Làm bài tập tiếng anh lớp 6 tổng hợp đầy đủ theo từng unit

  -  

Lớp 6 là thời điểm rất là quan trọng vì đó là lúc trẻ chuyển giao giữa cung cấp tiểu học với trung học tập cơ sở, các nội dung của lịch trình học mang tính học thuật hơn thay vì những bài học có tác dụng quen như ở cấp tiểu học. Vì đó, phụ thân mẹ, tín đồ lớn cần có sự đo lường và thống kê và quan lại tâm nghiêm ngặt hơn đối với trẻ. Phụ huynh phải cho bé làm bài tập giờ Anh lớp 6, đặc biệt là các bài tập với tính hỗ trợ các kỹ năng trên lớp. Bài viết này sẽ tổng hợp những bài tập tiếng Anh tương quan đến công tác lớp 6 theo Unit để phụ huynh tham khảo.

Bạn đang xem: Làm bài tập tiếng anh lớp 6 tổng hợp đầy đủ theo từng unit


Nội dung chủ yếu Show
*

Làm bài bác tập tiếng Anh lớp 6 sẽ giúp trẻ củng cố kỹ năng và kiến thức được học tập trên lớp

I. Tổng hợp kiến thức làm bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 cơ bản

1. Làm bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 UNIT 1

a) hiện tại đơn

Đây là thì dễ dàng nhất trong giờ anh, cũng là dạng nền tảng cho những thì sau này.

Công thức

Loại câu

Khẳng định

Phủ định

Câu nghi vấn

Câu bao gồm động từ lớn be

S + is/ am/ are

S + is/ am/ are + not

Is/ Am/ Are + S ?

Câu bao gồm động trường đoản cú thường

S (I/ You/ We/ They) + V

S (He/ She/ It) + V (s/es)

S (I/ You/ We/ They) + dont + V

S (He/She/ It) + doesnt + V

Do/ Does + S + V?

b) bây giờ tiếp diễn

Công thức

Thì hiện nay tại tiếp nối có phương pháp khá đối chọi giản:

Câu khẳng định: S + is/ am/ are + Ving.Câu lấp định: S + is/ am/ are + not + VingCâu nghi vấn: Is/ am/ are + S + Ving?Trả lời: Yes, S + is/ are/am

No, S + is/are/am not.

2. Làm bài tập tiếng Anh lớp 6 UNIT 2

a) There is/ There are

Công thức

Khẳng định: There is a/an + N (số ít) | There are + N (số nhiều)Phủ định: There is not/ isnt a/an + N (số ít) | There are not/ arent + N (số nhiều)Nghi vấn: Is there a/ an + N (số ít)? | Are there (any) + N (số nhiều)?

Cách dùng

Dùng để mô tả sự mãi sau của một hay các sự đồ vật tại thời gian hiện tạiThere is: cần sử dụng với danh từ số ítThere are: sử dụng với danh trường đoản cú số nhiều

Ví dụ


There is a mèo on the table.There are many flowers in the garden.b) Giới từ chỉ địa điểm chốnIn: trong

Ví dụ: There are a lot of people in the house.

On: trên >

Ví dụ: On the wall, many pictures were hung.

Behind: đằng sau >

Ví dụ: There is a cafe behind/ in front of the park.

Between: thân (2 vật)

Ví dụ: Bas house is between the bakery and the florist.

Next to: bên cạnh

Ví dụ: cha is sitting next to lớn his wife.

3. UNIT 3: hiện tại tại tiếp tục dùng để miêu tả thì tương lai

Đôi khi, bây giờ tiếp diễn có thể được cần sử dụng để diễn đạt sự việc chắc chắn rằng đã xảy ra trong tương lai (thường là được lên kế hoạch trước).

Ví dụ:

My family is coming lớn see my brother in Germany next week.I am attending the Art Class tomorrow to pursue my interest.She is having an interview at the kết thúc of this week to lớn prepare for her report.

4. UNIT 4: so sánh hơn

Với tính từ ngắn:

S1 + khổng lồ be + adj + er + than + S2

S1 + V + adv + er + than + S2

Ví dụ:

My brother is taller than you.This weather is hotter than that in the time of winter days.He runs faster than me

Với tính từ bỏ dài:

S1 + to lớn be + more + adj + than + S2

S1 + V + more + adv + than + S2

Ví dụ:

Lara is more beautiful than her older sister.She holds this bottle more especially than him.

Lưu ý: những tính tự như happy, early, easy, mặc dù cho là tính từ dài (do tất cả 2 âm ngày tiết trở lên) nhưng sử dụng công thức của tính từ ngắn khi so sánh.

5. UNIT 5

a) so sánh nhất

Với tính tự ngắn:

S + to be + the + adj + est + N

S + V + the + adv + est

Ví dụ:

My mom is the greatest person in the world.Lan is the tallest girl in the class.

Với tính tự dài:

S + khổng lồ be + the most + adj + N

S + V + the most + adv

Ví dụ:

Linh is the most intelligent student in my class.b) MustThể xác minh (must + V) miêu tả sự cần thiết hay bắt buộc.

Ví dụ:

He must go lớn bed earlier.

Thể che định (must not + V/ mustnt V) miêu tả ý cấm đoán, không được phép.

Ví dụ:

You must not park here.


Passengers mustnt talk to the driver.

