CHO HÌNH LĂNG TRỤ TAM GIÁC ĐỀU ABC.A’B’C’ CÓ AB=A, GÓC GIỮA HAI MẶT PHẲNG (A’BC) VÀ (ABC) BẰNG 60

  -  
*

Cho hình lăng trụ tam giác đông đảo ABC.A"B"C" gồm AB=a, góc thân 2 mặt phẳng (A"BC) với (ABC) bằng 60 độ. Call G là giữa trung tâm của tam giác A"BC.

Bạn đang xem: Cho hình lăng trụ tam giác đều abc.a’b’c’ có ab=a, góc giữa hai mặt phẳng (a’bc) và (abc) bằng 60

Tính thể tích của khối lăng trụ đã đến và bán kính mặt ước ngoại tiếp tứ diện GABC theo a_ Thể tích khối lăng trụ : 

Gọi D là trung điểm của BC ta tất cả : (BCperp ADRightarrow BCperp A"DRightarrowwidehatADA"=60^0)

Ta cso (AA"=AD. anwidehatADA"=frac3a2;S_ABC=fraca^2sqrt34)

Do đó (V_ABC.A"B"C"=S_ABC.AA"=frac3a^2sqrt38)

- Bán kính mặt mong ngoại tiếp tứ diện GABC :

Ta có I là giao điểm của GH với đường trung trực của AG trong mặt phẳng (AGH)

Gọi E là trung điểm của AG, ta bao gồm :

(R=GI=fracGE.GAGH=fracGA^22GH)

Ta bao gồm :

(GH=fracAA"3=fraca2;AH=fracasqrt33;GA^2=GH^2+AH^2=frac7a^212)

Do đó (R=frac7a^22.12.frac2a=frac7a12)


Đúng 0
Bình luận (1)

A B C D G H A" B" C" A E G H I


Đúng 0
Bình luận (0)
Cho hình lăng trụ tam giác đềuABC.A"B"C" có góc thân hai mặt phẳngA"BC vàABC bằng60°, cạnhAB=a. Tính thể tích V của khối lăng trụ...
Đọc tiếp

Cho hình lăng trụ tam giác đềuABC.A"B"C" có góc thân hai khía cạnh phẳngA"BC vàABC bằng60°, cạnhAB=a. Tính thể tích V của khối lăng trụABC.A"B"C"?

A. V=a334.

B. V=3a34.

C. V=3a338.

D. V=a33.


Xem bỏ ra tiết
Lớp 0Toán
1
0
GửiHủy

Đáp án C

*


Đúng 0

Bình luận (0)
Cho lăng trụ tam giác ABC.A"B"C" bao gồm đáy ABC là tam giác vuông trên A cùng với AB = a, AC =a3. Hình chiếu vuông góc của A" lên mặt phẳng (ABC) trùng với trung tâm G của tam giác ABC cùng góc thân AA’ chế tác với mặt phẳng (ABC) bằng60∘. Call V là thể tích khối lăng trụ ABC.A"B"C". TínhV3+Va3-...
Đọc tiếp

Cho lăng trụ tam giác ABC.A"B"C" bao gồm đáy ABC là tam giác vuông trên A với AB = a, AC =a3. Hình chiếu vuông góc của A" lên phương diện phẳng (ABC) trùng với trọng tâm G của tam giác ABC cùng góc giữa AA’ tạo ra với khía cạnh phẳng (ABC) bằng60∘. Call V là thể tích khối lăng trụ ABC.A"B"C". TínhV3+Va3-1.

A. 1.

B. a.

C.

Xem thêm: Phần Mềm Nào Là Phần Mềm Tiện Ích, Phần Mềm Tiện Ích Máy Tính Là Gì

a2.

D.a3.


Xem chi tiết
Lớp 12Toán
1
0
GửiHủy

Đáp án B

*

*


Đúng 0

Bình luận (0)
Cho hình lăng trụ đềuABC.A"B"C" biết góc giữa hai phương diện phẳngA"BC vàABC bằng45°, diện tích s tam giácA"BC bằnga...
Đọc tiếp

Cho hình lăng trụ đềuABC.A"B"C" biết góc thân hai mặt phẳngA"BC vàABC bằng45°, diện tích tam giácA"BC bằnga26. Tính diện tích xung xung quanh của hình trụ ngoại tiếp hình lăng trụABC.A"B"C".

