Screen Name Là Gì

     
A descriptive or user-friendly label for a control or object, displayed on the screen. The display name may differ from the internal name.


A descriptive or user-friendly label for a control or object, displayed on the screen. The display name may differ from the internal name.


*

*

In addition lớn translation, the display name of the folder might change depending on owner of the folder.

Bạn đang xem: Screen name là gì


Tuy nhiên Windows Explorer sẽ hiển thị một tên hiển thị khác nhau cho mỗi thư mục đó, tùy thuộc vào ngôn từ đã chọn.
(Proverbs 10:6, footnote) This indicates that the wicked person usually receives from others what he displays, namely hostility.
You can allow members khổng lồ post with a display name or require that each thành thuphikhongdung.vnên be linked to lớn their Google profile.
Bạn tất cả thể cho phép các member đăng bằng tên hiển thị hoặc yêu cầu mỗi thành thuphikhongdung.vnên phải liên kết với hồ sơ của họ trên Google bằng quá trình sau:
Custom URLs are assigned to qualifying channels & can be based on your current display name, your legacy username or your linked, verified web domain.
URL thiết lập được gán cho những kênh đủ điều kiện và hoàn toàn có thể dựa bên trên tên hiển thị hiện nay tại, tên người tiêu dùng cũ hoặc miền web được links và xác minh của bạn.
To use this macro, replace file_display_name with the display name of the creative asset, as it"s shown in Ad Manager when you thuphikhongdung.vnew the creative details.
Để sử dụng macro này, hãy sửa chữa thay thế file_display_name bởi tên hiển thị của nội dung quảng cáo, như được hiển thị trong Ad Manager khi chúng ta xem thông tin cụ thể về quảng cáo.
Remember: The name that you enter as your business display name will be used as your Merchant Center tài khoản name, and users will see this name across Google.
Lưu ý: Tên tài khoản Merchant Center của bạn sẽ theo tên mà các bạn nhập làm cho tên hiển thị của doanh nghiệp, và người dùng sẽ thấy tên này trên Google.
In such a case, the name displayed in the Marketplace for your parent profile is the "Network display name" as mix under Admin Global settings Network settings.
Trong trường hòa hợp này, tên hiển thị mang lại hồ sơ gốc của khách hàng trong Thị trường là "Tên hiển thị của mạng" như sẽ đặt trong mục quản trị cài đặt chung setup mạng.
You can choose a custom URL based on your display name, your YouTube username, any current vanity URLs that you have or the name of your linked trang web (all subject lớn availability).
Bạn rất có thể chọn URL thiết lập cấu hình dựa trên tên hiển thị, tên người dùng YouTube, URL rút gọn hiện tại của khách hàng hoặc tên website mà bạn đã link (còn tùy coi URL đó gồm sẵn cho chính mình dùng giỏi không).
In 2005, Arizona State University opened a 250,000 square foot facility dedicated to flexible display research named the ASU Flexible Display Center (FDC).

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán 7 Trang 10 Toán 7 Tập 1 Sgk Chân Trời Sáng Tạo


Năm 2005, Đại học bang Arizona đang mở một cơ sở foot vuông 250.000 giành riêng cho nghiên cứu màn hình linh hoạt là Trung trọng tâm hiển thị hoạt bát ASU (FDC).
Jehovah’s Witnesses feel that pleasing God requires far more than displaying his name inside a building.
Nhân triệu chứng Giê-hô-va ý thức rằng muốn Đức Chúa Trời vui lòng, họ đề nghị làm nhiều hơn thế là chỉ để danh Ngài trong một tòa nhà.
It displays the names of the thousands of thuphikhongdung.vnctims using a beautiful concept called " meaningful adjacency. "
Tượng đài in tên của hàng chục ngàn nạn nhân sử dụng một khái niệm tuyệt đẹp mắt được điện thoại tư vấn là " Sự ngay tức thì kề chân thành và ý nghĩa ".
The monument contains blue plaques displaying the names of each person killed in all three incidents.
It displays the names of the thousands of thuphikhongdung.vnctims using a beautiful concept called "meaningful adjacency."
Tượng đài in thương hiệu của hàng ngàn nạn nhân thực hiện một quan niệm tuyệt đẹp nhất được call là "Sự ngay cạnh ý nghĩa".
Explorer: Timing Category displays the name you’ve associated with a specific load time you’re tracking.
Trình đi khám phá: Danh mục thời hạn hiển thị tên các bạn đã kết hợp với thời gian tải ví dụ mà ai đang theo dõi.
An affected experiment"s targeting configuration in Optimize will no longer display the names or statuses of the targeted adwords entities.
Cấu hình nhắm phương châm của một phân tách bị tác động trong về tối ưu hóa sẽ không còn hiển thị tên hoặc trạng thái của các thực thể google ads được nhắm mục tiêu.
Partner grants to lớn Google the right khổng lồ display to lớn any User whose associated cookie ID is part of Partner"s User Lists: (i) that the User"s associated cookie ID is on at least one of Partner"s User Lists; và (ii) the applicable Partner"s domain or display name.
Đối tác cung cấp cho Google quyền hiển thị tới ngẫu nhiên Người cần sử dụng nào gồm ID cookie links nằm trong Danh sách người tiêu dùng của Đối tác: (i) ID cookie link của người dùng nằm trong tối thiểu một trong số Danh sách người dùng của Đối tác; với (ii) miền hoặc tên hiển thị tương thích của Đối tác.
Follow this example to lớn set up a thuphikhongdung.vnew filter that displays tên miền names in your reports when you have cross domain name measurement mix up.

Xem thêm: Giải Công Nghệ Lớp 7 Bài 1 : Vai Trò, Nhiện Vụ Của Trồng Trọt


Thực hiện nay theo lấy một ví dụ này để tùy chỉnh bộ lọc chế độ xem hiển thị tên miền trong các report của bạn khi bạn đã tùy chỉnh theo dõi tên miền chéo.
Danh sách tróc nã vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M