Đề kiểm tra 1 tiết hóa 9 chương 2

     

2 đề kiểm tra tất cả lời giải cụ thể giúp các bạn củng cố kỹ năng và cách trình bày bài tập tự luận về kim loại


 KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG II

ĐỀ 01

Câu 1(4đ): cho những chất sau: Fe2O3, Fe, FeCl2, Fe(OH)2, FeSO4, FeCl3, Fe(NO3)2.

Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết hóa 9 chương 2

a) Hãy sắp xếp những chất bên trên thành một dãy biến đổi hóa học.

b) Viết các phương trình chất hóa học của dãy biến đổi trên (ghi rõ đk phản ứng)

Câu 2 (2đ): có 2 lọ đựng đơn lẻ 3 kim loại có color trắng: Al, Fe, Ag đã bị mất nhãn. Bằng cách thức hóa học tập hãy minh bạch 3 lọ trên. Viết phương trình hóa học (nếu có).

Câu 3 (3đ): đến 5,5g tất cả hổn hợp 2 kim loại Al và Fe công dụng với hỗn hợp H2SO4 dư có mặt 4,48l khí (đktc). Tính thành phần % của những kim các loại trong tất cả hổn hợp ban đầu.

Câu 4 (1đ): Nhúng 1 thanh sắt có cân nặng m(g) vào dung dịch CuSO sau phản nghịch ứng cân nặng thanh sắt tăng 1,6g. Tính m?

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Câu 1:

a)Fe2O3 → sắt →FeCl3 → FeCl2 → Fe(OH)2→ FeSO4 →Fe(NO3)2 (1đ)

b)Fe2O3 + 3H2 2Fe + 3H2O (0,5đ)

2Fe + 3Cl2 2FeCl3 (0,5đ)

2FeCl3 + sắt → 3FeCl2 (0,5đ)

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + NaCl2 (0,5đ)

Fe(OH)2 + H2SO4 → FeSO4 + 2H2O (0,5đ)

FeSO4 + Ba(NO3)2 → BaSO4 + Fe(NO3)2 (0,5đ)

Câu 2:

- đem mỗi trang bị một ít làm mẫu mã thử và khắc ghi (0,25đ)

- đến dung dịch NaOH qua các mẫu thử: (0,25đ)

+ kim loại tan vào NaOH có hiện tượng kỳ lạ sủi bọt bong bóng khí là Al

2Al + 2NaOH + 2H2O 2NaAlO2 + 3H2 (0,5đ)


+ không tồn tại hiện tượng gì là Fe với Ag

- mang lại dung dịch HCl qua 2 chủng loại thử còn lại: (0,25đ)

 + sắt kẽm kim loại tan trong HCl có hiện tượng lạ sủi bọt bong bóng khí là fe

Fe + 2HCl → FeCl2 +H2 (0,5đ)

+ không có hiện tượng gì là Ag (0,25đ)

Câu 3:

nH2 = 4,48/22,4 = 0,2 mol (0,25đ)

Gọi số mol của Al với Fe theo lần lượt là x và y (0,25đ)

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2 (0,5đ)

x → 1,5x mol

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 (0,5đ)

y → y mol

Theo bài ra ta có:

Khối lượng 2 sắt kẽm kim loại là: 27x + 56y = 5,5 (1) (0,25đ)


Số mol H2: 1,5x + y = 0,2 (2) (0,25đ)

Từ (1) với (2) => x = 0,1 y = 0,05 (0,5đ)

%Al = .100% 49,09% (0,25đ)

% sắt = .100% 50,91% (0,25đ)

Câu 4:

Phương trình hóa học: sắt + CuSO4 → FeSO4 + Cu (0,25đ)

Theo phương trình: 1 mol → 1 mol tăng 8g

Theo bài xích ra: x mol tăng 1,6g

=>x = = 0,2 mol (0,5đ)

m = 0,2.56 =1,12g (0,25đ)

ĐỀ 02

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: bao gồm dung dịch muối hạt AlCl3 lẫn tạp chất là CuCl2. Hoàn toàn có thể dùng hóa học nào sau đây để triển khai sạch muối bột nhôm?

A.AgNO3 B.HCl C.Mg D.Al


Câu 2: phản nghịch ứng nào xẩy ra trong quá trình luyện gang?

A. O2 + Mn MnO B. Fe2O3 + 3CO 2Fe +3CO2

C. O2 + mê mẩn SiO2 D.O2 + S SO2

Câu 3: nhằm mục đích xác định vị trí của các kim nhiều loại X, Y, Z, T trong dãy chuyển động hóa học, bạn ta tiến hành phản ứng của kim loại với dung dịch muối của sắt kẽm kim loại khác, chiếm được những tác dụng sau:

- nghiên cứu 1: sắt kẽm kim loại X đẩy kim loại Z ra khỏi muối.

- thí nghiệm 2: kim loại Y đẩy sắt kẽm kim loại Z thoát ra khỏi muối.

Xem thêm: Giải Toán 11 Bài 6 Trang 37 Sgk Đại Số Và Giải Tích 11, Bài 6 Trang 37 Sgk Giải Tích 11: Bài 3

- xem sét 3: kim loại X đẩy sắt kẽm kim loại Y thoát ra khỏi muối.

