DUNG DỊCH Y CHỨA CA2+ 0 1 MOL

     

Dung dịch Y cất Ca2+ 0,1 mol; Mg2+ 0,3 mol; Cl− 0,4 mol; HCO3− y mol. Cô cạn dung dịch ta nhận được m gam muối khan. Quý giá của m là:


Bước 1: Tìm y: Áp dụng ĐLBTĐT => y 

Bước 2: Tính số mol của CO32−

Khi cô cạn : 2HCO3− → CO32− + H2O + CO2

$n_CO_3^2 - = frac12 ext n_HCO_3^ - $

Bước 3: Tính trọng lượng muối

$ m_muối = m_Ca^2 + + ext m_Mg^2 + ext + ext m_Cl^ - ext + ext m_CO_3^2 - $


Bước 1: Áp dụng ĐLBT năng lượng điện tích:

$n_Ca^2 + + n_Mg^2 + = n_Cl^ - + n_HCO_3^ - $

$=>n_HCO_3^ - = (0,1.2 + 0,3.2) - 0,4 = 0,4(mol)$

Bước 2: lúc cô cạn dung dịch $HCO_3^ - $ gửi thành $CO_3^2 - $theo phương trình:

$=>n_CO_3^2 - = frac12.n_HCO_3^ - = 0,2(mol)$

Bước 3: trọng lượng của muối

m = mkim các loại + mgốc axit

$m = m_Ca^2 + + m_Mg^2 + + m_Cl^ - + m_CO_3^2 - $

$m = 40.0,1 + 24.0,3 + 35,5.0,4 + 60.0,2 = 37,4(g)$


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho những phản ứng hoá học sau:

(1) (NH4)2SO4+ BaCl2 (2) CuSO4+ Ba(NO3)2

(3) Na2SO4+ BaCl2 (4) H2SO4+ BaSO3

(5) (NH4)2SO4+ Ba(OH)2 (6) Fe2(SO4)3+ Ba(NO3)2

Các làm phản ứng đều có cùng phương trình ion rút gọn là


Một dung dịch cất 0,01 mol Mg2+, 0,03 mol Na+, x mol Cl- với y molPO43−. Tổng trọng lượng các muối tan có trong dung dịch là 2,59 gam. Cực hiếm của x với y thứu tự là:


Dung dịch Y chứa Ca2+ 0,1 mol; Mg2+ 0,3 mol; Cl− 0,4 mol; HCO3− y mol. Cô cạn dung dịch ta thu được m gam muối hạt khan. Quý giá của m là:


Cho hỗn hợp X gồm x mol FeS2 và 0,025 mol Cu2S tác dụng vừa đủ với HNO3 loãng, đun nóng thu được dung dịch chỉ chứa muối sunfat của các kim loại và giải phóng khí NO duy nhất. Giá trị của x là :


Dụng dịch X có chứa 5 ion: Mg2+, Ba2+, Ca2+; 0,125 mol Cl- và 0,25 mol NO3-. Thêm dần V lít dung dịch Na2CO3 1M vào X đến lúc thu được lượng kết tủa béo nhất. Quý hiếm của V là:


Hoà tan hoàn toàn 16 gam tất cả hổn hợp X có Mg với Fe bởi dung dịch HCl 3M. Ngừng thí nghiệm thu được dung dịch Y với 8,96 lít khí H2 (đktc). Để kết tủa phản bội ứng hoàn toàn với dung dịch Y đề nghị vừa đủ 300 ml NaOH 2M. Thể tích hỗn hợp HCl đã cần sử dụng là:


Chia hỗn hợp X gồm 2 kim loại có hóa trị ko đổi thành 2 phần bằng nhau.

Bạn đang xem: Dung dịch y chứa ca2+ 0 1 mol

Phần 1: Hòa tan hoàn toàn bằng dung dịch HCl dư thu được 1,792 lít H2 (đktc).

Phần 2: Nung trong ko khí dư, thu được 2,84 gam hỗn hợp rắn chỉ gồm các oxit.

Khối lượng hỗn hợp X là:


Trộn dung dịch cất Ba2+ ; OH− 0,06 mol cùng Na+ 0,02 mol với hỗn hợp HCO3− 0,04 mol; CO32− 0,03 mol cùng Na+. Cân nặng kết tủa thu được sau khoản thời gian trộn là:


Dung dịch X cất 0,025 mol CO32-; 0,1 mol Na+ ; 0,25 mol NH4+ với 0,3 mol Cl−. Mang đến 270 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2 M vào với đun dịu (giả sử H2O cất cánh hơi không xứng đáng kể).Tổng khối lượng dung dịch X với dung dịch Ba(OH)2 sau quá trình phản ứng sụt giảm là:


Dung dịch X chứa những ion: Fe3+ ; SO42 ; NH4+; Cl−. Phân chia dung dịch thành 2 phần bằng nhau:

- Phần 1: Cho chức năng với lượng dư hỗn hợp NaOH , đun nóng thu được 0,672 lít khí sinh hoạt đktc cùng 1,07 gam kết tủa.

