Bài tập toán 11 trang 29

  -  

( an 3x = an 3pi over 5 Leftrightarrow 3x = 3pi over 5 + kpi )

(Leftrightarrow x = pi over 5 + kpi over 3,k inmathbb Z)
Bạn đang xem: Bài tập toán 11 trang 29

LG b

( an(x – 15^0) = 5)

Lời giải chi tiết:

(eginarrayl an left( x - 15^0 ight) = 5\ Leftrightarrow x - 15^0 = arctan 5 + k180^0\ Leftrightarrow x = 15^0 + arctan 5 + k180^0,k inmathbb Zendarray)

Cách trình bày khác:

( an(x – 15^0) = 5)

(⇔ x = α + 15^0+ k180^0),

trong kia ( an α = 5) (chẳng hạn, có thể chọn (α ≈ 78^041’24”) nhờ vào dùng máy vi tính bỏ túi)


LG c

( an left( 2x - 1 ight) = sqrt 3 )

Lời giải bỏ ra tiết:

(eqalign& an left( 2x - 1 ight) = sqrt 3 cr&Leftrightarrow an left( 2x - 1 ight) = an pi over 3 cr & Leftrightarrow 2x - 1 = pi over 3 + kpi cr&Leftrightarrow x = pi over 6 + 1 over 2 + kpi over 2;k inmathbb Z cr )


LG d

(cot 2x = cot left( - 1 over 3 ight))

Lời giải bỏ ra tiết:

(cot 2x = cot left( - 1 over 3 ight) )

(Leftrightarrow 2x = - 1 over 3 + kpi )

(Leftrightarrow x = - 1 over 6 + kpi over 2,k inmathbb Z)


LG e

(cot left( x over 4 + 20^circ ight) = - sqrt 3 )

Lời giải chi tiết:

(eqalign& cot left( x over 4 + 20^circ ight) = - sqrt 3cr& Leftrightarrow cot left( x over 4 + 20^circ ight) = cot left( - 30^circ ight) cr & Leftrightarrow x over 4 + 20^circ = - 30^circ + k180^circ cr&Leftrightarrow x = - 200^circ + k720^circ ,k inmathbb Z cr )
Xem thêm: Tiết 1 :Học Hát Bóng Dáng Một Ngôi Trường, Bóng Dáng Một Ngôi Trường Loi Bai Hat

LG f

(cot 3x = an 2pi over 5)

Lời giải chi tiết:

(cot 3x = an 2pi over 5)

(Leftrightarrow cot 3x = cot left( pi over 2 - 2pi over 5 ight))( = cot fracpi 10)

(Leftrightarrow 3x = pi over 10 + kpi )

(Leftrightarrow x = pi over 30 + k.pi over 3,k inmathbb Z )

 thuphikhongdung.vn


*
Bình luận
*
phân tách sẻ


Xem thêm: Giải Bài Hát Auld Lang Syne Tiếng Anh 9, Bài Hát Auld Lang Syne Lớp 9

Bài tiếp sau
*