PI 4 ) = SIN 2X

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
ToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng sủa tạo
*

*

*

(Leftrightarrow cos^4x+sin^4x+dfrac12left-dfrac32=0)(Leftrightarrow1-dfrac12sin^22x+dfrac12left-dfrac32=0)=>(-dfrac12sin^22x-dfrac12+dfrac12left<-sinleft(dfracpi2-4x ight)+sin2x ight>=0)=>(-sin^22x-1-cos4x+sin2x=0)=>(-sin^22x-1-left(1-2sin^22x ight)+sin2x=0)=>(-sin^22x-1-1+2sin^22x+...

Bạn đang xem: Pi 4 ) = sin 2x


Đọc tiếp

(Leftrightarrow cos^4x+sin^4x+dfrac12left-dfrac32=0)

(Leftrightarrow1-dfrac12sin^22x+dfrac12left-dfrac32=0)

=>(-dfrac12sin^22x-dfrac12+dfrac12left<-sinleft(dfracpi2-4x ight)+sin2x ight>=0)

=>(-sin^22x-1-cos4x+sin2x=0)

=>(-sin^22x-1-left(1-2sin^22x ight)+sin2x=0)

=>(-sin^22x-1-1+2sin^22x+sin2x=0)

=>(sin^22x+sin2x-2=0)

=>sin2x-1=0

=>sin2x=1

=>2x=pi/2+k2pi

=>x=pi/4+kpi


Đúng 0
Bình luận (0)
*

cos(x+pi/3)+sin(3x+pi/4)=0


Xem chi tiết
Lớp 11ToánChương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
0
0
GửiHủy

GPT

a) (sinleft(2x+1 ight)+cosleft(3x-1 ight)=0)

b) (sinleft(2x-fracpi6 ight)=-sinleft(x-fracpi4 ight))

c) (sinleft(3x+frac2pi3 ight)+sinleft(x-frac7pi5 ight)=0)

d) (cosleft(4x+fracpi3 ight)+sinleft(x-fracpi4 ight)=0)


Xem bỏ ra tiết
Lớp 11ToánBài 1: Hàm con số giác
2
0
GửiHủy
a.(sinleft(2x+1 ight)=-cosleft(3x-1 ight))(Leftrightarrow sinleft(2x+1 ight)=sinleft(3x-1-fracpi2 ight))(Leftrightarrowleft<eginmatrix3x-1-fracpi2=2x+1+k2pi\3x-1-fracpi2=pi-2x-1+k2piendmatrix ight.)(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=fracpi2+2+k2pi\x=frac3pi10+frack2pi5endmatrix ight.)b.(sinleft(2x-fracpi6 ight)=sinleft(fracpi4-x ight))(Leftrightarrowleft<eginmatrix2x-frac{pi...
Đọc tiếp

a.

(sinleft(2x+1 ight)=-cosleft(3x-1 ight))

(Leftrightarrow sinleft(2x+1 ight)=sinleft(3x-1-fracpi2 ight))

(Leftrightarrowleft<eginmatrix3x-1-fracpi2=2x+1+k2pi\3x-1-fracpi2=pi-2x-1+k2piendmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=fracpi2+2+k2pi\x=frac3pi10+frack2pi5endmatrix ight.)

b.

(sinleft(2x-fracpi6 ight)=sinleft(fracpi4-x ight))

(Leftrightarrowleft<eginmatrix2x-fracpi6=fracpi4-x+k2pi\2x-fracpi6=frac3pi4+x+k2piendmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=frac5pi36+frack2pi3\x=frac11pi12+k2piendmatrix ight.)


Đúng 0

Bình luận (0)
c.(Leftrightarrow sinleft(3x+frac2pi3 ight)=-sinleft(x-frac2pi5-pi ight))(Leftrightarrow sinleft(3x+frac2pi3 ight)=sinleft(x-frac2pi5 ight))(Leftrightarrowleft<eginmatrix3x+frac2pi3=x-frac2pi5+k2pi\3x+frac2pi3=frac7pi5-x+k2piendmatrix ight.)(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=-frac8pi15+kpi\x=frac11pi60+frackpi2endmatrix ight.)d.(Leftrightarrow cosleft(4x+fracpi3 ig...
Đọc tiếp

c.

(Leftrightarrow sinleft(3x+frac2pi3 ight)=-sinleft(x-frac2pi5-pi ight))

(Leftrightarrow sinleft(3x+frac2pi3 ight)=sinleft(x-frac2pi5 ight))

(Leftrightarrowleft<eginmatrix3x+frac2pi3=x-frac2pi5+k2pi\3x+frac2pi3=frac7pi5-x+k2piendmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=-frac8pi15+kpi\x=frac11pi60+frackpi2endmatrix ight.)

d.

