HỖN HỢP X GỒM CHẤT Y

     

Hỗn vừa lòng X tất cả chất Y ( C2H8O4N2) và chất Z ( C4H8N2O3); trong đó Y là muối hạt của axit đa chức, Z là đipeptit mạch hở. Mang lại 25,6 gam X chức năng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,2 mol khí. Ngoài ra 25,6 gam X tác dụng với hỗn hợp HCl dư thu được m gam chất hữu cơ. Cực hiếm của m là
Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm chất y

Y là NH4 – OOC – COO – NH4 : a mol

Z là H2N – CH2 – co – NH – CH2 – COOH : b mol

X + NaOH : nkhí = nNH3 = 2a = 0,2 mol

mX = 124a + 132b = 25,6 nên a = 0,1 và b = 0,1 mol

X + HCl thì → 0,1 mol (COOH)2 và 0,2 mol H3NCl – CH2 – COOH → m = 31,30 (g)


*
*
*
*
*
*
*
*

*

Thủy phân hoàn toàn đipeptit có công thức là Glu-Ala trong dung dịch NaOH đun nóng. Sau làm phản ứng thu được thành phầm là


Thủy phân trọn vẹn tripeptit X mạch hở, thu được láo lếu hợp bao gồm alanin và glyxin có tỉ lệ mol là 1 trong : 2. Số CTCT của X là


Tripeptit X tất cả công thức cấu trúc sau: Lys-Gly-Ala. Cân nặng muối thu được khi thủy phân hoàn toàn 0,1 mol X trong trong dung dịch H2SO4loãng (vừa đủ) là


Đun lạnh 0,1 mol tetrapeptit X có cấu trúc là Ala-Gly-Glu-Lys trong dung dịch NaOH (lấy dư), sau bội nghịch ứng trả toàn, cân nặng muối thu được là


Cho 13,32 gam peptit X bởi vì n nơi bắt đầu alanin sinh sản thành, thủy phân hoàn toàn trong môi trường thiên nhiên axit nhận được 16,02 gam alanin duy nhất. X thuộc nhiều loại nào?


Khi thủy phân trọn vẹn 65 gam một oligopeptit X thu được 22,25 gam alanin cùng 56,25 gam glyxin. X thuộc các loại nào?


Tripeptit X gồm công thức sau: H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH(CH3)-COOH. Thủy phân trọn vẹn 0,1 mol X trong 400 ml hỗn hợp NaOH 1M. Khối lượng chất rắn thu được lúc cô cạn dung dịch sau bội phản ứng là:


Khi thủy phân hoàn toàn 0,25 mol peptit X mạch hở (X tạo nên thành từ các các α-aminoaxit có một nhóm –NH2 và 1 team –COOH) bằng dung dịch KOH (dư 15% đối với lượng cần phản ứng), cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp chất rắn tăng so với khối lượng X là 253,1 gam. Số liên kết peptit vào X là


Thủy phân hoàn toàn 14,6 gam một đipeptit X có cấu tạo bởi α-amino axit có một nhóm NH2 và 1 nhóm COOH bằng dung dịch NaOH thu được thành phầm trong đó có 11,1 gam một muối tất cả chứa 20,72% na về khối lượng. Phương pháp chất X là:


Thủy phân hoàn toàn 7,46 gam pentapeptit mạch hở X (được tạo cho từ những α-amino axit gồm dạng NH2CxHyCOOH) bởi dung dịch NaOH dư thu được 11,10 gam muối. Mặt khác, thủy phân trọn vẹn 7,46 gam X bởi dung dịch HCl nhận được m gam muối. Quý giá m là


Thủy phân trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp oligopeptit có Ala-Val-Ala-Gly-Ala với Val-Gly-Gly nhận được x gam Ala; 37,5 gam Gly cùng 35,1 gam Val. Quý giá của m, x lần lượt là


Đun nóng m gam lếu láo hợp có a mol tetrapeptit mạch hở X với 2a mol tripeptit mạch hở Y cùng với 600 ml hỗn hợp NaOH 1M vừa đủ. Sau khoản thời gian các phản ứng kết thúc, cô cạn hỗn hợp thu được 72,48 gam muối hạt khan của những amino axit đều có một team -COOH và một đội -NH2 trong phân tử. Quý hiếm của m là:


Thuỷ phân pentapeptit X thu được các đipeptit là Ala-Gly; Glu-Gly với tripeptit là Gly-Ala-Glu. Vậy cấu trúc của peptit X là:


Thuỷ phân không hoàn toàn tetrapeptit (X), ngoài những α-amino axit còn thu được các đipetit: Gly-Ala; Phe-Val ; Ala-Phe. Cấu trúc nào sau đó là đúng của X ?


