BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CÂU ĐIỀU KIỆN MỨC ĐỘ LUYỆN THI THPT

  -  

Chắc hẳn là 1 trong người học tiếng Anh, bạn đã từng có lần thấy hoặc được hiểu câu điều kiện, một dạng ngữ pháp phổ biến, đặc biệt thường dùng trong kỳ thi IELTS. Bạn đã thông thuộc cách thực hiện và cấu trúc của câu điều kiện chưa? Nếu chưa hãy thuộc IELTS Vietop thực hành thực tế ngay bài tập trắc nghiệm câu điều kiện dưới trên đây nhé.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm câu điều kiện mức độ luyện thi thpt


Tóm tắt định hướng câu điều kiện

Câu điều kiện (Conditional sentences) là câu bao gồm 2 mệnh đề: mệnh đề đk và mệnh đề kết quả. Nó được dùng để làm nói về những tình huống giả định, điều kiện xảy ra thì dẫn tới hiệu quả nào đó.

Có 4 loại câu đk cơ bản. Trong khi còn có thêm các dạng câu điều kiện hỗn thích hợp là sự kết hợp của những dạng câu điều kiện cơ bản.

Câu đk loại 0, 1, 2, 3 và 4


*
*
*

Ngoài ngơi nghỉ 4 dạng câu đk kể trên thì chúng cũng sinh sống dạng hòn đảo ngữ.

Đảo ngữ câu đk loại 1: Should + S + V-nguyên thể, S + Will +V-nguyên thể

E.g: Should I meet her next Thursday, I will give her this gift. = If I meet her next Thursday, I will give her this gift. (Nếu tôi gặp cô ấy vào đồ vật Năm tới, tôi sẽ tặng kèm cô ấy món kim cương này).

Đảo ngữ câu điều kiện loại 2: Were + S + lớn + V-nguyên thể, S + Would + V-nguyên thể

E.g: Were I you, I would buy this garden = If I were you, I would buy this garden. (Nếu tôi là cậu thì tôi đã download khu vườn cửa này).

Đảo ngữ câu đk loại 3: Had + S + V3/Ved, S + Would have + V3/Ved

E.g: Had she driven carefully, the accident wouldn’t have happened. = If she had driven carefully, the accident wouldn’t have happened. (Nếu cô ấy lái xe cẩn thận, tai nạn sẽ không còn xảy ra).

Trường vừa lòng khác của câu điều kiện

Unless = If…not (Trừ phi, nếu…không)

E.g: If you don’t come in time, I will miss the concert ticket. (Nếu bạn chưa đến đúng giờ đồng hồ thì mình đã bỏ qua vé ca nhạc rồi)

→ Unless you come in time, I will miss the concert ticket. (Trừ phi các bạn đến đúng giờ, còn nếu không mình sẽ bỏ qua vé ca nhạc).

Một số nhiều Từ đồng nghĩa:

Những nhiều từ có thể thay đến if vào câu đk như:

Suppose/ Supposing: giả sử nhưIn case: vào trường hợpEven if: trong cả khi, cho dù

So long as, as long as, provided (that), on condition (that): miễn là, với điều kiện là

E.g: Provided that she turns up the party, I will give you that gift. (Với điều kiện cô ấy mang đến dự tiệc, tôi sẽ khuyến mãi bạn món quà đó)

If she turns up the party, I will give you that gift. (Nếu cô ấy mang đến dự tiệc, tôi sẽ tặng ngay bạn món rubi đó)

Without: ko có

E.g: Without love, life would be so boring. (Nếu không có tình yêu, cuộc sống thường ngày sẽ khôn cùng nhàm chán).

→ If there were no love, life would be so boring. (Nếu không tồn tại tình yêu, cuộc sống thường ngày sẽ khôn cùng nhàm chán).


KHUNG GIỜ VÀNG - ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 30%


Vui lòng nhập thương hiệu của bạn
Số năng lượng điện thoại của người tiêu dùng không đúng
Địa chỉ e-mail bạn nhập không đúng

Bài tập trắc nghiệm câu điều kiện

Bài tập

Bài 1: lựa chọn đáp án chứa lỗi sai.