A. 4πa233 

B. 2πa2 

C. 4πa2 

D. 8πa233


Xem bỏ ra tiết
Lớp 0Toán
1
0
GửiHủy

Đáp án C

*

 

Gọi I là trung điểm của BC. Đặt A"A=x⇒AI=x,A"I=x2

Khi đó: BC=2BI=2.AItan30°=2x3SA"BC=12AI".BC=a26⇔12x2.2x3=a26⇔x=a3⇒BC=2x3=2a33=2a

Bán kính mặt đáy hình trụ ngoại tiếp hình lăng trụ là R=2a34a23=2a3

Diện tích bao phủ của hình tròn trụ ngoại tiếp hình lăng trụ là Sxq=2π.2a3.a3=4πa2

 


Đúng 0

Bình luận (0)
Cho hình lăng trụ số đông ABC.A"B"C", biết góc giữa hai khía cạnh phẳng (A"BC) và (ABC) bằng45°, diện tích tam giác A"BC bằnga26. Tính diện tích xung quanh của hình trụ ngoại tiếp hình lăng trụ ABC.A"B"C".
Đọc tiếp

Cho hình lăng trụ đầy đủ ABC.A"B"C", biết góc thân hai phương diện phẳng (A"BC) và (ABC) bằng45°, diện tích tam giác A"BC bằnga26. Tính diện tích s xung quanh của hình tròn ngoại tiếp hình lăng trụ ABC.A"B"C".

*

*

*

*


Xem bỏ ra tiết
Lớp 12Toán
1
0
GửiHủy
Đúng 0

Bình luận (0)
Cho hình lăng trụ đềuABC.A"B"C", biết góc giữa hai mặt phẳngA"BCvàABCbằng45°, diện tích tam giác A"BC bằnga26. Tính di...
Đọc tiếp

Cho hình lăng trụ đềuABC.A"B"C", biết góc thân hai phương diện phẳngA"BCvàABCbằng45°, diện tích s tam giác A"BC bằnga26. Tính diện tích s xung quanh của hình tròn ngoại tiếp hình lăng trụ ABC.A"B"C"

A. 4πa233

B. 2πa2

C. 4πa2

D. 8πa233


Xem chi tiết
Lớp 0Toán
1
0
GửiHủy

Chọn câu trả lời C 

*

Gọi M là trung điểm BC.

*


Đúng 0

Bình luận (0)
Cho hình lăng trụ tam giác số đông ABC.A"B"C" có góc thân hai mặt phẳng (A"BC) và (ABC) bằng60o, cạnh AB = 2. Thể tích V của khối lăng trụ ABC.A"B"C" là A. 23B. - 2 C. 33D. - 3
Đọc tiếp

Cho hình lăng trụ tam giác phần lớn ABC.A"B"C" có góc thân hai phương diện phẳng (A"BC) và (ABC) bằng60o, cạnh AB = 2. Thể tích V của khối lăng trụ ABC.A"B"C" là

A. 23

B. - 2 

C. 33

D. - 3


Xem bỏ ra tiết
Lớp 12Toán
1
0
GửiHủy

Chọn C

*

*


Đúng 0

Bình luận (0)
Cho hình lăng trụ tam giác mọi ABC.A"B"C" tất cả cạnh đáy bởi a, góc thân mặt phẳng (A"BC ) và mặt phẳng ( ABC ) bằng45p. Thể tích của khối lăng trụ ABC.A"B"C" bằng A. 3a38B. a33...
Đọc tiếp

Cho hình lăng trụ tam giác phần đông ABC.A"B"C" tất cả cạnh đáy bằng a, góc giữa mặt phẳng (A"BC ) với mặt phẳng ( ABC ) bằng45p. Thể tích của khối lăng trụ ABC.A"B"C" bằng

A. 3a38

B. a332

C.

Xem thêm: Giải Bài 2 Toán 12 Trang 10 Sgk Giải Tích 12, Giải Bài 2 Trang 10 Sgk Giải Tích 12

 a334

D. a338


Xem cụ thể
Lớp 0Toán
1
0
GửiHủy
Đúng 0

Bình luận (0)
Cho hình lăng trụ tam giác đầy đủ ABC.A"B"C" tất cả cạnh đáy bằng a, góc giữa mặt phẳng (A"BC ) cùng mặt phẳng ( ABC ) bởi 45o. Thể tích của khối lăng trụ ABC.A"B"C" bằng
Đọc tiếp

Cho hình lăng trụ tam giác số đông

ABC.A"B"C" tất cả cạnh đáy bằng a, góc

giữa phương diện phẳng (A"BC ) với mặt phẳng

( ABC ) bởi 45o. Thể tích của khối

lăng trụ ABC.A"B"C" bằng

*

*

*

*


Xem chi tiết
Lớp 12Toán
1
0
GửiHủy
Đúng 0

Bình luận (0)
Cho hình lăng trụ tam giác các ABC.A"B"C" có góc giữa hai mặt phẳng (A"BC) và (ABC) bằng600, cạnh AB = a. Thể tích V của khối lăng trụ kia là: A. 338a3B. 3a3C. ...
Đọc tiếp

Cho hình lăng trụ tam giác phần lớn ABC.A"B"C" có góc thân hai khía cạnh phẳng (A"BC) và (ABC) bằng600, cạnh AB = a. Thể tích V của khối lăng trụ kia là: 

A. 338a3

B. 3a3

C. 34a3

D. 34a3


Xem chi tiết
Lớp 11Toán
1
0
GửiHủy

Đáp án A

*

gọi M là trung điểm BC. Ta có A"MA^ = 600

AM là trung đường trong tam giác số đông cạnh a phải AM = a32

*
*

*
*


Đúng 0

Bình luận (0)