(Leftrightarrow cosleft(4x+fracpi3 ight)=sinleft(fracpi4-x ight))

(Leftrightarrow cosleft(4x+fracpi3 ight)=cosleft(fracpi4+x ight))

(Leftrightarrowleft<eginmatrix4x+fracpi3=fracpi4+x+k2pi\4x+fracpi3=-fracpi4-x+k2piendmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=-fracpi36+frack2pi3\x=-frac7pi60+frack2pi5endmatrix ight.)


Đúng 0
Bình luận (0)

1)giải pt a)√2 cos2x-1=0

b) sinx =cos3x

c) cos (x+π/3) +sin(3x+π/4)=0

d)tan 2x = cot (x+π/4)

e) sin x = √3 cos x

f) tan^2(π/3-2x)-3=0


Xem đưa ra tiết
Lớp 11ToánChương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
0
0
GửiHủy

Tìm đạo hàm những hàm số:

1, (y= an(3x-dfracpi4)+cot(2x-dfracpi3)+cos(x+dfracpi6))

2, (y=dfracsqrtsin x+22x+1)

3, (y=cos(3x+dfracpi3)-sin(2x+dfracpi6)+cot(x+dfracpi4))


Xem đưa ra tiết
Lớp 11ToánChương 5: ĐẠO HÀM
1
0
GửiHủy
a.(y"=dfrac3cos^2left(3x-dfracpi4 ight)-dfrac2sin^2left(2x-dfracpi3 ight)-sinleft(x+dfracpi6 ight))b.(y"=dfracdfracleft(2x+1 ight)cosx2sqrtsinx+2-2sqrtsinx+2left(2x+1 ight)^2=dfracleft(2x+1 ight)cosx-4left(sinx+2 ight)left(2x+1 ight)^2)c.(y"=-3sinleft(3x+dfracpi3 ight)-2cosleft(2x+dfracpi6 ight)-dfrac1sin^2left(x+dfracpi4 ight))
Đọc tiếp

a.

(y"=dfrac3cos^2left(3x-dfracpi4 ight)-dfrac2sin^2left(2x-dfracpi3 ight)-sinleft(x+dfracpi6 ight))

b.

(y"=dfracdfracleft(2x+1 ight)cosx2sqrtsinx+2-2sqrtsinx+2left(2x+1 ight)^2=dfracleft(2x+1 ight)cosx-4left(sinx+2 ight)left(2x+1 ight)^2)

c.

(y"=-3sinleft(3x+dfracpi3 ight)-2cosleft(2x+dfracpi6 ight)-dfrac1sin^2left(x+dfracpi4 ight))


Đúng 2

Bình luận (0)
1) (sin^2left(fracx2-fracpi4 ight).tan^2x-cos^2fracx2=0)2) (tanx=sin^2xleft(c-fracpi2010 ight)+cos^2left(2x+fracpi2010 ight)+sinx.sinleft(3x+fracpi1005 ight))3) (1+2cosxleft(sinx-1 ight)+sqrt2sinx+4cosx.sin^2fracx2=0)4) (3cos4x-8cos^6x+2cos4x=3)5) (1+sinx.sin2x-cosx.sin^22x=2cos^2left(fracpi4-x ight))6) (sinx.sin4x=sqrt2cosleft(fracpi6-x ight)-4sqrt3cos^2x.sinx.cos2x)7) (fractan^2x+tanx{tan^2x+1...

Xem thêm: Toán Lớp 6 Tập 2 Bài 16 : Tìm Tỉ Số Của Hai Số, Bài 16 Trang 7 Sbt Toán 6 Tập 2


Đọc tiếp

1) (sin^2left(fracx2-fracpi4 ight).tan^2x-cos^2fracx2=0)

2) (tanx=sin^2xleft(c-fracpi2010 ight)+cos^2left(2x+fracpi2010 ight)+sinx.sinleft(3x+fracpi1005 ight))

3) (1+2cosxleft(sinx-1 ight)+sqrt2sinx+4cosx.sin^2fracx2=0)

4) (3cos4x-8cos^6x+2cos4x=3)

5) (1+sinx.sin2x-cosx.sin^22x=2cos^2left(fracpi4-x ight))

6) (sinx.sin4x=sqrt2cosleft(fracpi6-x ight)-4sqrt3cos^2x.sinx.cos2x)

7) (fractan^2x+tanxtan^2x+1=fracsqrt22sinleft(x+fracpi4 ight))

8) (cos^4x+sin^4x+cosleft(x-fracpi4 ight).sinleft(3x-fracpi4 ight)-frac32=0)


