Các Ion Cùng Tồn Tại Trong Một Dung Dịch

     

(2H extSO_4^ - + CO_3^2 - o H_2O + CO_2 + 2 extSO_4^2 - ) => cần thiết tồn tại trong dung dịch 

* Na+, Mg2+, OH-, NO3- Có xảy ra phản ứng:

Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2↓ => tất yêu tồn trên trong dung dịch 

* Na+, Ba2+, OH-, Cl- Thỏa mãn đk tồn tại của các ion trong dung dịch

* Ag+, H+, Cl-, SO42- Có xảy ra phản ứng:

Ag+ + Cl- → AgCl↓ => chẳng thể tồn trên trong dung dịch 


Nhóm 2K5 ôn thi nhận xét năng lực 2023 miễn phí

*

Theo dõi Vừng ơi bên trên

*
*


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho những phản ứng hoá học sau:

(1) (NH4)2SO4+ BaCl2 (2) CuSO4+ Ba(NO3)2

(3) Na2SO4+ BaCl2 (4) H2SO4+ BaSO3

(5) (NH4)2SO4+ Ba(OH)2 (6) Fe2(SO4)3+ Ba(NO3)2

Các bội nghịch ứng đều sở hữu cùng phương trình ion rút gọn là


Một dung dịch cất 0,01 mol Mg2+, 0,03 mol Na+, x mol Cl- với y molPO43−. Tổng khối lượng các muối hạt tan tất cả trong hỗn hợp là 2,59 gam. Giá trị của x cùng y thứu tự là:


Dung dịch Y cất Ca2+ 0,1 mol; Mg2+ 0,3 mol; Cl− 0,4 mol; HCO3− y mol. Cô cạn dung dịch ta nhận được m gam muối hạt khan. Quý giá của m là:


Cho hỗn hợp X gồm x mol FeS2 và 0,025 mol Cu2S tác dụng vừa đủ với HNO3 loãng, đun nóng thu được dung dịch chỉ chứa muối sunfat của các kim loại và giải phóng khí NO duy nhất. Giá trị của x là :


Dụng dịch X có chứa 5 ion: Mg2+, Ba2+, Ca2+; 0,125 mol Cl- và 0,25 mol NO3-. Thêm dần V lít dung dịch Na2CO3 1M vào X đến lúc thu được lượng kết tủa bự nhất. Quý giá của V là:


Hoà tan hoàn toàn 16 gam tất cả hổn hợp X gồm Mg và Fe bằng dung dịch HCl 3M. Chấm dứt thí sát hoạch được dung dịch Y và 8,96 lít khí H2 (đktc). Để kết tủa bội phản ứng trọn vẹn với hỗn hợp Y cần vừa đầy đủ 300 ml NaOH 2M. Thể tích dung dịch HCl đã cần sử dụng là:


Chia hỗn hợp X gồm 2 kim loại có hóa trị không đổi thành 2 phần bằng nhau.

Bạn đang xem: Các ion cùng tồn tại trong một dung dịch

Phần 1: Hòa tan hoàn toàn bằng dung dịch HCl dư thu được 1,792 lít H2 (đktc).

Phần 2: Nung trong không khí dư, thu được 2,84 gam hỗn hợp rắn chỉ gồm các oxit.

Xem thêm: Tóm Tắt Đoạn Trích Hạnh Phúc Của Một Tang Gia Ngắn Nhất, Tóm Tắt Hạnh Phúc Của Một Tang Gia (9 Mẫu)

Khối lượng hỗn hợp X là:


Trộn dung dịch cất Ba2+ ; OH− 0,06 mol cùng Na+ 0,02 mol với dung dịch HCO3− 0,04 mol; CO32− 0,03 mol với Na+. Khối lượng kết tủa thu được sau khi trộn là:


Dung dịch X chứa 0,025 mol CO32-; 0,1 mol Na+ ; 0,25 mol NH4+ cùng 0,3 mol Cl−. Mang lại 270 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2 M vào với đun nhẹ (giả sử H2O bay hơi không xứng đáng kể). Tổng trọng lượng dung dịch X cùng dung dịch Ba(OH)2 sau quy trình phản ứng sụt giảm là


Dung dịch X chứa các ion: Fe3+ ; SO42 ; NH4+; Cl−. Phân tách dung dịch thành 2 phần bằng nhau:

- Phần 1: Cho tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH , nấu nóng thu được 0,672 lít khí làm việc đktc cùng 1,07 gam kết tủa.

- Phần 2: tác dụng với lượng dư hỗn hợp BaCl2 nhận được 4,66 gam kết tủa.

Xem thêm: Tác Giả Của Bài Hịch Tướng Sĩ Là Ai, Soạn Bài Hịch Tướng Sĩ

Tổng cân nặng các muối hạt khan thu được khi cô cạn dung dịch X là (quá trình cô cạn chỉ gồm nước cất cánh hơi)


Cho 22,4 gam các thành phần hỗn hợp Na2CO3, K2CO3 tác dụng vừa đầy đủ với dung dịch BaCl2. Sau phản nghịch ứng nhận được 39,4 gam kết tủa. Lọc bóc tách kết tủa, cô cạn hỗn hợp thì thu được bao nhiêu gam muối clorua khan?


Cho hỗn hợp X gồm x mol FeS2 và y mol Cu2S tác dụng vừa đủ với HNO3 loãng, đun nóng thu được dung dịch chỉ chứa muối sunfat của các kim loại. Và giải phóng khí NO duy nhất. Mọt liện hệ giữa x cùng y là:


Dung dịch B chứa cha ion K+; Na+; PO43-. 1 lít dung dịch B chức năng với CaCl2 dư thu được 31 gam kết tủa. Mặt khác nếu cô cạn 1 lít hỗn hợp B thu được 37,6 gam chất rắn khan. Nồng độ của 3 ion K+; Na+; PO43- theo thứ tự là:


Trong những dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, có bao nhiêu chất tính năng được với hỗn hợp Ba(HCO3)2?


Trộn các cặp dung dịch các chất sau với nhau:

1) NaHSO4 + NaHSO3 2) Na3PO4 + K2SO4

3) AgNO3 + Fe(NO3)2 4) C6H5ONa + H2O

5) CuS + HNO3 6) BaHPO4 + H3PO4

7) NH4­Cl + NaNO2 (đun nóng) 8) Ca(HCO3)2 + NaOH

9) NaOH + Al(OH)3 10) MgSO4 + HCl.

Số bội nghịch ứng xảy ra là


Cho dãy các chất: H2SO4,KOH, Ca(NO3)2, SO3, NaHSO4, Na2SO3, K2SO4. Số hóa học trong dãy tạo thành thành kết tủa khi phản ứng với hỗn hợp BaCl2 là


Phương trình phân tử: BaHPO4 + H2SO4 →BaSO4 ↓+ H3PO4 tương ứng với phương trình ion thu gọn gàng nào sau đây?


Một dung dịch cất x mol Na+, y mol Ca2+, z mol HCO3-, t mol Cl-. Hệ thức dục tình giữa x, y , z, t được xác định là:


Các hỗn hợp riêng biệt: Na2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4, NaOH được đánh số tình cờ (1), (2), (3), (4), (5). Tiến hành một vài thí nghiệm, tác dụng được khắc ghi trong bảng sau: