TỔNG HỢP KIẾN THỨC VÀ BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2 CHI TIẾT

  -  

Câu điều kiện thường được sử dụng để mô tả và nhấn mạnh vấn đề sự tương phản thân 2 mệnh đề. Điểm ngữ pháp quan trọng đặc biệt này luôn xuất hiện trong các bài kiểm tra, bài thi TOEIC giỏi IELTS. Do vậy, để đoạt được thang điểm trên cao nhất, chúng ta hãy thực hành thực tế cùng kho bài tập câu điều kiện mà ELSA Speak tổng hợp dưới đây nhé.

Bạn đang xem: Tổng hợp kiến thức và bài tập câu điều kiện loại 2 chi tiết

Ôn tập kỹ năng câu điều kiện

Câu điều kiện (Conditional sentences) dùng để biểu đạt một sự việc sẽ xẩy ra khi một điều kiện rõ ràng xảy ra.


*

Cấu trúc của một câu đk gồm bao gồm hai mệnh đề:

Mệnh đề điều kiện (If- clause)Mệnh đề bao gồm (main clause)
If he hadn’t studied abroad→ Nếu anh ấy không đi du họcWe wouldn’t have broken up.→ công ty chúng tôi đã không chia tay rồi.
If I get a good score on the upcoming exam.→ Nếu tôi đạt điểm cao trong kỳ thi chuẩn bị tớiMy mom will reward me with a new bike.→ Mẹ đã thưởng mang đến tôi một chiếc xe đạp mới.

1. Câu đk loại 1

Câu đk loại 1 sử dụng để diễn đạt một hành động hoàn toàn có thể xảy ra ở lúc này hoặc tương lai.

Câu đk loại 1Đảo ngữ câu đk loại 1
Cấu trúcIf + S1 + V (s, es),S2 + will/may/should/can… + V-infShould + S1 + V-inf,S2 + will/may/should/can… + V-inf
Ví dụIf he’s not busy, he’ll come to pick me up.→ Nếu anh ấy ko bận, anh ấy sẽ tới đón tôi.Should he not be busy, he’ll come to lớn pick me up.

2. Câu đk loại 2

Câu điều kiện loại 2 cần sử dụng để miêu tả một sự việc không có thật ở hiện nay tại.

Câu điều kiện loại 2Đảo ngữ câu đk loại 2
Cấu trúcIf + S1 + V_ed,S2 + would/might/could… + V-infWere + S1 + (to V),S2 + would/might/could… + V-inf
Ví dụIf I were you, I wouldn’t be so rude to lớn her.→ trường hợp tôi là bạn, tôi sẽ không còn thô lỗ cùng với cô ấy như vậy.Were I you, I wouldn’t be so rude lớn her.

3. Câu đk loại 3

Câu điều kiện loại 3 dùng để biểu đạt sự việc hoặc hành vi không tất cả thật sinh hoạt quá khứ.

Câu đk loại 3Đảo ngữ câu điều kiện loại 3
Cấu trúcIf + S1 + had + V3,S2 + would/might/could… + have + V3.Had + S1 + V3,S2 + would/might/could… + have + V3.
Ví dụIf they had asked me, I could have given them some advice.→ ví như họ hỏi tôi, tôi đã đến họ một vài ba lời khuyên nhủ rồi.Had they asked me, I could have given them some advice.

Bài tập câu đk cơ phiên bản

*

Bài tập câu đk viết lại câu

1. His father often punishes him for his laziness.

2. I can’t come because I have khổng lồ help my dad with something.

3. Leon often causes accidents because he drives carelessly.

4. Stop talking or you will wake the children up.

5. Mary got lost because she didn’t have a map.

6. June is so fat because she ate so many chips.

7. You’re unhealthy because you don’t vì chưng exercise.

8. He didn’t study his lessons very carefully, so he gets bad grades now.

9. Hurry up or you will be late for school.

10. I can’t apply for that job because I don’t know English.

Đáp án:

1. If he weren’t lazy, his father wouldn’t punish him.

2. I’d come if I didn’t have to lớn help my dad with something.

3. If Mr. Leon drove carefully, he wouldn’t cause accidents.

4. If you keep talking, you will wake the children up.

5. If Mary had had a map, she wouldn’t have gotten lost.

6. If June ate fewer chips, he wouldn’t be fat.

7. If you bởi exercise, you will be healthy.

8. If he had studied his lessons very carefully, he would have gotten good marks now.

9. If you don’t hurry up, you will be late for school

10. If I knew English, I could have applied for that job.

Bài tập câu điều kiện trắc nghiệm

Câu hỏiĐáp án lựa chọn
1If I…………….. The competition, I…………. On a world cruise.A. Win/ will goB. Won/ would goC. Won/ would have goneD. Will win/ go
2What would happen if you …………….. To lớn work tomorrow?A. Had goneB. Didn’t goC. Won’t goD. Don’t go
3Mary can help herself lớn the refrigerator should she………….. Hungry.A. Will getB. GetsC. GotD. Get
4If I …………him, I would have said hello to him.A. Had seenB. Would seeC. SawD. See
5If I find it, I ………you.A. Had toldB. ToldC. Will tellD. Would tell
6I………….. Out if I hadn’t been so tired.A. Will goB. WentC. Would goD. Would have gone
7…………………….. The book been cheaper, I would have bought them all.A. HadB. Were toC. So thatD. If
8If the Minister ……………. To get the necessary support, he would be forced to điện thoại tư vấn a snap election.A. FailsB. Should failC. Had failedD. Failed
9If I ………….. You, I wouldn’t spend the reward on things I don’t need.A. AmB. WereC. BeingD. Was
10If I were offered the job, I think I ………. It.A. Would takeB. TakeC. Would have taken.D. Will take
11You won’t pass the examination……………you study more.

