Bài Tập Trắc Nghiệm Thì Quá Khứ Đơn Và Hiện Tại Hoàn Thành

  -  
bài bác tập trắc nghiệm về Ngữ âm lớp 12 bài bác tập trắc nghiệm về Ngữ pháp lớp 12 bài tập trắc nghiệm về từ vựng lớp 12

Câu hỏi 1 : – “ do you know our town at all?”

– “ No. It is the first time I here.”

A  wasB have beenC cameD am coming

Câu hỏi 2 : I .................... For you for a long time.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành

A has waited B have waitedC am waitingD was waiting

Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án B. Ta thấy vào câu gồm “for + khoảng tầm thời gian” đề xuất câu này sẽ sử dụng thì bây giờ hoàn thành. Vày chủ ngữ là “I” bắt buộc ta sử dụng: have + VpII.


Câu hỏi 3 : Since he (leave)............. Here no one (see) .....................him.

A has left/sawB had left/sawC left/has seenD left/have seen

Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án C. Ta thấy vào câu có since + mệnh đề thì mệnh đề sau since sẽ phân tách ở quá khứ đối kháng (left) cùng mệnh đề còn sót lại sẽ phân tách ở thì hiện tại hoàn thành. Nhà ngữ “no one” buộc phải sẽ thực hiện động từ bỏ “has + VpII”.


Câu hỏi 4 : I .................... Such a big fire before.

A have never seenB never seeC had never seenD never saw

Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án A. Khi sử dụng ý mong mỏi nói chưa bao giờ làm điều gì do vậy trước đây, vào câu tất cả never và before ta sẽ áp dụng thì hiện hoàn thành. Nhà ngữ là “I” ta sử dụng: have + VpII. Trạng tự never vẫn đứng giữa “have” với VpII.


Câu hỏi 5 : We ......................Dorothy since last Saturday.

A don’t seeB haven’t seenC don’t have seenD didn’t see

Lời giải chi tiết:

Đáp án B. Ta thấy trong câu gồm “since + mốc thời gian” yêu cầu ta thực hiện thì hiện tại hoàn thành. Công ty ngữ là we ta sử dụng: have + VpII.


Câu hỏi 6 : Jack ..................... The door.

A has just paintedB just paintC have paintedD painting

Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án A. Lúc muốn mô tả việc gì đó vừa mới xong xuôi và bao gồm trạng tự just ta sử dụng thì bây giờ hoàn thành. Nhà ngữ “Jack” là ngôi thứ 3 số ít bắt buộc ta sử dụng: has + just + VpII.


Câu hỏi 7 : –“ I’m sorry khổng lồ keep you waiting.”

– “Oh, not at all. I ___________here only a few minutes.”

A have beenB had beenC wasD will be

Câu hỏi 8 : Since ....................., I ..................... Nothing from him.

A he had left/ heardB he left/ have heardC he has left/have heard D he was left/ heard

Lời giải chi tiết:

Đáp án B. Trong câu bao gồm 2 mệnh đề và bao gồm chứa “since” thì mệnh đề sau “since” sẽ thực hiện thì quá khứ đối chọi (he left) với mệnh đề còn sót lại sẽ thực hiện thì hiện tại hoàn thành (have heard)


Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án A. Ta thấy trong câu bao gồm “for + khoảng tầm thời gian” ta áp dụng thì lúc này hoàn thành. Nhà ngữ “she” là ngôi sản phẩm công nghệ 3 số ít đề nghị ta áp dụng “has + VPII”.


Câu hỏi 11 : Eight years ago we started writing khổng lồ each other.

A We have rarely written to lớn each other for eight years.B Eight years is a long time for us to write lớn each other.C We wrote to each other eight years ago.D We have written to each other for eight years.

Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án D. Câu bài ra bao gồm nghĩa là: cách đây 8 năm chúng tôi bắt đầu viết thư đến nhau.

A. Cửa hàng chúng tôi hiếm lúc viết thư lẫn nhau trong 8 năm -> không gần kề nghĩa.

B. 8 năm là 1 khoảng thời hạn dài để shop chúng tôi viết thư lẫn nhau -> không gần kề nghĩa.

C. Cửa hàng chúng tôi đã viết thư lẫn nhau cách trên đây 8 năm. Câu này áp dụng thì vượt khứ đối chọi nên được phát âm là việc này đã diễn ra cách trên đây 8 năm và chấm dứt rồi. Trong những khi đó câu đề bài xích ra tức là cách phía trên 8 năm vấn đề viết thư mới bắt đầu (và kéo dài tính đến bây giờ).