6. UNIT 6: Should/ Shouldnt

Câu khẳng định: S + should + V

Ví dụ: You should see a doctor.

Câu phủ định: S + shouldnt + V

Ví dụ: You shouldnt eat too many candies.

Câu nghi vấn: Should + S + V?

Ví dụ: Should he go khổng lồ the dentist?

7. UNIT 7: Conjunction (and, so, but, because, although)

And: thêm/ bổ sung một thứ vào một thứ khác

Ví dụ: I do morning exercise everyday to lớn keep fit & relax.

But: dùng để miêu tả sự đối lập, ngược nghĩa.

Ví dụ: He works quickly but accurately.

So: dùng làm nói về một hiệu quả hoặc một ảnh hưởng của một hành động/ vấn đề được nhắc đến trước đó

Ví dụ: Ive started dating a soccer player, so now I can watch the trò chơi each week.

Although: dùng để biểu thị hai hành động trái ngược nhau về mặt logic

Ví dụ: Although he is very old, he goes jogging every morning.

Because: cần sử dụng để miêu tả nguyên nhân, lí do, bởi vì vì

Ví dụ: I didnt go to lớn school today because it rained so heavily.

8. UNIT 8: Thì quá khứ đơn (Past simple)

Công thức:

Động từ to lớn be

Động trường đoản cú thường

Câu khẳng định

S( I/ You/ We/ They) + were .

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Hóa Học Lớp 8 Có Lời Giải Bài Tập Hóa Học 8, Hóa 8

S(He/She/It) + was

S + Ved

Câu đậy định

S( I/ You/ We/ They) + were not

S(He/She/It) + was not

Lưu ý: were not = werent, was not = wasnt

S + didnt + V nguyên thể

Câu nghi vấn

Was/ Were + S ?

=> Trả lời:

Yes, S + was/ were

No, S wasnt/ werent

Did + S + V nguyên thể?

=> Trả lời:

Yes, S + did


No, S + didnt.

Cách dùngDiễn tả hành vi đã xảy ra/ không từng xảy ra trong quá khứ.

Ví dụ: She visited Hanoi last month.

Diễn tả các hành vi xảy ra liên tiếp trong quá khứ.

Ví dụ: He woke up, had breakfast and came to lớn his school.

Diễn tả một hành động xen vào một hành vi đang ra mắt trong vượt khứ.

Ví dụ: When I was listening to music, someone came.

Dùng vào câu đk loại 2

Ví dụ: If someone told him, he would not vì chưng this.

9. UNIT 9: Thì hiện nay tại kết thúc (The present simple)

Công thức

Câu khẳng định: S + have/has + VpII.Câu che định: S + have/has + not + VpII.

Chú ý: have not = havent, has not = hasnt

Câu nghi vấn: Have/ Has + S + VpII?

Ví dụ: She has completed her homework.

She hasnt completed her homework.

Has she completed her homework?

Cách dùng

Diễn tả hành động đã chấm dứt cho tới thời điểm hiện nay mà không đề cập tới việc nó xẩy ra khi nào.

Ví dụ: I have graduated from university.

Diễn tả hành động được bước đầu tại 1 thời điểm trong vượt khứ cùng đang liên tiếp diễn ra.

Ví dụ: He has lived in Hanoi since he was born.

Diễn tả hành động đã từng làm trước đây và tại thời khắc hiện tại vẫn còn đấy làm.

Ví dụ: He has played basketball and now he is playing for the dragon team.

Diễn tả một gớm nghiệm bạn đã có được cho đến thời điểm hiện nay tại.

Ví dụ: Dream Girl was the best movie Ive ever watched.

10. UNIT 10: Thì tương lai đối chọi (The future simple)

Công thức

Khẳng định: S + Will + VPhủ định: S will + not/ wont + VNghi vấn: Will + S + V?

Ví dụ:

I will help her take care of her children.

I wont tell her the truth.

Cách dùng

Diễn đạt một đưa ra quyết định tại thời điểm nói:

I miss her. I will go to her house to see her.

Đưa ra lời yêu thương cầu, đề nghị, lời mời:

Will you go to lớn this buổi tiệc nhỏ tonight?

Will you turn on the fan?

Diễn đạt dự đoán không tồn tại căn cứ:

I think people will not use computers after the 25th century.

11. UNIT 11: Câu điều kiện loại 1

Câu điều kiện loại 1: là câu mà điều kiện có thực ở hiện nay tại. Điều kiện rất có thể xảy ra ở lúc này hoặc tương lai.Cấu trúc câu đk loại 1: If + S + V (hiện tại đơn), S + will + V

Ví dụ:

If I tell her everything, she will know how much I love her.

If it rains, we will not go lớn the cinema.

Xem thêm: " Thanh Lý Môn Hộ " Có Nghĩa Là Gì? Thanh Lý Môn Hộ Có Nghĩa Là Gì

II. Làm bài bác tập tiếng Anh lớp 6

Phụ huynh rất có thể tham khảo phần bài bác tập giờ Anh lớp 6 đã có được tổng hợp dưới đây để ôn luyện mang lại trẻ:


*

Hy vọng qua nội dung bài viết này, phụ huynh đã có thêm cho mình các lưu ý về quá trình làm bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 cho trẻ. ở kề bên kiến thức trên lớp, vấn đề rèn luyện cùng củng cố những kiến thức này bằng phương pháp làm bài xích tập cũng vô cùng đặc trưng và hữu ích.