BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU TIẾNG ANH LỚP 11 CÓ ĐÁP ÁN

     

Bạn vẫn xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Coi và thiết lập ngay phiên bản đầy đủ của tài liệu tại phía trên (61.18 KB, 3 trang )


BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU (CÓ ĐÁP ÁN)

A.Mối quan hệ tình dục giữa “ago-since-for” với thì quá khứ 1-1 và thì lúc này hồn thành.

Bạn đang xem: Bài tập viết lại câu tiếng anh lớp 11 có đáp án

1.We haven’t been khổng lồ a concert for over a year.

-The last time………

2.Your birthday tiệc nhỏ was the last time I really enjoyed myself.-I……….3.It’s nearly 20 years since my father saw his brother.

-My father………4.Tom went to Scotland last Friday & is still there.-Tom has……….5.When did you last ride a bike?

-How long is it………?6.The last time I went swimming was when I was in France.-I haven’t………..7.You haven’t tided up this room for weeks.

-It’s……….8.He was last in cảm biến with me three weeks ago.- He hasn’t………..9.Mr John hasn’t visited France since 1990.

-Mr John last………..10.It last rained three weeks ago.

-It’s………..


11.I haven’t eaten this kind of food before.This is the first………..B.Mệnh đề “wish”.

12.What a pity you failed your driving test!-I wish………13.It’s a pity that you’re going away so soon.-I wish………14.I’m sorry I didn’t phone him yesterday.-I wish………..C.Mệnh đề so sánh.

15.She knows a lot more about it than I do.-I don’t know………..16.Jane is a better cook than Betty.

-Betty can’t………..17.Tom is younger than he looks.

-Tom isn’t………..18.I didn’t spend as much money as my friend did.-My friend………..19.He doesn’t know them as well as I do.

-I know………..20.It’s still cold but it was colder yesterday.-It’s isn’t………D.Mệnh đề chỉ vì sao và kết quả.


(2)

-The sea was too………
22.We didn’t have enough money,so we didn’t go on holiday.

-If we………23.We got lost because we didn’t have a map.

-If we………..24.The bridge was so low that the bus couldn’t go under it.-It was………..25.It was so late that nothing could be done.

-It was too……….26.He couldn’t afford khổng lồ buy a car.

-The car………..27.That restaurant is so dirty that noone wants to eat there.-It is such……….28.The tast was too difficult for the pupils khổng lồ do.

-The test………29.Phone now or you will be late.

Xem thêm: Quy Định Điểm Liệt Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 ? Mấy Điểm Là Liệt Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021

-You will………..E. Một trong những mẫu câu khác.

30.I advise you khổng lồ put your money in a bank.-You’d ……….31.Why don’t you meet to lớn discuss the price?-I suggest………

32.I would prefer you to deliver the package on Monday.
-I’d rather………ĐÁP ÁN

A.1…I went to lớn a concert was over a year ago.

2…haven’t really enjoyed myself since your birthday party. 3….hasn’t seen his brother for nearly đôi mươi years.

4….been in Scotland since last Friday. ……gone lớn Scotland since last Friday. 5…….. Since you rode a bike?

6………been swimming since I was in France./ ………..gone swimming since I was in France. 7….weeks since you tided up this room. 8…. Been in cảm ứng with her for three weeks. 9….visited France in 1990.

10…three weeks since it rained.

11….time I have eaten this kind of food.

B.12….you had passed/ hadn’t failed your driving test. 13….you weren’t going away so soon.

14…..I had phoned him yesterday. 15…..as much about it as she does. 16….cook as well as Jane.

17…..as old as he looks.
(3)

19….them better than he does.

20….as cold today as it was yesterday.D.21…rough for the children khổng lồ go swimming.

22….had had enough money, we could have gone on a holiday. 23……had had a map, we couldn’t have got lost.

24…such a low bridge that the bus couldn’t go under it. 25…. Late for anything to be done./

…..late to bởi vì anything.

26….was too expensive for him./ ……cost more than he could afford.

27….a dirty restaurant that noone wants khổng lồ eat there. 28….was so difficult that the pupils couldn’t do it. 29….be late if you don’t phone now.

E.30…..better put your money in a bank.

Xem thêm: Giáo Án Phong Cách Ngôn Ngữ Chính Luận Tiếp Theo ), Phong Cách Ngôn Ngữ Chính Luận ( Tiếp Theo)

31….that you should have a meeting./

…….that you should meet lớn discuss the price./ …….meeting to lớn discuss the price.


Tài liệu liên quan


*
bài bác tập viết lại câu giờ anh 9 3 12 628
*
bai tap viet lai cau tieng anh 1 5 121
*
bài xích tập viết lại câu giờ đồng hồ anh 75 1 33
*
bài xích tập viết lại câu giờ đồng hồ anh lớp 9 tốt 3 6 221
*
bài bác tập viết lại câu giờ đồng hồ anh lớp 9 hay 7 4 65
*
BÀI tập VIẾT lại câu TIẾNG ANH lớp 6 15 2 3
*
cac bai tap viet lai cau tieng anh 5 852 1
*
Tổng hợp bài tập viết lại câu giờ đồng hồ Anh lớp 10 4 1 21
*
bài tập Viết lại câu giờ Anh lớp 7 gồm đáp án 3 3 61
*
490 bài tập viết lại câu giờ đồng hồ anh 58 980 3
*


Tài liệu các bạn tìm tìm đã chuẩn bị sẵn sàng tải về


(6.8 KB - 3 trang) - bài tập viết lại câu tiếng Anh lớp 11 gồm đáp án | giờ Anh, Lớp 11 - Ôn Luyện
Tải bạn dạng đầy đầy đủ ngay
×