết tủa với 500 ml dd tất cả pH=12 . Cực hiếm của m và x tương ứng là


A. 0,5825 gam; 0,06M.

B. 3,495 gam; 0,06M

.C. 0,5825 gam; 0,12M.

D. 3,495 gam; 0,12M.

Câu 31: Trộn 200 ml dd tất cả HCl 0,1M và H2SO4 0,05 M với 300 ml dd Ba(OH)2 a mol/l thu được m gam kết tủa và 500 ml dd tất cả pH=13. Giá trị của a cùng m tương ứng là

A. 0,15 cùng 2,33.

B. 0,3 cùng 10,485.

C. 0,15 với 10,485.

D. 0,3 với 2,33.

Câu 32: tất cả 10 ml dung dịch HCl pH = 3. Thêm vào đó x ml nước chứa và khuấy đông đảo thì thu được dung dịch bao gồm pH = 4. Quý hiếm của x là

A. 10 ml

B. 90 ml

C. 100 ml

D. 40 ml

Câu 33: đến dd NaOH bao gồm pH = 12. Để nhận được dd NaOH có pH = 11 cần pha loãng dd NaOH ban sơ (bằng nước)

A. 10 lần.

B. đôi mươi lần.

C. 15 lần.

D. 5 lần.

Câu 34: hỗn hợp NaOH tất cả pH=11. Để nhận được dd NaOH tất cả pH=9 cần pha loãng dd NaOH ban sơ (bằng nước)

A. 500 lần.

B. 3 lần.

C. 20 lần.

D. 100 lần.

C. Bài xích tập tự luận

Câu 1: Trộn 100 ml dd HCl 1,2 M với 100ml dd Ca(OH)2 0,5M được dd D. Tính pH của dd D? (Coi Ca(OH)2 năng lượng điện li hoàn toàn cả 2 nấc)

Câu 2: Trộn 200 ml dd Ba(OH)2 0,1M cùng với 100ml dd H2SO4 0,3M . Tính pH của dd thu được? (Coi Ba(OH)2 điện li hoàn toàn cả 2 nấc)

Câu 3: hài hòa 2,4 g Mg vào 150 ml hỗn hợp HCl 2M. Hỗn hợp thu được gồm pH bởi bao nhiêu?

Câu 4: cho 100 ml dd H2SO4 gồm pH = 2 công dụng với 100 ml dd NaOH 0,01M. Tính pH của dd sau làm phản ứng?( coi H2SO4 năng lượng điện li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 5: lấy 200ml dd H2SO4 có p. H = 1 , rồi chế tạo đó 0,88g NaOH. Tính pH của dd thu được?( coi H2SO4 năng lượng điện li hoàn toàn cả 2 nấc).

Câu 6: Tính V ml dd HCl 0,094M bắt buộc cho vào 200ml dd NaOH 0,2M nhằm thu được dung dịch tất cả pH = 2.

Câu 7: hỗn hợp Ba(OH)2 có p H = 13 (dd A). Dung dịch HCl tất cả pH = 1 (dd B).

a. Tính CMcủa A với B ?( coi Ba(OH)2 điện li hoàn toàn cả 2 nấc).

b.Trộn 2,25 lít dd A cùng với 2,75 lít dd B. Tính pH của dd thu được?

Câu 8: Trộn X là dd H2SO4 0,02M với Y là dd NaOH 0,035M thu được dd Z bao gồm pH = 2.Tính tỉ lệ về thể tích thân dd X và dd Y? ( coi H2SO4 năng lượng điện li hoàn toàn cả 2 nấc).

Câu 9: Tính V ml dd KOH 0,1M cần dùng để trung hòa 10 ml dd X gồm 2 axit HCl cùng HNO3 gồm pH = 2 ?

Câu 10: Tính thể tích dung dịch NaOH 1,8M yêu cầu cho vào 0,5 lit dd H2SO4 1M nhằm thu được dung dịch bao gồm pH = 13.( coi H2SO4 năng lượng điện li hoàn toàn cả 2 nấc).

Câu 11: Trộn 100 ml dd NaOH bao gồm pH = 12 cùng với 100ml dd H2SO4 nhận được dd gồm pH = 2. Tính centimet của dd H2SO4 ban đầu?

Câu 12: cho 40 ml dd HCl 0,75 M vào 160 ml dd đựng đồng thời Ba(OH)2 0,08M cùng KOH 0,04 M. Tính pH của dung dịch thu được?