1. If a dog is fierce, it would bite people.

A. Is

B. Would

C. Bite

D. People

2. Elaine will buy the drinks if somebody help her carry the bottles.

A. Will buy

B. If

C. Help

D. Her

3. If he has more time, he would learn karate.

A. Has

B. He

D. Would

D. Learn

4. If water is frozed, it expands.

A. If

B. Is

D. Frozed

D. Expand

5. She would have understood if you had been spoken English.

A. Would have

B. Understood

C. If

D. Had been spoken

Bài 2: chọn câu viết đúng.

1. If/you/come/garden/,/my dog/bite you/./

A. If you come into my garden, my dog will bite you.

B. If you come my garden, dog will bite you.

C. If you came into my garden, my dog would bite you.

D. If you come into my garden, my dog bite you.

2. If/you/hot/ice/,/melt/./

A. If you hot the ice, it melts.

B. If you heat the ice, it melted.

C. If you heat the ice, it melts.

D. If you heat the ice, it will melt.

3. If/I/be/bird/,/be/happy/./

A. If I’m a bird, I will be very happy.

B. If I was a bird, I would be very happy.

C. If I were a bird, I were very happy

D. If I were a bird, I would be very happy.

4. If/you/look/map/,/you/lost/./

A. If you had looked at the map, you wouldn’t be lost.

B. If you looked at the map, you wouldn’t be lost.

C. If you had looked at the map, you wouldn’t lost.

D. If you look at the map, you wouldn’t be lost.

5. If/it/rain/three hour ago/,/the streets/be/wet/now/./

A. If it had rained three hour ago, the streets would be wet now.

B. If it had rained three hour ago, the streets are wet now.

C. If it had rained three hour ago, the streets would been wet now.

D. If it had been rained three hour ago, the streets would be wet now.

Bài 3: kiếm tìm từ không đủ trong câu.

1. If Leo ………….. Up late last night, he wouldn’t sleep now.

A. Hadn’t stayed

B. Don’t stay

C. Stayed

D. Hasn’t stayed

2. If I meet him tomorrow, I ………… him this letter.

A. Give

B. Gave

C. Will give

D. Would give

3. If I had không tính tiền time, I __________some shopping with you.

A. Did

B. Will do

C. Would do

D. Have done

4. If you_________English well, you will communicate with foreigners.

A. Speaks

B. Had spoken

C. Speak

D. Spoke

5. If he had known her telephone number, he________her.

Xem thêm: Bộ Hồ Sơ Học Sinh Sinh Viên Mua Ở Đâu, 10 Bộ Hồ Sơ Học Sinhsinh Viên

A. Had rung

B. Would have rung

C. Rang

D. Will ring

6. I would have visited you if I_________busy with my homework.

A. Hadn’t

B. Hadn’t been

C. Wouldn’t be

D. Weren’t

7. Will you be angry if I______……………… your pocket dictionary?

A. Stole

B. Have been stolen

C. Were to lớn steal

D. Steal

8. If he__________the truth, the police wouldn’t arrest him.

A. Tells

B. Told

C. Telled

D. Would tell

9. If I were Quynh, I_____……………… this job.

A. Accept

B. Will accept

C. Would accepted

D. Would accept

10. ________, the accident would not have happened yesterday.

A. If nam drives more carefully

B. If had nam driven more carefully

C. Had phái mạnh driven more carefully

D. Unless nam had driven more carefully

Bài 4: Chọn câu trả lời đúng nhất.

1. I’d have sent you a postcard while I was on my vacation if I ……. Your address.

rememberhad rememberedrememberedwould remember

2. We would gladly buy the house if it ……. So small.

is notwould not bewere nothad not been

3. They’re expecting us. They would be very disappointed if we …….

will notwould not comedid not comedo not come

4. If I were you, I ……. Him.

had married himwill not marrydo not marrywould not marry

5. If I ……. A $100 bill on the street, I would keep it.

would findfindhad foundfound

6. It’s good that Ann reminded me about Tom’s birthday. I ……. If she hadn’t reminded me.

would have forgottenwould forgetwill forgethad forgotten

7. Ann gave me this ring. She ……. Terribly upset if I lost it.

would have beeniswould bewill be

8. What would happen if you ……. Go khổng lồ work tomorrow?

do notdid notwill notwould not

9. If someone ……. In here with a gun, I’d be very frightened.

walkedwould walkwalkswill walk

10. I’d help you if I ……., but I’m afraid I can’t.

canhad been able tocould have been able tocould

Bài 5: Chọn giải đáp đúng nhất.

