Nung Baso4 Đến Khối Lượng Không Đổi

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Khi mang lại Ba(OH)2 dư vào dung dịch đựng FeCl2, CuSO4, AlCl3 chiếm được kết tủa. Nung kết tủa trong không gian đến cân nặng không đổi, thu được hỗn hợp chất rắn X. Chất rắn X gồm:

A.Bạn đang xem: Nung baso4 đến cân nặng không đổi

FeO . CuO, BaSO4

B.

Bạn đang xem: Nung baso4 đến khối lượng không đổi

Fe2O3, CuO, Al2O3

C.FeO, CuO, Al2O3

D.Fe2O3, CuO, BaSO4


*

dùng Ba(OH)2 dư vào dung dịch xảy ra các phản ứng:

• Ba(OH)2 + FeCl2 → Fe(OH)2↓ + BaCl2

• Ba(OH)2 + CuSO4 → BaSO4↓ + Cu(OH)2↓.

• 4Ba(OH)2 + 2AlCl3 → Ba(AlO2)2 + 3BaCl2 + 4H2O

⇒ những kết tủa thu được gồm Fe(OH)2; Cu(OH)2 cùng BaSO4.

Nung các kết tủa trong ko khí: BaSO4 ―t0→ BaSO4.

4Fe(OH)2 + O2 ―t0→ 2Fe2O3 + 4H2O || Cu(OH)2 ―t0→ CuO + H2O

⇒ chất rắn X thu được ở đầu cuối là Fe2O3; CuO với BaSO4.

Đáp án D

Khi mang lại Ba(OH)2 dư vào dung dịch chứa FeCl2, CuSO4, AlCl3 chiếm được kết tủa. Nung kết tủa trong không khí đến trọng lượng không đổi, thu được tất cả hổn hợp chất rắn X. Chất rắn X gồm:

A. FeO . CuO, BaSO4

B. Fe2O3, CuO, Al2O3

C. FeO, CuO, Al2O3

D. Fe2O3, CuO, BaSO4

Chọn giải đáp D

dùng Ba(OH)2 dư vào hỗn hợp xảy ra các phản ứng:

• Ba(OH)2 + FeCl2 → Fe(OH)2↓ + BaCl2

• Ba(OH)2 + CuSO4 → BaSO4↓ + Cu(OH)2↓.

• 4Ba(OH)2 + 2AlCl3 → Ba(AlO2)2 + 3BaCl2 + 4H2O

⇒ những kết tủa thu được có Fe(OH)2; Cu(OH)2 cùng BaSO4.

Nung những kết tủa trong ko khí: BaSO4 ―t0→ BaSO4.

4Fe(OH)2 + O2 ―t0→ 2Fe2O3 + 4H2O || Cu(OH)2 ―t0→ CuO + H2O

⇒ chất rắn X thu được cuối cùng là Fe2O3; CuO cùng BaSO4. Lựa chọn D.

Khi đến Ba(OH)2 dư vào dung dịch đựng FeCl2, CuSO4, AlCl3 thu được kết tủa. Nung kết tủa trong bầu không khí đến trọng lượng không đổi, thu được các thành phần hỗn hợp chất rắn X. Chất rắn X gồm:

A. FeO . CuO, BaSO4

B. Fe2O3, CuO, Al2O3

C. FeO, CuO, Al2O3

D. Fe2O3, CuO, BaSO4

Chọn đáp án D

dùng Ba(OH)2 dư vào hỗn hợp xảy ra các phản ứng:

• Ba(OH)2 + FeCl2 → Fe(OH)2↓ + BaCl2

• Ba(OH)2 + CuSO4 → BaSO4↓ + Cu(OH)2↓.

• 4Ba(OH)2 + 2AlCl3 → Ba(AlO2)2 + 3BaCl2 + 4H2O

⇒ các kết tủa thu được gồm Fe(OH)2; Cu(OH)2 cùng BaSO4.

Nung các kết tủa trong ko khí: BaSO4 ―t0→ BaSO4.

4Fe(OH)2 + O2 ―t0→ 2Fe2O3 + 4H2O || Cu(OH)2 ―t0→ CuO + H2O

Khi cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch đựng FeCl2 ; CuSO4 ; AlCl3 thu được kết tủa. Nung kết tủa đến khối lượng không thay đổi thu được chất rắn X. Hóa học rắn X có :

A.

