LOOKING BACK UNIT 2 LỚP 7

     

Phần Looking Back sẽ giúp bạn học tập ôn tập lại toàn cục kiến thức sẽ học vào unit 2. Nội dung bài viết là gợi ý giải bài tập vào sách giáo khoa.
Bạn đang xem: Looking back unit 2 lớp 7

*

Vocabulary

1.What health problems vì you think each of these people has?(Bạn nghĩ mọi cá nhân này gặp mặt vấn đề sức khỏe nào?)

a. "Oh, I forgot lớn wear a sun hat today." (Oh, lúc này mình quên nhóm mũ bít nắng rồi.) - sunburn

b. "I never remember khổng lồ wash my face." (Mình khoonh bao giờ nhớ buộc phải rửa mặt cả.) - spots

c. "I eat too much junk food, and I"m too weak lớn exercise." (Mình ăn vô số đồ ăn uống vặt, với mình quá yếu để tập luyện.) - put on weight

d. "I think I ate something that wasn"t good." (Mình nghĩ tôi đã ăn nào đấy không tốt.) - stomachache

e. "I feel itchy and my nose is running." (Mình cảm xúc ngứa với mình đang bị chảy nước mũi.) - flu

2.Look at the pictures below. Write the health problem below each person(Nhìn vào những bức tranh mặt dưới. Viết vụ việc sức khỏe bên dưới mỗi người)

spotsput on weightsunburnstomachacheflu

Grammar

3.Complete the health tips below with "more" or "less"(Hoàn thành những bí quyết sức khỏe bên dưới sử dụng "more" hoặc "less")

Eat_less_ junk food. It makes you fat!Wash your hands_more_ . You will have less chance of catching flu.Sleep_more_ , but try to wake up at the usual time. Even at weekends!Go outside_less_If you vị need to go outside, wear a sun hat.Watch _less_ television. Looking at the screen for too long hurts your eyes.Do_more_ exercise, & you will feel fitter và healthier.

4.Draw a line to links the sentences & a coordinator to khung meaningful sentences(Viết một dòng để liên kết các câu và một từ vấp ngã nghĩa để chế tạo thành câu gồm ý nghĩa)

I want lớn eat some junk food, but I am putting on weight.I don’t want khổng lồ be tired tomorrow, so I should go to bed early.I have a temperature, và I feel tired.I can exercise every morning, or I can cycle to lớn school.

Communication

5.Choose one of the following health problems. Role-play a discussion. Student A is the patient. Student B is the doctor(Chọn một trong những vấn đề sức khỏe sau. Đóng vai vào một cuộc thảo luận.

Xem thêm: Nắng Sớm Soi Đường Về Ngoại Truyện : Nắng Sớm Soi Đường Về, Gió Đông Bên Em Audio


Xem thêm: Tả Nghệ Sĩ Hài Mà Em Yêu Thích (Yêu Mến) Hoặc Đang Biểu Diễn Lớp 5 Bài Hay Nhất


Học sinh A là bệnh dịch nhân. Học sinh B là bác bỏ sĩ)

Ví dụ:

A: Hi doctor. I feel weak and sick. (Chào chưng sĩ. Tôi cảm giác yếu với sốt.)B: Did you have enough calories? You should eat more, and I think you should get more exercise too. (Bạn tất cả nghĩ mình bao gồm đủ lượng calo không? chúng ta nên ăn uống nhiều hơn, với tôi cũng nghĩ chúng ta nên tạp thể dục các hơn.)A: OK. Thank you doctor. (Được rồi. Cám ơn bác sĩ.)

6.Discuss the following sentences about health with a partner. Vị you think they are facts or myths?(Thảo luận mọi câu sau về sức khỏe với một chúng ta học. Các bạn nghĩ đó là sự việc thật giỏi là hoang đường?)

Ví dụ:

When you have a headache, you should rub an egg on your head. (Khi bạn bị nhức đầu, chúng ta nên chà một trái trứng lên đầu mình.)

A: I don"t think this is true. It"s a myth.B: Yes, I agree. /No, I disagree. I heard it"s true.Going outside with wet hair gives you a cold or flu. - FactEating more fresh fish makes you smarter. - FactEating more carrots helps you see at night. - Myth