Xem thêm: Thuốc Thử Để Nhận Biết Hcl Và H2So4, Dùng Thuốc Thử Nào Để Nhận Biết H2So4 Và Hcl

A. As long asB. IfC. UnlessD. Whether
12Please let me know as soon as possible if he ………….. Lớn come.A. Should decideB. DecidesC. DecidingD. Had decided
13If I had enough money, ……………………..A. I will buy that house.B. I’d have bought that house.C. I could buy that house.D. I can buy that house.
14……………………. I rich, I would help you.A. WereB. WasC. AmD. Been
15I didn’t listen khổng lồ him and I didn’t succeed.A. If I listened to him, I would have succeeded.B. If I had listened khổng lồ him, I’d have succeeded.C. If I had listened khổng lồ him, I would succeed.D. If I listened to lớn him, I would succeed.

Đáp án:

1. A2. B3. D4. A5. C
6. D7. A8. D9. B10. A
11. C12. B13. C14. A15. B

Bài tập phân tách động từ mang đến câu điều kiện

*

1. You …… (have) no trouble at school if you had done your homework.

2. If you …… (swim) in this lake, you‘ll shiver from the cold.

3. The door will unlock if you …… (press) the green button.

4. If Mel …… (ask) her teacher, he‘d have answered her questions.

5. I …… (call) the office if I was/were you.

6. If we meet at 9:30, we …… (have) plenty of time.

7. Lisa would find the milk if she …… (look) in the fridge.

8. The zookeeper would have punished her with a fine if she …… (feed) the animals.

9. If you spoke louder, your classmates …… (understand) you.

10. If I …… (tplay) better, I might have won.

Đáp án:

1would have had6will have
2swim7looked
3press8had fed
4had asked9would understand
5would call10had played

Bài tập câu điều kiện nâng cao, kèm đáp án đưa ra tiết

Viết lại câu bên dưới dạng câu điều kiện đảo ngữ

1. If we go by train, it will be cheaper.

2. If Lan doesn’t hurry, she will be late.

3. If the weather is rainy, we will stay at home.

4. If I had a map, I would lend it to you.

5. If you had told me, I could have helped you.

6. If I were your mother, I would insist you study harder.

7. If our leader calls, let me know immediately.

8. If I were a millionaire, I would buy that modern villa.

9. If you had known my boss, you would have thought he was talented.

10. If it hadn’t been for the thief, I wouldn’t have bought a new sản phẩm điện thoại phone

*

Đáp án:

1. Should we go by train, it will be cheaper.

2. Should Lan not hurry, she will be late.

3. Should the weather be rainy, we will stay at home.

4. Were I to have a bản đồ I would lend it to lớn you.

5. Had you told me, I could have helped you.

6. Were I your mother, I would insist you learn harder.

7. Should our leader call, let me know immediately.

8. Were I a millionaire, I would buy that modern villa.

9. Had you known my boss, you would have thought he was talented.

10. Had it not been for the thief, I wouldn’t have bought a new smartphone phone.

Chia hễ từ vào ngoặc cùng với câu đk hỗn hợp

1. My daughter …… (play) the violin well now if in the past, she …… (practice) every day.

2. If she …… (pay) attention khổng lồ the lessons last week, she …… (do) the kiểm tra now.

3. I …… (make) pizza now if this morning we …… (buy) all the ingredients.

4. If you …… (clean) your room this morning, it …… (be) clean now.

5. If she …… (do) her homework last night, the teacher …… (not scold) her now.

6. If we …… (buy) that oto last month, we …… (go) lớn work conveniently now.

7. His son …… (not have) sore eyes now if he …… (not play) computer games for too long this afternoon.

8. She …… (not feel) exhausted now if she …… (not swim) for nearly 2 hours.

9. If my daughter …… (call) her dad last night, she …… (not miss) him now.

10. If that man …… (win) the lottery last month, …… (have) an easier life now.

Xem thêm: Lấy Một Ví Dụ :+ Động Từ Làm Chủ Ngữ Và Động Từ Trong Tiếng Anh (Tổng Hợp)

Đáp án

1could play – had practiced6had bought – could go
2had paid – could do7wouldn’t have – hadn’t played
3could make – had bought8wouldn’t feel – hadn’t swum
4had cleaned – would be9had called – wouldn’t miss
5had done – would scold10had won – would have

Bài viết trên sẽ tổng hòa hợp cấu trúc, biện pháp dùng cùng bài tập câu điều kiện trong giờ đồng hồ Anh. Mong muốn những kiến thức bổ ích này sẽ giúp bạn tự tin thực hiện câu điều kiện trong giao tiếp, cũng như xong xuôi tốt các bài tập ngữ pháp nhé.