Thuỷ phân trọn vẹn tetrapeptit X mạch hở nhận được alanin, glyxin với glutamin theo xác suất mol 2 : 1 : 1. Khía cạnh khác, thuỷ phân không trọn vẹn X thu được 3 đipeptit là Ala-Gly; Gly-Ala và Ala-Glu. Vậy công thức cấu tạo của X là:


Thuỷ phân một tripeptit mạch hở X thu được các thành phần hỗn hợp 2 đipeptit là Ala-Lys với Gly-Ala. Vậy amino axit đầu N với đầu C của tripeptit ban sơ là:


Peptit X có công thức cấu tạo như sau:

H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH(C2H4COOH)-CO-NH-CH2-COOH

Hãy cho biết khi thuỷ phân X, không thu được sản phẩm nào sau đây?


Thủy phân không trọn vẹn pentapeptit mạch hở: Gly-Ala-Gly-Ala-Gly rất có thể thu được tối đa từng nào đipeptit ?


Thủy phân không hoàn toàn một pentapeptit X (mạch hở): Gly-Val-Gly-Val-Ala rất có thể thu được về tối đa từng nào tripetit?
Xem thêm: Giải Bài 34 Sgk Toán 9 Tập 2 Trang 80 Sgk Toán 9 Tập 2, Bài 34 Trang 80 Sgk Toán 9 Tập 2

Thủy phân trọn vẹn 1 mol pentapeptit X, thu được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) với 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân không hoàn toàn X nhận được đipeptit Val-Phe với tripeptit Gly-Ala-Val tuy thế không thu được đipeptit Gly-Gly. Hóa học X có công thức là


Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được láo hợp gồm 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala với 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Cực hiếm của m là


Thủy phân một lượng pentapeptit mạch hở X chỉ thu được 3,045 gam Ala-Gly-Gly; 3,48 gam Gly-Val; 7,5 gam Gly; 2,34 gam Val; x mol Val-Ala với y mol Ala. Biết X gồm công thức bởi Ala-Gly-Gly-Val-Ala. Phần trăm x : y là


Thủy phân 63,5 gam hỗn hợp X gồm tripeptit Ala-Gly-Gly cùng tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Gly thu được hỗn hợp Y bao gồm 0,15 mol Ala-Gly; 0,05 mol Gly-Gly; 0,1 mol Gly; Ala-Ala và Ala. Mặt khác, khi thủy phân hoàn toàn 63,5 gam tất cả hổn hợp X do 500 ml hỗn hợp NaOH 2M thì thu được hỗn hợp Z. Cô cạn cảnh giác dung dịch Z thì nhận được m gam chất rắn khan. Giá trị gần nhất của m là


Thủy phân 445,05 gam peptit Val-Gly-Gly-Val-Gly thu được tất cả hổn hợp X bao gồm 127,5 gam Gly; 163,8 gam Val; 39,6 gam Gly-Gly; 87 gam Val-Gly; 23,1 gam Gly-Val-Gly với m gam một pentapeptit X1. Giá trị m là (Cho biết trọng lượng mol của Val cùng Gly thứu tự 117 với 75)


X là 1 trong pentapeptit mạch hở. Thủy phân hoàn toàn X chỉ thu được 1 aminoaxit no Y, mạch hở, có 1 nhóm amino với 1 nhóm cacboxyl (tổng % trọng lượng của O cùng N vào Y là 51,685%). Lúc thủy phân hết m gam X trong môi trường xung quanh axit chiếm được 30,2 gam tetrapeptit; 30,03 gam tripeptit; 25,6 gam đipeptit và 88,11 gam Y. Giá trị của m là