D. Chúng tôi đã viết thư lẫn nhau được 8 năm rồi. -> phù hợp về phương diện nghĩa và cấu trúc.


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 12 : Mr. Brown bought this car five years ago.

A Mr. Brown started to lớn buy this oto for five years.B It has been five years when Mr. Brown has bought this car.C Mr. Brown has had this car for five years.D It is five years ago since Mr. Brown has bought this car.

Đáp án: C


Lời giải chi tiết:

Đáp án C.

Xét về mặt kết cấu thì câu trả lời A tất cả “for + khoảng thời gian” nhưng động trường đoản cú “start” chia quá khứ đối kháng là không phù hợp lý.

Đáp án B gồm when đứng thân 2 mệnh đề mà cả hai mệnh đề này phần đa chia thì hiện nay tại ngừng cũng không đúng.

Đáp án D gồm since cơ mà mệnh đề sau since thực hiện thì hiện tại tại chấm dứt cũng chưa đúng bắt buộc ta loại.

Đáp án C đúng về mặt cấu tạo và ý nghĩa.

Câu bài ra: Ông Brown đã thiết lập chiếc xe cộ này cách đây 5 năm = Ông Brown gồm chiếc xe pháo này được 5 năm rồi.


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 13 : I haven’t enjoyed myself so much for years.

A It’s years since I enjoyed myself so much.B It’s years since I have enjoyed myself so much.C It was years since I had enjoyed myself so much.D It has been years since I have enjoyed myself so much.

Đáp án: A


Lời giải đưa ra tiết:

 Đáp án A. Ta thấy cả 4 câu trả lời A, B, C, D đều phải sở hữu sử dụng since + mênh đề. Như ta biết, mệnh đề sau since thường thực hiện ở thì quá khứ 1-1 chứ không thực hiện thì hiện nay tại hoàn thành hay vượt khứ hoàn thành nên đáp án B, C, D ta loại. Đáp án A là đáp án buộc phải chọn.


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 14 : My father hasn’t smoked cigarettes for a month.

A It’s a month since my father last smoked cigarettes.B It’s a month ago since my father has smoked cigarettes.C It’s a month since my father hasn’t smoked cigarettes.D It’s a cigarette that my father smoked a month ago.

Đáp án: A


Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án A. Ta thấy 4 đáp án B, C đều thực hiện “since + mệnh đề” cơ mà mệnh đề sau since ta thường áp dụng thì quá khứ solo chứ không áp dụng thì hiện tại tại hoàn thành nên câu trả lời B và C đa số loại. Đáp án D loại do không liền kề về phương diện ý nghĩa. Đáp án A đúng về mặt cấu trúc vào ý nghĩa. Câu bài bác ra: cha tôi đã không hút thuốc được một tháng rồi = vẫn 1 tháng kể từ lúc bố tôi hút thuốc lá lần cuối.


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 15 : My friend didn’t drink (A) any (B) beer since we came (C) lớn live here (D).

A didn’t drinkB any C came D  here

Đáp án: A


Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án A. Didn’t drink sửa thành “hasn’t drunk”. Ta thấy vào câu có since + mệnh đề chia thì quá khứ bắt buộc mệnh đề trước since ta buộc phải dụng thì lúc này hoàn thành.


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 16 : We have written (A) to each other (B) when (C) we were (D) in primary school.

Xem thêm: Giải Bài Tập Công Nghệ 10 Trang 162 Sgk Công Nghệ 10, Giải Câu Hỏi 1 Trang 162 Sgk Công Nghệ Lớp 10

A writtenB each otherC whenD were

Đáp án: C


Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án C. When sửa thành since. Ta thấy trong câu tất cả 2 mệnh đề, 1 mệnh đề chia thì bây giờ hoàn thành, 1 mệnh đề chia thì vượt khứ đối chọi nên ta không áp dụng when mà phải áp dụng since.


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 17 : We were not going to lớn stop. The campaign should go on until every bike ………. Marked with the now reflective paint. Just think how many lives it may save.