- Phần 2: tính năng với lượng dư hỗn hợp BaCl2 chiếm được 4,66 gam kết tủa.

Tổng cân nặng các muối hạt khan thu được lúc cô cạn dung dịch X là (quá trình cô cạn chỉ tất cả nước cất cánh hơi)


Cho 22,4 gam hỗn hợp Na2CO3, K2CO3 công dụng vừa đủ với hỗn hợp BaCl2. Sau làm phản ứng chiếm được 39,4 gam kết tủa. Lọc tách bóc kết tủa, cô cạn hỗn hợp thì thu được từng nào gam muối hạt clorua khan?


Cho hỗn hợp X gồm x mol FeS2 và y mol Cu2S tác dụng vừa đủ với HNO3 loãng, đun nóng thu được dung dịch chỉ chứa muối sunfat của các kim loại. Và giải phóng khí NO duy nhất. Mối liện hệ giữa x với y là:


Dung dịch B chứa cha ion K+; Na+; PO43-. 1 lít hỗn hợp B công dụng với CaCl2 dư thu được 31 gam kết tủa. Mặt khác nếu cô cạn 1 lít dung dịch B thu được 37,6 gam chất rắn khan. Nồng độ của 3 ion K+; Na+; PO43- theo thứ tự là:


Trong các dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, tất cả bao nhiêu chất chức năng được với dung dịch Ba(HCO3)2?


Trộn những cặp dung dịch các chất sau với nhau:

1) NaHSO4 + NaHSO3 2) Na3PO4 + K2SO4

3) AgNO3 + Fe(NO3)2 4) C6H5ONa + H2O

5) CuS + HNO3 6) BaHPO4 + H3PO4

7) NH4­Cl + NaNO2 (đun nóng) 8) Ca(HCO3)2 + NaOH

9) NaOH + Al(OH)3 10) MgSO4 + HCl.

Số phản ứng xảy ra là


Cho dãy những chất: H2SO4,KOH, Ca(NO3)2, SO3, NaHSO4, Na2SO3, K2SO4. Số hóa học trong dãy tạo thành thành kết tủa lúc phản ứng với dung dịch BaCl2 là


Phương trình phân tử: BaHPO4 + H2SO4 →BaSO4 ↓+ H3PO4 tương ứng với phương trình ion thu gọn gàng nào sau đây?


Một dung dịch cất x mol Na+, y mol Ca2+, z mol HCO3-, t mol Cl-. Hệ thức quan hệ nam nữ giữa x, y , z, t được khẳng định là:


Cho bội phản ứng NaOH + HCl → NaCl + H2O. Bội nghịch ứng chất hóa học nào dưới đây có cùng phương trình ion thu gọn gàng với bội nghịch ứng trên?


Cần thêm tối thiểu bao nhiêu lít NH3 (đktc) vào 250 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,2M để triển khai kết tủa hoàn toàn ion nhôm dưới dạng Al(OH)3.

Xem thêm: Lặng Rồi Cả Tiếng Con Ve - Bộ Đề Đọc Hiểu Bài Thơ Mẹ:


Dung dịch X được tạo nên từ 2 muối cất đồng thời các ion: Al3+, Fe2+, Cl-, SO42-. đến dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch đựng 200 ml dung dịch X thu được 13,98 gam kết tủa. Phương diện khác, mang lại dung dịch Ba(OH)2 mang đến dư vào 200 ml dung dịch X thu được 21,18 gam kết tủa. Nồng độ mol/l của Cl- là?


Nhỏ rảnh rỗi 0,125 lít hỗn hợp Ba(OH)2 1M vào dung dịch bao gồm 0,024 mol FeCl3; 0,016 mol Al2(SO4)3 và 0,04 mol H2SO4 nhận được m gam kết tủa. Tính giá trị m?


Cho 7,65 gam tất cả hổn hợp Al với Mg tan trọn vẹn trong 500 ml dung dịch HCl 1,04M cùng H2SO4 0,28M, thu được hỗn hợp X với khí H2. Mang đến 850 ml hỗn hợp NaOH 1M vào X, sau thời điểm các bội nghịch ứng xảy ra trọn vẹn thu được 16,5 gam kết tủa có 2 chất. Mặt khác đến từ trường đoản cú dung dịch hỗn hợp KOH 0,8M và Ba(OH)2 0,1M vào X cho đến khi thu được lượng kết tủa phệ nhất, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi, thu được m gam hóa học rắn. Quý hiếm của m gần duy nhất với quý giá nào sau đây?