Câu 13: Trộn 300 ml dd cất đồng thời NaOH 0,1 M và Ba(OH)2 0,025M cùng với 200 ml dd H2SO4 bao gồm nồng độ x mol/l thu được m g keert tủa cùng 500 ml dd có pH = 2. Hãy tính m và x?(coi H2SO4 cùng Ba(OH)2 điên li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 14: Trộn 200 ml dd X chứa đồng thời HCl 0,01 M cùng H2SO4 0,025M cùng với 300 ml dd Y cất đồng thời Ba(OH)2 0,02M và NaOH 0,015M. Tính pH của dd thu được.(coi H2SO4 cùng Ba(OH)2 điên li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 15) Tính pH của những dung dịch : HNO3 10-2M ; HNO3 1,2.10-7M ; HNO3 10-9M

Câu 16. Tính pH của các dung dịch : Ba(OH)2 10-2M , KOH 10-7M ; NaOH 10-9M

Câu 17. Tính pH của các dung dịch : HCOOH 10-2M Ka = 10-3,75 ; HCN 10-2M Ka = 10-9,35 HBrO 10-2M Ka = 10-8,6

Câu 18. Tính pH của những dung dịch : Metylamin 10-1M Ka = 10-10,6 ; dimetylamin 1,5.10-2M

Ka = 10-10,87

Câu 19. Tính pH của những dung dịch : H2C2O4 10-2M K1 = 10-1,25 K2 = 10-4,27 ; H2S 10-2M Ka1 = 10-7 Ka2 = 10-12,92

Câu 20. Tính pH của những dung dịch muối bột : KNO3 0,5M ; Na2SO4 0,1M

Câu 21. Tính pH của những dung dịch muối : C6H5COONa 10-2M Ka = 10-4,2 ; NaClO 10-2M Ka = 10-7,53

Câu 22. Tính pH của những dung dịch muối : CH3NH3Cl 0,1M Kb = 10-3,4 Al(NO3)3 0,01M Ka1 = 10-5 (coi trong dung dịch chỉ trường thọ phức hiđroxo Al(OH)2+ )

Câu 23. Trộn 25,00ml hỗn hợp NH3 8,0.10-3 M với 15,00ml dung dịch HCl 1,046,10-3M . Tính pH của dung dịch thu được . Biết Ka NH4+ = 10-9,24

Câu 24. Tính pH của hỗn hợp A tất cả HF 0,1M và NaF 0,1M

Tính pH của 1lít hỗn hợp A bên trên trong 2 trường thích hợp :

a) Thêm 0,01mol HCl vào

b) Thêm 0,01 mol NaOH vào Biết Ka = 6,8.10-4

Câu 25: Dung dịch Ba(OH)2 có phường H = 13 (dd A). Dung dịch HCl bao gồm pH = 1 (dd B).

Tính CMcủa A và B ?( coi Ba(OH)2 năng lượng điện li hoàn toàn cả 2 nấc).

Trộn 2,25 lít dd A với 2,75 lít dd B. Tính pH của dd thu được?

Câu 26: Trộn X là dd H2SO4 0,02M với Y là dd NaOH 0,035M chiếm được dd Z tất cả pH = 2.Tính tỉ trọng về thể tích giữa dd X cùng dd Y? ( coi H2SO4 điện li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 27: Tính V ml dd KOH 0,1M cần dùng làm trung hòa 10 ml dd X có 2 axit HCl cùng HNO3 gồm pH = 2 ?


Câu 28: Tính thể tích hỗn hợp NaOH 1,8M yêu cầu cho vào 0,5 lit dd H2SO4 1M để thu được dung dịch gồm pH = 13.( coi H2SO4 điện li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 29: Trộn 100 ml dd NaOH bao gồm pH = 12 cùng với 100ml dd H2SO4 nhận được dd gồm pH = 2. Tính centimet của dd H2SO4 ban đầu?

Câu 30: Cho 40 ml dd HCl 0,75 M vào 160 ml dd chứa đồng thời Ba(OH)2 0,08M với KOH 0,04 M. Tính pH của hỗn hợp thu được?

Câu 31: Trộn 300 ml dd chứa đồng thời NaOH 0,1 M cùng Ba(OH)2 0,025M với 200 ml dd H2SO4 tất cả nồng độ x mol/l thu được m g keert tủa và 500 ml dd tất cả pH = 2. Hãy tính m và x?(coi H2SO4 cùng Ba(OH)2 điên li trọn vẹn cả 2 nấc).

Xem thêm: Giáo Án Công Nghệ 10 Bài 52 Công Nghệ Lớp 10 Bài 52 Thực Hành

Câu 32: Trộn 200 ml dd X chứa đồng thời HCl 0,01 M cùng H2SO4 0,025M cùng với 300 ml dd Y chứa đồng thời Ba(OH)2 0,02M với NaOH 0,015M. Tính pH của dd thu được.(coi H2SO4 với Ba(OH)2 điên li hoàn toàn cả 2 nấc).