Bài Tập Về Some Any Many Much

  -  
Open menu KHÓA HỌC học tập IELTS cấp tốc Học giờ Anh nhanh Liên Kêt Đào tạo Tiếng Anh 4Teens và 4Kids KHÓA HỌC học IELTS cấp tốc Học giờ đồng hồ Anh nhanh Liên Kêt Đào chế tạo ra Tiếng Anh 4Teens & 4Kids

I/ SOME

some: vài, 1 vài, 1 không nhiều trong số, 1 số.Bạn đang xem: bài xích tập some any much many

some: được xem như là bề ngoài số nhiều củaa, an.

Bạn đang xem: Bài tập về some any many much

someđứng trước danh từ bỏ số các đếm được với danh từ bỏ ko đếm được.

EX:

There’ssomemilk in the fridge.(Có 1 không nhiều sữa ở bên trong gầm tủ lạnh.)

There aresomebooks on the table.(Có vài cuốn sách trên bàn.)

Sử dụng “some” khichưa khẳng định rõ số lượng.

Sử dụng “some” trong thắc mắc đểbộc lộ rõ ý mong mỏi của người nói, quan trọng trong câu yêu mong và đề nghị. Khi đó, người nói ước muốn được đáp lại bởi “yes”.

EX:

Did you buysomemilk?(Bạn đã download 1 ít sữa đề xuất ko?)

II/ MANY

many: nhiều.

manythường đứng trước danh trường đoản cú đếm được.

Sử dụng “many” lúc muốnám chỉ 1 con số lớn.

Được dùng chủ yếu trongcâu hỏi và câu che định.

EX:

I havemanyfriends here.(Ở đây tôi có rất nhiều bạn.)

Howmanyfloors does your school have?(Trường bạn có từng nào tầng?)

There aren’tmanystudents in this school.(Không có tương đối nhiều học sinh làm việc trường này.)

III/ ANY

anyko có nghĩa xác định.

anythường được dùng trongcâu hỏi và câu bao phủ định.

anyđứng trước danh từ bỏ số những đếm được hoặc danh từ ko đếm được.

Khi đạt câu hỏi vớiany, bạn đóngụ ý nghi ngờ, lần khần điều mình hỏi có hay là không có.

EX:

Are thereanyoranges?(Có quả cam như thế nào không?)

No, there aren’tanyoranges.(Không, không có quả cam nào cả.)

Is thereanycheese in the fridge?(Có chút pho mát nào trong tủ giá không?)

No, there isn’tanycheese in the fridge./No,there isn’t.

IV/ MUCH

muchthường cần sử dụng trongcâu tủ định cùng câu hỏi.muchđi vớidanh từ ko đếm được.

EX:

I don’t havemuchtime.(Tôi ko có rất nhiều thời gian.)

I don’t havemuchmoney.(Tôi ko có tương đối nhiều tiền.)

V/ A LOT OF VÀ LOTS OF

a lot ofcó nghĩa là nhiều, 1 số lượng nhiều

a lot ofthường được sử dụng trongcâu khẳng định.

a lot oflà biện pháp nói khác củalots of.

a lot oflots ofthường đi vớidanh từ không đếm được cùng danh trường đoản cú số nhiều.EX:

There’sa lot ofrain today.(Hôm ni mưa nhiều.)

A lot ofstudents are studying in the library.(Nhiều học sinh đang học bài xích trong thư viện.)

There arelots ofpeople here.(Có không ít người ở đây.)

VI/ FEW, A FEW VÀ LITTLE, A LITTLE

FEW, A FEWdùng với danh tự đếm được cònLITTLEvàA LITTLEthì dùng cho danh từ ko đếm được.

Còn ao ước phân biệt giữa từng cặp cùng nhau thì chú ý như sau:

Nhìn vào câu kiếm tìm xem gồm ý nàoLÀM GIẢM ĐI SỐ LƯỢNGdanh từ bỏ đi sau nó hay không, nếu bao gồm thì dùngFEW (hoặc LITTLE)( = không nhiều ) còn không tồn tại thì dùngA LITTLE (hoặc A FEW)( = 1 ít, một vài ba )

Các bạn xem ví vụ sau nhé :

The window is so small that the room gets ............ Air.

A. Little

B. A little

C. Few

D. A few

Nhìn vùng phía đằng sau thấy chữ air không tồn tại s -->không đếm đượcnên một số loại câu C cùng D, xét tiếp nội dung câu ta thấyso smallnghĩa là cửa sổ quá nhỏ dại -->làm sút số lượngkhông khí vào phòng nên chọn câu A: little

Ví dụ 2:

I enjoy my lifehere. I have .................. Friends and we meet quite often.

A. Little

B. A little

C. Few

D. A few

Nhìn phía sau cófriends tất cả snên loại câu A cùng B, xét tiếp thấy enjoy xung quanh rakhông gồm yếu tố nào làm sút số lượngfriends nên lựa chọn câu D : a few

CÁCH HIỂU 2:

**Chú ý**rằng giữaa littlelittlecó một chút ít khác biệt, giống như như giữaa fewfew. Vớia little, ta hiểu rằngchúng ta có một ít cái nào đó nhưng nó là vừa đủ, còn vớilittlethì nó tất cả nghĩarất ít, không được để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu:

I have a little money, enough for the cinema at least= Tôi còn một không nhiều tiền, toàn diện để đi coi phim.

I have little money. I really can't afford to go out= Tôi còn siêu ít tiền, cảm thấy không được để đi chơi.