Đipeptit M, tripeptit P, tetrapeptit Q hầu như mạch hở và được tạo thành từ một amino axit X, mạch hở, phân tử bao gồm chứa một đội NH2. Phần trăm trọng lượng của nitơ vào X là 15,73%. Thủy phân không hoàn toàn 69,3 gam láo lếu hợp tất cả M, P, Q (tỉ lệ mol tương xứng 1:1:1) chiếm được m gam M; 27,72 gam P; 6,04 gam Q với 31,15 gam X. Quý hiếm của m là:


X là tetrapeptit Ala-Gly-Val-Ala. Y là tripeptit Val-Gly-Val. Đun lạnh m gam tất cả hổn hợp chứa X, Y theo tỉ trọng mol 1 : 3 với hỗn hợp NaOH vừa đủ. Sau khi phản ứng đã trọn vẹn thu được hỗn hợp T. Cô cạn cảnh giác dung dịch T nhận được 47,49 gam hóa học rắn. Giá trị của m là


Tetrapeptit X (CxHyO5Nt) trong các số đó oxi chỉ chiếm 26,49% về khối lượng; Y là muối bột amoni của α-amino axit Z. Đun nóng 19,3 gam các thành phần hỗn hợp E đựng X, Y, Z đề xuất dùng 200ml dung dịch NaOH 1M, nhận được một muối duy nhất với 2,688 lít khí T (đktc, T có tỉ khối hơi so với H2


Hỗn hòa hợp X gồm valin cùng glyxylalanin. Mang đến a mol X vào 100 ml dung dịch H2SO4 0,5M (loãng), thu được hỗn hợp Y. Mang lại Y bội nghịch ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch Z tất cả NaOH 1M và KOH 1,75M đun nóng, nhận được dung dịch chứa 30,725 gam muối. Cực hiếm của a là


Khi thủy phân không hoàn toàn một peptit X (MX = 293) thu được nhị peptit Y và Z. Biết 0,472 gam Y phản ứng toàn diện với 18 ml hỗn hợp HCl 0,222M đun nóng với 0,666 gam Z bội phản ứng toàn diện với 14,7 ml dung dịch NaOH 1,6% (d = 1,022 gam/ml) đun nóng. Biết rằng khi thủy phân trọn vẹn X thu được hỗn hợp 3 amino axit là glyxin, alanin và phenyl alanin. Công thức cấu tạo của X là


Thủy phân m gam tất cả hổn hợp X có tripeptit Ala-Gly-Gly và tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Gly thu được tất cả hổn hợp Y gồm 0,075 mol Ala-Gly; 0,025 mol Gly-Gly; 0,05 mol Gly; Ala-Ala cùng Ala. Phương diện khác, lúc thủy phân trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp X vì 500 ml dung dịch KOH 1M thì thu được hỗn hợp Z. Cô cạn cẩn trọng dung dịch Z nhận được 57,5 gam hóa học rắn khan. Giá trị gần nhất của m là


Cho các thành phần hỗn hợp Z bao gồm peptit mạch hở X và amino axit Y (MX > 4MY) với tỉ lệ thành phần mol khớp ứng 1 : 1. Mang lại m gam Z tác dụng vừa đầy đủ với hỗn hợp NaOH, thu được dung dịch T chứa (m + 12,24) gam các thành phần hỗn hợp muối natri của glyxin với alanin. Dung dịch T bội nghịch ứng tối đa với 360 ml dung dịch HCl 2M, nhận được dung dịch cất 63,72 gam tất cả hổn hợp muối. Những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Kết luận nào dưới đây đúng?