A will have beenB was C has been D  will be

Đáp án: C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 18 : Caroline has worn (A) her new yellow (B) dress only once (C) since she buys (D) it.

A has worn B yellowC onceD buys

Đáp án: D


Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án D. Buys sửa thành bought. Ta thấy mệnh đề trước since thực hiện thì hiện tại xong xuôi nên mệnh đề sau since ta nên chia thì vượt khứ đơn.


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 19 : Recently, the island of Hawaii (A) had been (B) the subject of intensive research (C) on the occurrence (D) of earthquakes.

A the island of Hawaii B had beenC intensive research D on the occurrence

Đáp án: B


Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án B. Had been sửa thành has been. Ta tất cả recently là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành mà had been là kết cấu của thì vượt khứ xong nên ta đề xuất sửa.


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi đôi mươi : Peter & Wendy first (A) met in 2006 (B), & they are (C) married for three years now (D).

A first B in 2006C are D now

Đáp án: C


Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án C. Are sửa thành have been vì chưng trong câu bao gồm for + 1 khoảng thời gian nên ta phải thực hiện thì hiện tại tại chấm dứt thay vì thì hiện tại đơn.


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 21 : Debbie, whose father (A) is an excellent tennis player (B), has (C) played tennis since (D) ten years.

A whose father B playerC hasD since

Đáp án: D


Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án D. Since sửa thành for. Vì ten years là một trong khoảng thời hạn ta đề nghị dùng for. Còn since thường áp dụng với mốc thời gian.


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 22 : You don’t need khổng lồ describe her. I  her several times.

A had metB have metC metD meet

Đáp án: B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 23 : Next Friday, when Cindy …………. Her last exam at the college, I"ll be taking her out for dinner at the Continental.

A  has passed B will have passed C will pass D passed

Đáp án: A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 24 : Don’t ask me khổng lồ show you the slides before my wife………….them. Hotline it censorship if you like.

A seeing B  will have seen C has seen D saw

Đáp án: C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 25 : Why should we wait any longer? We’ve been told lớn act once we……………. The governor’s permission.

A received B will have received C have received D will receive

Đáp án: C


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 26 : Suzy…………..her clothes five times in the last two hours.

A has changed B had changed C has been changing D changed

Đáp án: A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 27 : Next year’s auctions should be advertised until 90 per cent of the objects……..sold. This year we stopped publishing ads too early.

A  were B will have been C will be D  have been

Đáp án: D


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 28 : I.............to new york three times this year.

A have been B wasC wereD had been

Đáp án: A


Lời giải chi tiết:

Đáp án A. Lúc muốn diễn đạt ý làm cho được vấn đề gì từng nào lần trong một khoảng thời hạn ta sử dụng thì lúc này hoàn thành. Nhà ngữ là “I” ta sử dụng have + VpII. Câu này còn có nghĩa là: năm nay tôi vẫn tới new york 3 lần rồi.


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 29 : I have never played badminton before. This is the first time I ..................... To lớn play.

A  tryB triedC have triedD am trying

Đáp án: C


Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án C. Khi muốn miêu tả ý đó là lần máy mấy ai đó làm cho gì, trong câu có áp dụng cấu trúc: It’s the + số thiết bị tự (first, second,…) + time + mệnh đề, thì mệnh đề theo sau sẽ thực hiện thì lúc này hoàn thành. Công ty ngữ là “I” ta sử dụng have + VpII.


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 30 : "Could we start a little earlier?" - "Well, it depends on the Parkers. I"ve made arrangements to lớn start as soon as they……………"

A will have returned B returned C will return D have returned

Đáp án: D


Lời giải chi tiết:

" bạn cũng có thể bắt ầu sớm hơn một chút được không?"

- " À, điều đó còn tùy thuộc vào gia đình Parkers. Tôi đã sắp xếp bắt đầu ngay trong lúc họ đến."

Cấu trúc: S+ thì tương lai AS SOON AS S + thì hiện tại 

S+ thì hiện tại tại AS SOON AS S + thì hiện tại tại


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 31 : My parents ................. A beautiful house in the city.

A has B have gotC has gotD not have got

Đáp án: B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 32 : We ................. Không tính tiền time to lớn wait.