VD khác:

There have been few problems with the new system, thankfully!= như mong muốn là hệ thống mới có rất ít vấn đề.

Luckily, there is little crime in my town= như mong muốn thay, tp của chúng ta có hết sức ít tội phạm.

I'm so pleased that I have few arguments with my family= Tôi khôn cùng vui vì tôi hết sức ít tranh cãi xung đột với gia đình.

It's great that there'’s been very little bad weather this month= thiệt tuyệt bởi tháng này ít bao gồm thời tiết xấu.

(CÁCH HIỂU 2 TRÍCH TRONGBLOG GIAPHI)

Ngoài ra các bạn cũng rất có thể dựa vào các dấu hiệu sau để gia công bài.

Nếu chạm chán ONLY, QUITE thì chọna few, a little

Nếu gặp gỡ : VERY, SO TOO thì chọnlittle, fewmà không cần xem xét gì thêm nữa.

Ví dụ:

There are only ............... Houses.

A. Little

B. A little

C. Few

D. A few

Loại ngay lập tức câu A và B bởi phía sau làhouses, sau đó ta thấy cóonlynên lựa chọn câu D: a few

Bài tập

BT1:

1)I have got .................... T-shirts in my wardrobe.

A. Much

B. Many

2).................. Pencils did you find yesterday?

A. How much

B. How many

3)My dog brings me ..................... Different slippers.

A. Much

B. Many

4)This cow produces ...................... Milk.

A. Much

B. Many

5)................... Shampoo did you use last week?

A. How much

B. How many

6)Paul always gets ................... Homework.

A. Much

B. Many

7)................... Castles did he destroy?

A. How much

B. How many

8)................. Love bởi vì you need?

A. How much

B. How many

A. Much

B. Many

10)I drank too .................. Cola yesterday.

Xem thêm: Tiếng Việt Lớp 5 Trang 93 - Luyện Tập Thuyết Minh Tranh Luận

A. Much

B. Many

11)There aren't ............. Car parks in the center of Oxford.

A. Much

B. Many

12)Eating out is expensive here. There aren't .................. Cheap restaurants.

A. Any

B. Some

13)Liverpool has ............. Of great nightclubs.

A. A lot

B. Many

14)Hurry up! We only have .............. Time before the coach leaves.

A. A few

B. A little

15)We saw ................ Beautiful scenery when we went to lớn Austria.

A. A little of

B. Some

16)There are a .............. Shops near the university.

A. Few

B. Any

17)It's very quiet. There aren't ............... People here today.

A. Much

b. Many

18)There are .................. Expensive new flats next to lớn the river.

A. Some

B. A little

19)After Steve tasted the soup, he added ....... Salt to lớn it.

A. A few

B. Few

C. Little

D. A little

20)Many people are multilingual, but ...... People speak more than ten languages.

A. Very few

B. Very little

C. Very much

D. Very many

BT2

Điền vào khu vực trống với:a few, few, a little, little, much, many, some, any.

1) The postman doesn't often come here. We receive .............. Letters.

2) The snow was getting quite deep. I had .................... Hope of getting home that night.

3)

A: I'm having .................. Trouble fixing this shelf.

B: Oh, dear. Can I help you?

4) I shall be away for ............. Days from tomorrow.

5) Tony is a keen golfer, but unfortunately he has ............... Ability.

6) I could speak ............... Words of Swedish, but I wasn't very fluent.

7) Could I have ................... Cream, please?

8) Very .................. People were flying because of terrorist activities.

9) Can you speak English? - Just ......................

10) He gave .................. Thought to lớn his future.

11) Would you help me with .................. Money?

12) We have lớn delay this course because he knows .....................

13) He isn’t very popular. He has ……….. Friends.

14) We didn’t buy …………flowers.

15) This evening I’m going out with ………….friends of mine.

16) Most of the town is modern. There are …………..old buidings.

17) This is a very boring place lớn live. There’s ………….to do.

18) Listen carefully, I’m going khổng lồ give you ………. Advice.

19) This town is not a very interesting place to visit, so …….... Tourists come here.

20) I didn’t have …………… money, so I had lớn borrow ………..

Đáp án

BT1

1) B

2) B

3) B

4) A

5) A

6) A

7) B

8) A

9) A

10) A

11) B

12) A

13) A

14) B

15) B

16) A

17) B

18) A

19) D

20) A

BT2

1) The postman doesn't often come here. We receivefewletters.

2) The snow was getting quite deep. I hada little/littlehope of getting home that night.

3)

A: I'm havinga littletrouble fixing this shelf.

B: Oh, dear. Can I help you?

4) I shall be away fora few/many/somedays from tomorrow.

5) Tony is a keen golfer, but unfortunately he haslittleability.

6) I could speaka few/somewords of Swedish, but I wasn't very fluent.

7) Could I havesome/a littlecream, please?

8) Veryfewpeople were flying because of terrorist activities.

9) Can you speak English? - Justa little

10) He gavea littlethought to lớn his future.

11) Would you help me witha little/somemoney?

12) We have khổng lồ delay this course because he knowslittle/much

13) He isn’t very popular. He hasfewfriends.

14) We didn’t buyany/manyflowers.

15) This evening I’m going out withsomefriends of mine.

16) Most of the town is modern. There arefewold buidings.

17) This is a very boring place to lớn live. There’slittleto do.

18) Listen carefully, I’m going to give youa little/someadvice.

Xem thêm: Tả Vịnh Hạ Long (Lớp 5) Hay Nhất, Tả Vịnh Hạ Long

19) This town is not a very interesting place to lớn visit, sofewtourists come here.