NGỮ PHÁP, BÀI TẬP CÂU BỊ ĐỘNG LỚP 8 CÓ ĐÁP ÁN

     

Học phương pháp chuyển từ câu dữ thế chủ động (Active voice) sang trọng câu bị động (Passive voice) thật thuận tiện bạn có tin không? định hướng không rắc rối, cực nhọc nhớ mà còn khiến cho giải quyết khôn cùng nhanh các dạng bài bác tập tương quan đến câu bị động. Sau đây cửa hàng chúng tôi xin giới thiệu đến cho mình những bài tập câu bị động gồm kèm lời giải đầy đủ.Bạn đang xem: bài bác tập về câu bị đông lớp 8


*

Tổng hợp bài bác tập câu bị động

CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG

Active: S + V + O

Passive: S(O) + (tobe) + Ved/PII + by O(S)

CÁC DẠNG BÀI TẬP CÂU BỊ ĐỘNG (PASSIVE VOICE)

Exercise 1: Tìm với sửa lỗi sai trong các câu dưới đây

1.That cake made for my birthday party.

Bạn đang xem: Ngữ pháp, bài tập câu bị động lớp 8 có đáp án

2. A novel are being read by Jim.

3. Loan is having her hair cutting next Sunday.

4. This house built by his father 3 years ago.

5. I gave a notebook on my birthday by my best friend yesterday.

Exercise 2: Chuyển các câu sau lịch sự câu bị động

1.Mr.Huynh teaches them vocabularies.

➔___________________________________.

2. You should do your homework.

➔___________________________________.

3. Phái nam built this house in 1999.

➔___________________________________.

4. Wind posted the letter last month.

➔___________________________________.

5. She will mở cửa her new restaurant next Monday.

➔___________________________________.

6. We had khổng lồ postpone the meeting because the quái nhân was ill.

➔___________________________________.

7. Hoa cleans the window every week.

➔___________________________________.

8. This bill includes service.

➔___________________________________.

9. Nobody told him that his parents came back.

➔___________________________________.

10. They used this fans all day.

➔___________________________________.

Exercise 3: Viết lại câu sau đây sao mang đến nghĩa không thế đổi.

1.My mother make me study harder.

➔___________________________________.

2. She enjoys her father taking her to lớn school.

➔___________________________________.

3. I have my children clean the house.

➔___________________________________.

4. People say Bob is the most intelligent student in his class.

➔___________________________________.

5. People think that we built this bridge 2 years ago.

➔___________________________________.

6. I want my mother to lớn buy a new phone.

➔___________________________________.

7. I heard My Tam sing many songs yesterday.

➔___________________________________.

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Toán Đại 10 Trang 49 Sgk Đại Số 10, Giải Bài 1 Trang 49

Exercise 4: Chia các động tự sau

1. That novel __________ (write) by a famous artist.

2. The milk ____________ (deliver) every day.

3. Lan’s car __________ (repair) last month.

4. Phong _______________ (go/not) alone tonight by his family.

5. My mother let me _________ (use) her computer.

6. His oto needs __________ (repair).

7. The date of that meeting _________(change/not) yet.

8. Look at this old house! They ________ (knock) down.

9. That language ______ (speak) by his grandfather years ago.

10. All the troubles __________ (cause) by his girlfriend yesterday.

ĐÁP ÁN

Exercise 1:

1. Made ➔ was made (that cake là công ty ngữ chỉ vật yêu cầu không thể nghỉ ngơi dạng chủ động phải đưa thành bị động)

2. Are ➔ is (a novel là nhà ngữ số ít)

3. Cutting ➔ cut (cấu trúc tiêu cực “have + O + Ved/PII)

4. Built ➔ was built (this house là chủ ngữ chỉ vật bắt buộc không thể sinh hoạt dạng chủ động phải gửi thành bị động)

5. Gave ➔ was given (được tặng kèm bởi đồng bọn của tôi – câu bị động)

Exercise 2:

1. They are taught vocabularies by Mr.Huynh.

2. Your homework should be done.

3. This house was built by phái mạnh in 1999.

4. The letter was posted by Wind last month.

5. Her new restaurant will be opened next Monday.

6. The meeting was had lớn postpone because the monster was ill.

7. The window is cleaned by Hoa every week.

8. Service is included by this bill.

9. He wasn’t told that his parents came back.

10. This fans were used all day.

Exercise 3:

1.I am made khổng lồ study harder by my mother.

2. She enjoys being taken khổng lồ school by her father.

3. I have the house cleaned by my children.

4. It’s said that Bob is the most intelligent student in his class.

Or: Bob is said lớn be the most intelligent student in his class.

5. It’s thought that we built this bridge 2 years ago.

Or: We are thought to have built bridge 2 years ago.

6. I want to lớn be bought a new phơn by my mother.

7. My Tam was heard lớn sing many songs yesterday.

Exercise 4:

1.That novel _____was written_____ (write) by a famous artist.

(cuốn tè thuyết đã có viết – câu bị động)

2. The milk _____is delivered_______ (deliver) every day.

(dấu hiệu: every day yêu cầu chia tiêu cực ở thì bây giờ đơn)

3. Lan’s oto ____was repaired______ (repair) last month.

(dấu hiệu: last month đề nghị chia câu bị động ở thì vượt khứ)

4. Phong ______won’t be gone_________ (go/not) alone tonight by his family.

(dấu hiệu: tonight buộc phải chia câu bị động ở thì tương lai đơn)

5. My mother let me ____use_____ (use) her computer.

(let + sb + Vinf – câu chủ động)

6. His car needs _____reparing/to be repaired_____ (repair).

(cấu trúc thụ động của need)

7. The date of that meeting ____hasn’t been changed_____(change/not) yet.

(dấu hiệu: yet đề nghị chia câu thụ động ở thì lúc này hoàn thành)

8. Look at this old house! They ___are being knocking_____ (knock) down.

(dấu hiệu: Look… cần chia câu thụ động ở thì lúc này tiếp diễn)

9. That language ___was spoken___ (speak) by his grandfather years ago.

Xem thêm: Vai Trò Quan Trọng Nhất Của Nước Là, Vai Trò Của Nước Trong Đời Sống Và Sản Xuất Nông

(dấu hiệu: years ago yêu cầu chia câu thụ động ở thì thừa khứ)

(dấu hiệu: yesterday yêu cầu chia câu tiêu cực ở thì vượt khứ)

Thực hành các dạng bài bác tập về câu thụ động trong giờ đồng hồ anh rất quan trọng cho học sinh để có kết quả cao trong những bài kiểm tra.