A has got B haven"t gotC hasn"t gotD is have got

Đáp án: B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 33 : Some students ................. More than five mistakes.

A has got B have got C is having D has

Đáp án: B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 34 : What ................. They got in their bags?

A hasB areC haveD do

Đáp án: C


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 35 : She can"t help us because she ................. A big problem.

A wasB have gotC doesD has got

Đáp án: D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 36 : My house ................. A big garden.

A has gotB isC have gotD haven"t

Đáp án: A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 37 : – “ do you know our town at all?”

– “ No. It is the first time I___________here.”

A wasB have been C came D am coming

Đáp án: B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 38 : He found his book this morning, but now he ____________ his pen.

A losesB lostC has lostD had lost

Đáp án: C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 39 : –“What’s the matter?”

–“The shoes don’t fit properly. They ____________ my feet.” 

A are hurtB is hurtingC have hurtD will hurt

Đáp án: C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 40 : You may leave the classroom when you ____________ writing.

A will finishB are finishingC have finishedD had finished

Đáp án: C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 41 : My brother ____________ the Youth League since 1955.

A joinedB has taken partC is inD has been in

Đáp án: D


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 42 : Thank goodness! I ____________ my home work now.

A shall finishB finishedC have finishedD had finished

Đáp án: C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 43 : Don’t get off the bus until it ____________.

A has stoppedB stoppedC will stopD shall stop

Đáp án: A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 44 : The foreign guests ____________ here almost a week.

A have arrivedB have beenC have reachedD have got

Đáp án: B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 45 :  –“Who’s that pretty girl Tom khiêu vũ with?”

- ”I don’t know. I ________ her before.”

A never have seenB had never seenC was never seeingD have never seen

Đáp án: D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 46 :  –“How are you today?”

–“Oh, I ___________ as ill as I bởi vì now for a very long time.”

A didn’t feelB wasn’t feelingC don’t feelD haven’t felt

Đáp án: D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 47 :  The price ____________, but I doubt whether it will remain so.

A went downB will go downC has gone downD was going down

Đáp án: C


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 48 : – “Who is Jerry Cooper ? “

– “  ? I saw you shaking hands with him at the meeting.”

A Don’t you meet him yet?B Didn’t you meet him yet?C Hadn’t you met him yet ?D Haven’t you met him yet?

Đáp án: D


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 49 : –“________my glasses?”

– “Yes, I saw them on your bed a minute ago.”

A do you seeB Had you seenC Would you seeD Have you seen

Đáp án: D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 50 : I saw (A) lots (B) of interesting (C) places since I moved (D) to HCMC.

A saw B lotsC interestingD moved

Đáp án: A


Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án A. Saw sửa thành have seen. Bởi vì trong câu gồm since + mệnh đề chia thì quá khứ đơn nên mệnh đề trước since ta phải thực hiện thì bây giờ hoàn thành.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Lớp 3 Bài 145 : Luyện Tập, Bài 145 : Luyện Tập


Đáp án - giải mã

50 bài xích tập trắc nghiệm về thì quá khứ đơn

Tổng hợp bài xích tập trắc nghiệm về thì quá khứ đối chọi có đáp án và giải thuật chi tiết


Xem cụ thể
25 bài bác tập trắc nghiệm về thì quá khứ dứt

Tổng hợp bài xích tập trắc nghiệm về thì quá khứ dứt có câu trả lời và lời giải chi tiết


Xem cụ thể
trăng tròn bài tập trắc nghiệm về những thì sau này

Tổng hợp bài bác tập trắc nghiệm về các thì Tương lai tất cả đáp án và lời giải chi tiết


Xem chi tiết
25 bài tập trắc nghiệm về thì hiện tại tiếp tục

Tổng hợp bài bác tập trắc nghiệm về thì hiện nay tại tiếp nối có lời giải và giải mã chi tiết


Xem cụ thể
50 bài xích tập trắc nghiệm về thì hiện tại đơn

Tổng hợp bài xích tập trắc nghiệm về thì hiện tại đơn tất cả đáp án và lời giải chi tiết


Xem cụ thể

× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp thuphikhongdung.vn


nhờ cất hộ góp ý Hủy vứt
Liên hệ cơ chế
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép thuphikhongdung.vn giữ hộ các thông báo đến các bạn để nhận ra các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.