DUNG DỊCH X CHỨA 0 1 MOL CA2+

     

Dung dịch X cất 0,1 mol Ca2+; 0,3 mol Mg2+; 0,4 mol Cl-và a mol HCO3-. Đun dung dịch X mang đến cạn thu được muối bột khan có trọng lượng là


Bảo toàn điện tích : 0,1.2 + 0,3.2 = 0,4 + a

=> a = 0,4 mol

2HCO3‑ -> CO32- + CO2 + H2O

=> sau phản nghịch ứng bao gồm 0,1 mol Ca2+ ; 0,3 mol Mg2+ ; 0,2 mol CO32- và 0,4 mol Cl-

=> mmuối khan = 37,4g


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho những phản ứng hoá học tập sau:

(1) (NH4)2SO4+ BaCl2 (2) CuSO4+ Ba(NO3)2

(3) Na2SO4+ BaCl2 (4) H2SO4+ BaSO3

(5) (NH4)2SO4+ Ba(OH)2 (6) Fe2(SO4)3+ Ba(NO3)2

Các làm phản ứng đều phải sở hữu cùng phương trình ion rút gọn là


Một dung dịch đựng 0,01 mol Mg2+, 0,03 mol Na+, x mol Cl- và y molPO43−. Tổng cân nặng các muối bột tan tất cả trong dung dịch là 2,59 gam. Quý hiếm của x với y theo lần lượt là:


Dung dịch Y cất Ca2+ 0,1 mol; Mg2+ 0,3 mol; Cl− 0,4 mol; HCO3− y mol. Cô cạn dung dịch ta nhận được m gam muối bột khan. Quý giá của m là:


Cho hỗn hợp X gồm x mol FeS2 và 0,025 mol Cu2S tác dụng vừa đủ với HNO3 loãng, đun nóng thu được dung dịch chỉ chứa muối sunfat của các kim loại và giải phóng khí NO duy nhất. Giá trị của x là :


Dụng dịch X có chứa 5 ion: Mg2+, Ba2+, Ca2+; 0,125 mol Cl- và 0,25 mol NO3-. Thêm dần V lít dung dịch Na2CO3 1M vào X đến lúc thu được lượng kết tủa bự nhất. Giá trị của V là:


Hoà tan hoàn toàn 16 gam hỗn hợp X có Mg và Fe bằng dung dịch HCl 3M. Hoàn thành thí nghiệm thu được hỗn hợp Y với 8,96 lít khí H2 (đktc). Để kết tủa phản bội ứng trọn vẹn với hỗn hợp Y buộc phải vừa đầy đủ 300 ml NaOH 2M. Thể tích hỗn hợp HCl đã cần sử dụng là:


Chia hỗn hợp X gồm 2 kim loại có hóa trị ko đổi thành 2 phần bằng nhau.

Bạn đang xem: Dung dịch x chứa 0 1 mol ca2+

Phần 1: Hòa tan trọn vẹn bằng dung dịch HCl dư thu được 1,792 lít H2 (đktc).

Phần 2: Nung trong ko khí dư, thu được 2,84 gam hỗn hợp rắn chỉ gồm các oxit.

Xem thêm: Giải Sbt Vật Lý 9: Bài 2 - Vật Lí 9 Bài 2: Điện Trở Của Dây Dẫn

Khối lượng hỗn hợp X là:


Trộn dung dịch cất Ba2+ ; OH− 0,06 mol và Na+ 0,02 mol với hỗn hợp HCO3− 0,04 mol; CO32− 0,03 mol cùng Na+. Trọng lượng kết tủa thu được sau thời điểm trộn là:


Dung dịch X đựng 0,025 mol CO32-; 0,1 mol Na+ ; 0,25 mol NH4+ cùng 0,3 mol Cl−. Cho 270 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2 M vào và đun vơi (giả sử H2O bay hơi không đáng kể).Tổng trọng lượng dung dịch X cùng dung dịch Ba(OH)2 sau quá trình phản ứng giảm đi là:


Dung dịch X chứa những ion: Fe3+ ; SO42 ; NH4+; Cl−. Phân chia dung dịch thành 2 phần bằng nhau:

- Phần 1: Cho công dụng với lượng dư dung dịch NaOH , đun nóng thu được 0,672 lít khí sinh sống đktc cùng 1,07 gam kết tủa.

- Phần 2: tính năng với lượng dư dung dịch BaCl2 nhận được 4,66 gam kết tủa.

Xem thêm: Nhóm Nào Gồm Toàn Những Chân Khớp Có Lợi, Nhóm Nào Dưới Đây Gồm Toàn Những Chân Khớp Có

Tổng trọng lượng các muối hạt khan thu được lúc cô cạn hỗn hợp X là (quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi)


Cho 22,4 gam tất cả hổn hợp Na2CO3, K2CO3 tính năng vừa đủ với dung dịch BaCl2. Sau phản bội ứng thu được 39,4 gam kết tủa. Lọc tách kết tủa, cô cạn dung dịch thì thu được bao nhiêu gam muối bột clorua khan?


Cho hỗn hợp X gồm x mol FeS2 và y mol Cu2S tác dụng vừa đủ với HNO3 loãng, đun nóng thu được dung dịch chỉ chứa muối sunfat của các kim loại. Và giải phóng khí NO duy nhất. Côn trùng liện hệ giữa x cùng y là:


Dung dịch B chứa bố ion K+; Na+; PO43-. 1 lít hỗn hợp B tính năng với CaCl2 dư chiếm được 31 gam kết tủa. Ngoài ra nếu cô cạn 1 lít dung dịch B chiếm được 37,6 gam chất rắn khan. độ đậm đặc của 3 ion K+; Na+; PO43- theo lần lượt là:


Trong các dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, gồm bao nhiêu chất tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2?


Trộn các cặp dung dịch những chất sau cùng với nhau:

1) NaHSO4 + NaHSO3 2) Na3PO4 + K2SO4

3) AgNO3 + Fe(NO3)2 4) C6H5ONa + H2O

5) CuS + HNO3 6) BaHPO4 + H3PO4

7) NH4­Cl + NaNO2 (đun nóng) 8) Ca(HCO3)2 + NaOH

9) NaOH + Al(OH)3 10) MgSO4 + HCl.

Số bội phản ứng xảy ra là


Cho dãy những chất: H2SO4,KOH, Ca(NO3)2, SO3, NaHSO4, Na2SO3, K2SO4. Số hóa học trong dãy chế tác thành kết tủa khi phản ứng với hỗn hợp BaCl2 là


Phương trình phân tử: BaHPO4 + H2SO4 →BaSO4 ↓+ H3PO4 tương ứng với phương trình ion thu gọn nào sau đây?


Một dung dịch đựng x mol Na+, y mol Ca2+, z mol HCO3-, t mol Cl-. Hệ thức tình dục giữa x, y , z, t được xác định là:


Các hỗn hợp riêng biệt: Na2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4, NaOH được đánh số bất chợt (1), (2), (3), (4), (5). Tiến hành một vài thí nghiệm, kết quả được lưu lại trong bảng sau: