Kiểu Dữ Liệu Trong Pascal

  -  
1. KHÁI NIỆM CHUNGDữ liệu (DATA) là toàn bộ những gì mà máy tính xử lí.Theo Niklaus Wirth: CHƯƠNG TRÌNH = THUẬT TOÁN + CẤU TRÚC DỮ LIỆUMột kiểu dữ liệu (Data type) là 1 trong sự bề ngoài về hình dạng, kết cấu và quý giá của dữ liệu tương tự như cách màn biểu diễn và phương pháp xử lí dữ liệu.

Bạn đang xem: Kiểu dữ liệu trong pascal


Trong Pascal những kiểu dữ liệu nhìn chung được chia thành hai loại chủ yếu :- Kiểu dễ dàng (Simple type)- hình dáng có cấu trúc (Structure type)Trong phần này bọn họ chỉ xét những kiểu dữ liệu đơn giản.Kiểu dữ liệu đơn giản và dễ dàng của Pascal bao hàm :- vẻ bên ngoài số nguyên (Integer)- hình trạng số thực (Real)-. Kiểu lô ghích (Boolean)- hình dạng kí tự (Char).2. KIỂU SỐ NGUYÊN (INTEGER)
a) kiểu số nguyên ở trong Z được tư tưởng vôi các từ khóa sau :
TỪ KHÓAPHẠM VI
INTEGER-32768 mang lại 32767
BYTE0 đến 25
WORD0 đến 65535
SHORTINT-128 mang đến 127
LONGINT-2147483648 đến 2147483647
b) các phép toán số học đối với số nguyên :
KÍ HIỆUÝ NGHĨA
DIVChia rước phần nguyên
MODChia lấy phần dư
+Cộng
-Trừ
*Nhân
/Chia cho công dụng là số thực
3. KIỂU SỐ THỰC (REAL)a) thứ hạng số thực ở trong tập R được định nghĩa với từ khóa REAL :
Từ khóaPhạm vi
REAL2.9xl0’39 đến 1.7x1038
• CÁCH 1 : Viết theo kiểu thập phân bình thường.

Xem thêm: Reading Unit 10 Lớp 10: Ecotourism, Unit 10 Lớp 10: Reading Trang 51, 52

- ví dụ như : 3.14 -0.004Lưu ý: dùng dấu chấm rứa cho vệt phẩy trong phương pháp viết của Việt Nam.

Xem thêm: Khí Hậu Việt Nam Thuận Lợi Và Khó Khăn, Thuận Lợi Và Khó Khăn Của Khí Hậu Việt Nam

• CÁCH 2: Viết theo phong cách thập phân bao gồm phần mũ và phần định trị.» lấy ví dụ : 3.93 E+2 (= 393)3 93 E -3 (=0,00393)
*
*
(=0,00393)Phần định trị Phần mũb) các hàm số học cần sử dụng cho số nguyên và số thực :
Kí hiệuÝ nghĩa
ABS(x)|x|: đem giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của x
SQR(x)x2: mang bình phương của x
SQRT(x)
*
: lấy căn bậc 2 của x
SIN(x), COS(x)sin(x), cos(x)
ARCTAN(x)arctang(x)
LN(x)logex (e ≈ 2,71828)
EXP(x)ex
SUCC(n)n + 1
PRED(n)n - 1
ODD(n)TRUE nếu như n lẻ, FALSE trường hợp n chẵn
TRUNC(x)Lấy phần nguyên của x
ROUND(x)Làm tròn x
- ghi chú :- TRUNC(x) : Số nguyên lớn nhất không vượt thừa x- ROUND(x) : Số nguyên gần x nhất.4. Kiểu xúc tích (BOOLEAN)a) Định nghĩa :Một dữ liệu thuộc phong cách BOOLEAN là 1 đại lượng chỉ hoàn toàn có thể nhận một trong hai giá trị súc tích TRUE hoặc FALSE.• ví dụ : mang sử gồm khai báo. Var làm cho được_được : Boolean.Thì ta rất có thể làm các phép gán làm cho được := False ; SaiHoặc Làm_được := True ; Đúngb) các phép toán trên kiểu Boolean :
ABA và BABA OR B
TRUETRUEFALSEFALSETRUEFALSETRUEFALSETRUEFALSEFALSEFALSETRUETRUEFALSEFALSETRUEFALSETRUEFALSETRUETRUETRUEFALSE
ANOT A
TRUEFALSEFALSETRUE
 c) những phép toán quan hệ giới tính cho tác dụng kiểu Boolean :
Kí hiệuÝ nghĩa
Khác nhau
=Bằng nhau
>=Lớn hơn hoặc bằng
Nhỏ hơn hoặc bằng
>Lớn hơn
Nhỏ hơn
5. KIỂU KÍ TỰ (CHAR)a) Định nghĩa :Các dữ liệu có dạng văn bản viết (kí tự) được khai báo bởi từ khóa CHAR.- lấy ví dụ : mang sử gồm khai báoVar X : Char ;Thì ta có thể làm các phép gán sau : X := 'A' ;hoặc : X := '?’ ;b) Để tiện thương lượng thông tin rất cần phải sắp xếp, đặt số thứ tự những kí tự. Từng cách thu xếp như vậy gọi là 1 trong bảng mã. Thông dụng độc nhất là bảng mã ASCII (American Standar Code For Information Interchange).- lấy ví dụ :
Số vật dụng tựKí tựSố sản phẩm tựKí tự
7BEL65A
32SPACE66B
43+90z
48097a
49198b
61=122z
c) các hàm chuẩn liên quan cho kiểu kí tự:
Kí hiệuÝ nghĩa
ORD(x)Cho số máy tự của kí trường đoản cú x vào bảng mã
CHR(n) tốt #nCho kí tự tất cả số trang bị tự là n
PRED(x)Cho kí từ đứng trước x
SUCC(x)Cho kí tự lép vế x