Xem bỏ ra tiết
Lớp 11ToánBài 4: Ôn tập chương Hàm số lượng giác và phương t...
5
0
GửiHủy
Câu 2 chúng ta coi lại đề3.(1+2sinx.cosx-2cosx+sqrt2sinx+2cosxleft(1-cosx ight)=0)(Leftrightarrow sin2x-left(2cos^2x-1 ight)+sqrt2sinx=0)(Leftrightarrow sin2x-cos2x=-sqrt2sinx)(Leftrightarrowsqrt2sinleft(2x-fracpi4 ight)=sqrt2sinleft(-x ight))(Leftrightarrow sinleft(2x-fracpi4 ight)=sinleft(-x ight))(Leftrightarrowleft<eginmatrix2x-fracpi4=-x+k2pi\2x-fracpi4=pi+x+k2piendmatrix ight.)(Leftrightarrow......
Đọc tiếp

Câu 2 các bạn coi lại đề

3.

(1+2sinx.cosx-2cosx+sqrt2sinx+2cosxleft(1-cosx ight)=0)

(Leftrightarrow sin2x-left(2cos^2x-1 ight)+sqrt2sinx=0)

(Leftrightarrow sin2x-cos2x=-sqrt2sinx)

(Leftrightarrowsqrt2sinleft(2x-fracpi4 ight)=sqrt2sinleft(-x ight))

(Leftrightarrow sinleft(2x-fracpi4 ight)=sinleft(-x ight))

(Leftrightarrowleft<eginmatrix2x-fracpi4=-x+k2pi\2x-fracpi4=pi+x+k2piendmatrix ight.)

(Leftrightarrow...)


Đúng 0

Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa
4.Bạn coi lại đề, lộ diện 2 số hạng (cos4x) ngơi nghỉ vế trái đề xuất chắc là bạn ghi nhầm5.(Leftrightarrow sinx.sin2x-cosx.sin^22x=2cos^2left(fracpi4-x ight)-1)(Leftrightarrow sinx.sin2x-cosx.sin^22x=cosleft(fracpi2-2x ight))(Leftrightarrow sinx.sin2x-cosx.sin^22x=sin2x)(Leftrightarrow sin2xleft(sinx-cosx.sin2x-1 ight)=0)(Leftrightarrowleft<eginmatrixsin2x=0Leftrightarrow x=...\sinx-cosx.sin2x-1=0left(1 ight)endmatrix ight.)Xét (1):(Le...
Đọc tiếp

4.

Bạn coi lại đề, xuất hiện thêm 2 số hạng (cos4x) nghỉ ngơi vế trái buộc phải chắc là bạn ghi nhầm

5.

(Leftrightarrow sinx.sin2x-cosx.sin^22x=2cos^2left(fracpi4-x ight)-1)

(Leftrightarrow sinx.sin2x-cosx.sin^22x=cosleft(fracpi2-2x ight))

(Leftrightarrow sinx.sin2x-cosx.sin^22x=sin2x)

(Leftrightarrow sin2xleft(sinx-cosx.sin2x-1 ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixsin2x=0Leftrightarrow x=...\sinx-cosx.sin2x-1=0left(1 ight)endmatrix ight.)

Xét (1):

(Leftrightarrow sinx-1-2sinx.cos^2x=0)

(Leftrightarrow sinx-1-2sinxleft(1-sin^2x ight)=0)

(Leftrightarrow2sin^3x-sinx-1=0)

(Leftrightarrowleft(sinx-1 ight)left(2sin^2x+2sinx+1 ight)=0)

(Leftrightarrow...)


Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa
6.(sinx.sin4x=sqrt2cosleft(fracpi6-x ight)-2sqrt3cosx.sin2x.cos2x)(Leftrightarrow sinx.sin4x=sqrt2cosleft(fracpi6-x ight)-sqrt3cosx.sin4x)(Leftrightarrow sin4xleft(sinx+sqrt3cosx ight)=sqrt2sinleft(x+fracpi3 ight))(Leftrightarrow sin4xleft(frac12sinx+fracsqrt32cosx ight)-fracsqrt22sinleft(x+fracpi3 ight)=0)(Leftrightarrow sin4x.sinleft(x+fracpi3 ight)-fracsqrt22sinleft(x+fracpi{...
Đọc tiếp

6.