Thủy phân hoàn toàn 1 mol oligopeptit X mạch hở, được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) và 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân không trọn vẹn X chiếm được đipeptit Val-Phe và tripeptit Gly-Ala-Val tuy thế không nhận được đipeptit Gly-Gly. Kết luận không đúng về X là


Hỗn vừa lòng T gồm bố peptit mạch hở X, Y, Z gồm tỉ lệ mol khớp ứng là 2 : 3 : 4. Thủy phân hoàn toàn 35,97 gam T thu được lếu láo hợp sản phẩm gồm 0,29 mol A cùng 0,18 mol B. Biết tổng số liên kết peptit trong tía phân tử X, Y, Z bởi 16; A cùng B phần lớn là amino axit no, có một nhóm -NH2 cùng 1 nhóm -COOH trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp T thu được N2, 0,74 mol CO2 và a mol H2O. Quý giá a sớm nhất là


Thủy phân hoàn toàn m gam đipeptit Gly-Ala (mạch hở) bởi dung dịch KOH vừa đủ, thu được hỗn hợp X. Cô cạn toàn thể dung dịch X nhận được 2,4 gam muối bột khan. Cực hiếm của m là


Hỗn vừa lòng E chứa bố peptit mọi mạch hở bao gồm peptit X (C4H8O3N2), peptit Y (C7HxOyNz) và peptit Z (C11HnOmNt). Đun rét 28,42 gam E với hỗn hợp NaOH vừa đủ, thu được tất cả hổn hợp T gồm 3 muối của glyxin, alanin với valin. Đốt cháy tổng thể T đề nghị dùng 1,155 mol O2, chiếm được CO2, H2O, N2 cùng 23,32 gam Na2CO3. Phần trăm khối lượng của X trong tất cả hổn hợp E là


Một oligopeptit được tạo ra thành từ glyxin, alanin, valin. Thủy phân X trong 500 ml dung dịch H2SO4 1M thì thu được hỗn hợp Y, cô cạn dung dịch Y thì thu được tất cả hổn hợp Z bao gồm chứa những đipeptit, tripeptit, tetrapeptit, pentapeptit và những amino axit tương ứng. Đốt một nửa hỗn hợp Z bằng một lượng không khí vừa đủ, hấp thụ sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư thì thấy cân nặng bình tăng 74,225 gam, trọng lượng dung dịch sút 161,19 gam mặt khác thoát ra 139,608 lít khí trơ. Mang lại dung dịch Y tính năng hết với V lít dung dịch KOH 2M làm cho nóng (dùng dư 20% so với lượng nên thiết), cô cạn dung dịch sau phản bội ứng thì cân nặng chất rắn có mức giá trị gần đúng


Cho X là hexapeptit Ala-Ala-Gly-Val-Gly-Val và tetrapeptit Gly-Gly-Ala-Glu. Thủy phân trọn vẹn m gam láo hợp bao gồm X cùng Y thu được lếu láo hợp tất cả 4 α-amino axit, trong số đó có 30,00 gam glyxin và 28,48 gam alanin. Quý giá m là


Thủy phân m gam các thành phần hỗn hợp X gồm một tetrapeptit Y cùng một pentapeptit Z bởi dung dịch NaOH vừa đủ rồi cô cạn chiếm được (m + 23,7) gam tất cả hổn hợp muối của Gly với Ala. Đốt cháy tổng thể lượng muối bột sinh ra bằng một lượng oxi toàn vẹn thu được Na2CO3 và tất cả hổn hợp hơi T bao gồm CO2, H2O với N2. Dẫn toàn cục hỗn thích hợp hơi T đi rất chậm trễ qua bình đựng hỗn hợp NaOH quánh dư thấy khối lượng bình tăng 84,06 gam và gồm 7,392 lít một khí tốt nhất (đktc) thoát ra khỏi bình. Biết thủy phân Y hay Z đều thu được cả Gly và Ala. Cho các phát biểu sau:

(1) yếu tắc phần trăm khối lượng của Y trong các thành phần hỗn hợp X có giá trị 53,06%.

(2) tỉ lệ thành phần số phân tử Ala và Gly vào Z là 2 : 3

(3) quý hiếm của m là 41,4 gam

(4) toàn bô nguyên tử C vào Y cùng Z là 22

Số tuyên bố đúng


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Giữ Gìn Sự Trong Sáng Của Tiếng Việt: Bản Hay Bảng Hay Bản, Bảng Tin Hay Bản Tin

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ tin tức và Truyền thông.