- thí nghiệm 1: sắt kẽm kim loại Z đẩy sắt kẽm kim loại T thoát khỏi muối.

Hãy khẳng định thứ tự thu xếp nào sau đó là đúng (theo chiều vận động hóa học tập tăng dần)

A. X, Y, Z, T B, X, Z, Y, T

C. Z, T, Y, X D, T, Z, Y, X

Câu 4: Nhôm bền trong không khí là do

A . Nhôm nhẹ, có ánh nắng mặt trời nóng tan cao


B . Nhôm không công dụng với nước .

C . Nhôm không tác dụng với oxi .

D . Có lớp nhôm oxit mỏng đảm bảo .

Xem thêm: Nhiệt Độ Và Áp Suất Không Khí Ở Điều Kiện Thường, Áp Suất Không Khí Ở Điều Kiện Thường

Câu 5: đặc điểm hóa học tầm thường của kim loại gồm:

A. Chức năng với phi kim, tác dụng với axit

B. Tác dụng với phi kim, tác dụng với bazơ, công dụng với muối hạt

C. Tác dụng với phi kim, công dụng với axit, tác dụng với muối

D. Tính năng với oxit bazơ, tính năng với axit

Câu 6: tính chất hóa học đặc thù của sắt:

A.Tác dụng với axit, oxit axit, bazơ, muối

B.Tác dụng với axit, oxit axit, HNO3 đặc nguội, muối

C.Tác dụng cùng với axit, oxit axit, muối, không công dụng với H2SO4 quánh nguội, HNO3 đặc nguội

D.Tác dụng với axit, oxit axit, không tính năng với HNO3 loãng, công dụng với muối

Phần II: trường đoản cú luận

Câu 1(3đ): Viết phương trình hóa học màn trình diễn dãy gửi hóa sau:

Al → Al2O3 → AlCl3 → Al(NO3)3 → Al(OH)3 → Al2O3 → Al

(Ghi rõ đk phản ứng)

Câu 2 (1đ): Bằng phương pháp hóa học tập hãy tinh luyện sắt có lẫn nhôm?

Câu 3 (2đ): tổng hợp 11g hỗn hợp A bao gồm Fe cùng Al trong hỗn hợp CuSO4, sau bội phản ứng thu được 1 chất rắn độc nhất có khối lượng 25,6g.


a)Viết phương trình hóa học xảy ra

b)Tính nhân tố % những chất vào A

Câu 4 (1đ): Trộn 13,5g bột nhôm cùng với 46,4g bột Fe3O4 rồi tiến hành phản ứng sức nóng nhôm trong điều kiện không tồn tại không khí. Hòa tan tất cả hổn hợp rắn sau phản bội ứng bằng dung dịch HCl dư thu được 13,44 l khí H2 (đktc). Tính công suất phản ứng sức nóng nhôm?

 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Câu 1:

Al + O2 Al2O3 0,5đ

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O 0,5đ

AlCl3 + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3AgCl 0,5đ

Al(NO3)3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaNO3 0,5đ

2Al(OH)3 Al2O3 + 3H2O 0,5đ

2Al2O3 4Al + 3O2 0,5đ

Câu 2:

Hòa tan hỗn hợp kim loại trong NaOH dư, lọc hóa học rắn không tan thu được sắt tinh khiết 

0,5đ

2Al + 2NaOH + 2H2O 2NaAlO2 + 3H2 0,5đ


Câu 3:

Gọi số mol Fe và Al trong lếu hợp lúc đầu lần lượt là x, y

a)

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu (0,25đ)

x → x mol

Al + CuSO4 → Al2(SO4)3 + Cu (0,25đ)

y → y mol

b)

Theo bài xích ra: mFe + mAl = 11g

=>56x + 27y = 11 (1) (0,25đ)

Sau làm phản ứng thu được một chất rắn tốt nhất là Cu, khối lượng đồng là 25,6g

=>64x + 64y = 25,6 (2) (0,25đ)

Từ (1) và (2) => x = 0,1 y = 0,2 (0,5đ)

%Fe = 100%.0,1.56/11 = 50,91% (0,25đ)

%Cu = 100% - 50,9% = 49,09% (0,25đ)

Câu 4:

Ta có: nH2 = 13,44/22,4 = 0,6 mol 0,125đ

nAl = 13,5/27 = 0,5 mol 0,125đ

nFe3O4 = 46,4/232 = 0,2 >0,5.3/8 0,125đ


=>H = %Al phản nghịch ứng

8Al + 3Fe3O4 4Al2O3 + 9Fe 0,125đ

Ban đầu: 0,5 0,2 mol

Phản ứng: 8x 3x mol

Sau pư: 0,5-8x 0,2-3x 9x mol

Hỗn hòa hợp rắn sau phản ứng gồm: Fe, Al dư, Fe3O4 dư

Fe + HCl → FeCl2 + H2 0,125đ

9x 9x a mol

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 0,125đ

0,4-8x 3/2.(0,5-8x) mol

Ta gồm nH2 = 0,05

=>9x + .(0,5-8x) = 0,6

=>x = 0,05 0,125đ

H = = 80% 0,125đ

 

 

Tải về

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - xem ngay