(sinx.sin4x=sqrt2cosleft(fracpi6-x ight)-2sqrt3cosx.sin2x.cos2x)

(Leftrightarrow sinx.sin4x=sqrt2cosleft(fracpi6-x ight)-sqrt3cosx.sin4x)

(Leftrightarrow sin4xleft(sinx+sqrt3cosx ight)=sqrt2sinleft(x+fracpi3 ight))

(Leftrightarrow sin4xleft(frac12sinx+fracsqrt32cosx ight)-fracsqrt22sinleft(x+fracpi3 ight)=0)

(Leftrightarrow sin4x.sinleft(x+fracpi3 ight)-fracsqrt22sinleft(x+fracpi3 ight)=0)

(Leftrightarrowleft(sin4x-fracsqrt22 ight)sinleft(x+fracpi3 ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixsin4x=fracsqrt22\sinleft(x+fracpi3 ight)=0endmatrix ight.)

(Leftrightarrow...)


Đúng 0
Bình luận (0)

Tìm nghiệm của phương trình : (sin^4x+cos^4x+cosleft(x-fracpi4 ight).sinleft(3x-fracpi4 ight)-frac32=0) .


Xem chi tiết
Lớp 11ToánBài 4: Ôn tập chương Hàm con số giác cùng phương t...
1
0
GửiHủy
(Leftrightarrow1-frac12sin^22x+cosleft(x-fracpi4 ight)sinleft(3x-fracpi4 ight)-frac32=0)Đặt (x-fracpi4=aRightarrow x=a+fracpi4)(Rightarrow1-frac12sin^2left(2a+fracpi2 ight)+cosa.sinleft(3a+frac3pi4-fracpi4 ight)-frac32=0)(Leftrightarrow1-frac12cos^22a+cosa.cos3a-frac32=0)(Leftrightarrow2-cos^22a+cos4a+cos2a-3=0)(Leftrightarrow-cos^22a+2cos^22a-1+cos2a-1=0)(Leftrightarrow cos^22a+cos2a-...
Đọc tiếp

(Leftrightarrow1-frac12sin^22x+cosleft(x-fracpi4 ight)sinleft(3x-fracpi4 ight)-frac32=0)

Đặt (x-fracpi4=aRightarrow x=a+fracpi4)

(Rightarrow1-frac12sin^2left(2a+fracpi2 ight)+cosa.sinleft(3a+frac3pi4-fracpi4 ight)-frac32=0)

(Leftrightarrow1-frac12cos^22a+cosa.cos3a-frac32=0)

(Leftrightarrow2-cos^22a+cos4a+cos2a-3=0)

(Leftrightarrow-cos^22a+2cos^22a-1+cos2a-1=0)

(Leftrightarrow cos^22a+cos2a-2=0)

(Leftrightarrow cos2a=1Leftrightarrow cosleft(2x-fracpi2 ight)=1)

(Leftrightarrow sin2x=1Rightarrow x=fracpi4+kpi)


Đúng 0

Bình luận (0)

cos22x = sin2( x +(fracpi3))

sin2(5x + (fracpi3)) - cos2( 3x + (fracpi4)) = 0

sin2( 4x +(fracpi3)) = sin2( (frac7pi5) - x )


Xem đưa ra tiết
Lớp 11ToánBài 3: một số phương trình lượng giác thường gặp
2
0
GửiHủy
a.(Leftrightarrowfrac12+frac12cos4x=frac12-frac12cosleft(2x+frac2pi3 ight))(Leftrightarrow cos4x=-cosleft(2x+frac2pi3 ight))(Leftrightarrow cos4x=cosleft(fracpi3-2x ight))(Leftrightarrowleft<eginmatrix4x=fracpi3-2x+k2pi\4x=2x-fracpi3+k2piendmatrix ight.)(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=fracpi18+frackpi3\x=-fracpi6+kpiendmatrix ight.)b.(Leftrightarrowfrac12-frac...
Đọc tiếp

a.

Xem thêm: Tranh Minh Hoạ Truyện Cổ Tích Cây Tre Trăm Đốt, Cách Vẽ Tranh Minh Họa Truyện Cổ Tích Thật Đẹp

(Leftrightarrowfrac12+frac12cos4x=frac12-frac12cosleft(2x+frac2pi3 ight))

(Leftrightarrow cos4x=-cosleft(2x+frac2pi3 ight))

(Leftrightarrow cos4x=cosleft(fracpi3-2x ight))

(Leftrightarrowleft<eginmatrix4x=fracpi3-2x+k2pi\4x=2x-fracpi3+k2piendmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=fracpi18+frackpi3\x=-fracpi6+kpiendmatrix ight.)

b.

(Leftrightarrowfrac12-frac12cosleft(10x+frac2pi3 ight)-frac12-frac12cosleft(6x+fracpi2 ight)=0)

(Leftrightarrow cosleft(10x+frac2pi3 ight)=-cosleft(6x+fracpi2 ight))

(Leftrightarrow cosleft(10x+frac2pi3 ight)=cosleft(fracpi2-6x ight))