Xem thêm: So Sánh Cấu Tạo Phân Tử Của Dna Và Rna (Khoa Học), So Sánh Cấu Tạo Phân Tử Của Dna Và Rna

FeO, CuO, BaSO4

B.Fe2O3, CuO, Al2O3

C.FeO , CuO, Al2O3

D.Fe2O3, CuO, BaSO4

Khi mang đến Ba(OH)2 dư vào dung dịch cất FeCl2; CuSO4; AlCl3 thu được kết tủa. Nung kết tủa đến cân nặng không thay đổi thu được hóa học rắng X. Hóa học rắn X gồm:

A. FeO; CuO; BaSO4

B. Fe2O3; CuO; Al2O3

C. FeO; CuO; Al2O3

D. Fe2O3; CuO; BaSO4

Khi mang lại Ba(OH)2 dư vào dung dịch chứa FeCl3, CuSO4, AlCl3 chiếm được kết tủa. Nung kết tủa trong không khí mang đến khi khối lượng không đổi, thu được chất rắn X. Trong hóa học rắn X gồm

A. Fe2O3, CuO

B. Fe2O3, CuO, BaSO4

C. Fe3O4, CuO, BaSO4

D. FeO, CuO, Al2O3

Khi mang lại Ba(OH)2 dư vào dung dịch chứa FeCl2 CuSO AlCl3 thu được kết tủa. Nung kết tủa đến trọng lượng không đổi thu được chất rắng X. Hóa học rắn X gồm:


*

*

*

*

Khi mang lại Ba(OH)2 dư vào dung dịch chứa FeCl3, CuSO4, A1Cl3 chiếm được kết tủa. Nung kết tủa trong ko khí đến khi cân nặng không đổi, thu được chất rắn X. Trong chất rắn X gồm:

A. Fe2O3, CuO.

B. Fe2O3, CuO, BaSO4.

C. Fe3O4, CuO, BaSO4.

D. FeO, CuO, A12O3.

Xem thêm: Sơ Đồ Tư Duy Toán 9 Chương 2 Hình Học, Sơ Đồ Tư Duy Hình Học 9 Chương 2

Dẫn khí NH3 dư vào 500ml dung dịch AlCl3 0,3M; CuCl2 0,2M; FeCl2 0,3M. Sau phản nghịch ứng nhận được kết tủa A. Lọc mang kết tủa A mang nung trong không gian đến khối lượng không thay đổi thu được m gam hóa học rắn. Quý giá của m là?

A. 27,65 gam

B. 19,65 gam

C. 18,45 gam

D. 21,25 gam

Đáp án B

Hướng dẫn giải:

Ta có: nAlCl3= 0,15 mol; nCuCl2= 0,1 mol; nFeCl2= 0,15 mol

AlCl3+ 3NH3+ 3H2O → Al(OH)3+ 3NH4Cl

FeCl2+ 2NH3+ 2H2O → Fe(OH)2+ 2NH4Cl

CuCl2+ 4NH3 → Cl2

Kết tủa A gồm Al(OH)3: 0,15 mol cùng Fe(OH)2: 0,15 mol

2Al(OH)3 → Al2O3+ 3H2O

2Fe(OH)2 +1/2 O2 → Fe2O3+2 H2O

Ta bao gồm m gam hóa học rắn chứa 0,075 mol Al2O3 với 0,075 mol Fe2O3

→ m= 0,075.102+ 0,075.160= 19,65 (gam)

Cho Mg vào 200ml hỗn hợp A đựng CuSO4 0,5M với FeSO4 1M. Sau khi các phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn thu được 12 gam hóa học rắn X với dung dịch Y. Mang lại dung dịch Y công dụng với hỗn hợp Ba(OH)2 đem dư đến khi chấm dứt các bội nghịch ứng chiếm được kết tủa E. Nung E trong không khí đến trọng lượng không thay đổi thu được b gam hóa học rắn. Tính b.

Tính toán theo PTHH :

Mg + CuSO4 → Cu + MgSO4

Mg + FeSO4 → sắt + MgSO4

Ba(OH)2 + MgSO4 → BaSO4 + Mg(OH)2

Ba(OH)2 + FeSO4 → BaSO4 + Fe(OH)2

Mg(OH)2 → MgO + H2O

2 Fe(OH)2 + ½ O2 → Fe2O3 + 2 H2O

Giả sư dung dịch muối phản nghịch ứng hết

=> n sắt = n FeSO4 = 0,2 . 1= 0,2 mol => m sắt = 0,2 . 56 = 11,2 g

=> n Cu =n CuSO4 = 0,2 . 0,5 = 0,1 mol => m Cu = 0,1 . 64 = 6,4 g

=> m hóa học rắn = 11,2 + 6,4 = 17,6 g > 12 g > 6,4

=> kim các loại Fe dư sau phản ứng vì chưng CuSO4 phản bội ứng trước kế tiếp mới mang lại FeSO4 phản nghịch ứng