Dung dịch X tất cả 0,25 mol Ba2+; 1,3 mol Na+; a mol OH- với b mol Cl-. Cho 400 ml hỗn hợp Y tất cả H2SO4 0,25M; HCl 0,25M và ZnSO4 1M vào dung dịch X. Sau khi các bội phản ứng kết thúc, chiếm được kết tủa G. Nung toàn cục G đến khối lượng không đổi thu được 69,59 gam chất rắn H. Cực hiếm của b là:


Dung dịch X có NaOH 0,2M với Ba(OH)2 0,05M. Dung dịch Y tất cả Al2(SO4)3 0,4M với H2SO4 xM. Trộn 0,1 lít hỗn hợp Y với cùng 1 lít dung dịch X thu được 16,33 gam kết tủa. Cực hiếm của x là:


Dung dịch X chứa những cation bao gồm Mg2+, Ba2+, Ca2+ và những anion gồm Cl- cùng NO3-. Thêm rảnh rỗi 250 ml hỗn hợp Na2CO3 1M vào hỗn hợp X thì nhận được lượng kết tủa mập nhất. Tổng cộng mol những anion gồm trong hỗn hợp X là:


Trộn lẫn láo lếu hợp những ion sau:

(I) K+, CO32-, S2- với H+, Cl-, NO3-

(II) Na+, Ba2+, OH- với H+, Cl-, SO42-

(III) NH4+, H+, SO42- cùng với Na+, Ba2+, OH-

(IV) H+, Fe2+, SO42- cùng với Ba2+, K+, OH-

(V) K+, Na+, HSO3- cùng với Ba2+, Ca2+, OH-

(VI) Cu2+, Zn2+, Cl- cùng với K+, Na+, OH-

Trường hợp rất có thể xảy ra 3 phản bội ứng là :


Có 2 dung dịch cất 2 cation cùng 2 anion ko trùng nhau trong số ion sau: K+ (0,15 mol), Mg2+ (0,1 mol), NH4+ (0,25 mol), H+ (0,25 mol), Cl- (0,1 mol), SO42- (0,075 mol), NO3- (0,25 mol), CO32- (0,15 mol). 1 trong các 2 hỗn hợp trên chứa các ion nào bên dưới đây?


Cho dãy các ion sau:

(a) H+, Fe3+, NO3-, SO42- (b) Ag+, Na+, NO3-, Cl-

(c) Al3+, NH4+, Br-+, OH- (d) Mg2+, K+, SO42-, PO43-

(e) K+, HPO42-, Na+, OH- (g) Fe2+, Na+, HSO4-, NO3-

(h) Ag+, NH4+, SO42-, I- (i) Mg2+, Na+, SO42-

Số dãy gồm các ion cùng tồn tại trong 1 dung dịch là:


Trộn 150 ml hỗn hợp MgCl2 0,5M với 50 ml hỗn hợp NaCl 1M thì mật độ ion Cl- trong dung dịch mới là


Cho các ion sau : K+( 0,15 mol) ; Fe2+(0,1 mol) ; NH4+(0,2mol) ; H+(0,2 mol) ; Cl-(0,1 mol); SO42-(0,15 mol) ; NO3-(0,05 mol) ; CO32-(0,15 mol). Bao gồm 2 dung dịch mỗi dung dịch chứa 2 cation cùng 2 anion trong những ion trên ko trùng nhau. 2 dung dịch đó là :


Hỗn thích hợp X tất cả Na và cha có tỉ trọng mol 1 : 1. Tổ hợp một lượng X vào nước được 3,36 lít H2 (đktc) và dung dịch Y. đến 4,48 lít CO2 hấp thụ hết vào hỗn hợp Y thì chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là:


Hòa tan hoàn toàn hỗn hòa hợp X tất cả 0,12 mol FeS2 cùng a mol Cu2S vào dung dịch HNO3 quánh (đủ) sau bội phản ứng thu được dung dịch A chỉ chứa muối sunfat và khí NO2. Giá trị của a là:


Cho dung dịch KOH 1 M tới dư vào dung dịch X sau phản ứng thu được kết tủa. Dung dịch X có thể chứa đồng thời các chất


Các hỗn hợp riêng biệt: Na2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4, NaOH được đánh số bỗng dưng (1), (2), (3), (4), (5). Tiến hành một số trong những thí nghiệm, công dụng được lưu lại trong bảng sau:

*

Các dung dịch (1), (3), (5) theo lần lượt là


thực hiện các phân tách sau:

(a) cho dung dịch Ba(HCO3)2 vào hỗn hợp NaHSO4.

(b) mang lại Na vào hỗn hợp FeCl2 dư.

(c) mang đến dung dịch (NH4)2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2.

(d) Sục khí CO2 dư vào dung dịch tất cả hổn hợp NaOH và Ba(OH)2.

(e) mang lại dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2.

Xem thêm: Vẽ Tranh Chủ Đề Em Yêu Nước Sạch Tranh Vẽ Tranh Chủ Đề Em Yêu Nước Sạch

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu sát hoạch được cả kết tủa và khí là


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT vị Bộ tin tức và Truyền thông.