1. I wouldn’t mind living in London if the weather …….

would be betterwere betterhad been betteris better

2. Jim got khổng lồ the bus stop in time. If he ……. The bus, he would have been late for his interview.

would have missedhad missedmissesmissed

3. Many people would be out of work if that company ……. Down.

will closecloseclosesclosed

4. I’m sure she ……. If you explained the situation khổng lồ her.

would have understoodwould understandunderstandswill understand

5. If the company offered me the job, I think I ……. It.

would not takedo not takewill not

6. I’m sure Lee would lend you some money. I’d be surprised he ……..

will refuserefusedwould refuse

7. We might not stay at this hotel if Debbie ……. It to lớn us.

would not recommenddid not recommendwould have recommendedhadn’t recommended

8. If she sold her car, she ……. Much money for it.

did not getdoes not getwill not getwould not get

9. I ……. You a cigarette if I had one, but I’m afraid I don’t.

givewill givewould give

10. Would George be angry if I …….his bicycle without asking?

takewill taketookwould take

Bài 6: Chọn câu trả lời đúng nhất.

1. ……………… they study regularly, can they succeed in lessons that require memorization.

A. Only when

B. Until

C. If only

D. Did

E. On condition that

2. If our possessions ……………… away from us, our feelings of resentment at people’s injustice ……………… very strong.

A. Had been taken / could be

B. Had been taken / were

C. Were taken / may be

D. Have been taken / would be

E. Are taken / can be

3. If the 2004 presidential election were held today, almost twice as many people say they ……………… for President George W. Bush as for former Vice President Al Gore.

A. Would have voted

B. Had voted

C. Will vote

D. Would vote

E. Voted

4. If you ……………… someone dear to you with such an illness, ……………… him to ask his doctor about therapy.

A. Have / encourage

B. Have had / encouraging

C. Had / encourage

D. Will have / you encouraged

E. Had had / encouraged

5. If they ……………… the instructions in advance they ……………… that the exam would be in the other building.

A. Read / knew

B. Had read / would have known

C. Would read / knew

D. Read / will know

E. Have read / know

6. If I ……………… what the river was like, I ……………… a different line of approach to lớn the other side.

A. Have known / will choose

B. Knew / chose

C. Had known / would have chosen

D. Knew / had chosen

E. Had known / must have chosen

7. If they ……………… any idea about how they took the money, they ……………… it lớn the police.

A. Had / had told

B. Had had / should have told

C. Had / had told

D. Have had / would tell

E. Would have / would tell

8. If your student ……………… a mistake, you ……………… him in the classroom. But you can warn him later.

A. Made / can’t embarrass

B. Makes / haven’t embarrassed

C. Made / didn’t embarrass

D. Makes / wouldn’t embarrass

E. Has made / shouldn’t embarrass

9. You ……………… problems of discipline with your children if you ……………… them watch TV more than an hour.

A. Have had / will let

B. Have / will let

C. May have / let

D. Had / would let

E. Would have / have let

10. ……………… for the changes made in regulations lớn acceptance lớn the school, very few students ……………… before the year started.

A. Were it not / will have enrolled

B. Should it not / would enroll

C. Were it not / would enroll

D. But / have enrolled

E. Had it not been / would have enrolled

Đáp án

Bài 1:

1. B. Would → will

2. C. Help → helps

3. A. Has → had

4. C. Frozed → frozen

5. D. Had been spoken- had spoken

Bài 2:

1. A. If you come into my garden, my dog will bite you.

2. C. If you heat the ice, it melts.

3. D. If I were a bird, I would be very happy.

4. A. If you had looked at the map, you wouldn’t be lost.

5. A. If it had rained three hour ago, the streets would be wet now.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 7 Trang 34 Sgk Toán 7 Tập 1, Bài 65 Trang 34 Toán 7 Tập 1

Bài 3:

1. A. Hadn’t stayed

2. C. Will give

3. C. Would do

4. C. Speak

5. B. Would have rung

6. B. Hadn’t been

7. D. Steal

8. B. Told

9. D. Would accept

10. C. Had nam giới driven more carefully

Bài 4:

BCCDDACBAD

Bài 5:

BBDBABDDCC

Bài 6:

AEDABCBECE

Hẳn là qua những bài bác tập bên trên đây, bạn đã cố được những định hướng cơ phiên bản về câu điều kiện. Hãy thực hành thêm những bài tập trắc nghiệm câu điều kiện nhé. Vietop chúc chúng ta học giỏi và đạt được mục tiêu của mình.