Unit 9: Cities of the world

Skills 2 (Trả lời câu hỏi phần 1 - 5 trang 33 SGK giờ Anh lớp 6 mới)

1. Look at the pictures. What bởi you see? (Nhìn vào bức hình. Em thấy gì?)

*

- The Royal Palace

- Old Town

- Nobel museum

- The đô thị of Stockholm

2. Listen & tick (√) True (T) or False (F) (Nghe và ghi T (True) trường hợp đúng, ghi F (False) giả dụ sai trong các câu sau. )

Click vào đó để nghe

1. The Royal Palace is one of the largest palaces in Europe.

Bạn đang xem:

2. The biggest part of Stockholm is the Old Town.

3. Today, the Old Town doesn’t have any cafés, restaurants or shops.

4. The Nobel Peace Prize is awarded in Stockholm.

5. The Nobel Prize is presented by the Swedish Prime Minister.

Lời giải:

1. (T)

2. (F)

3. (F)

4. (F)

5. (F)

Nội dung Click vào chỗ này để nghe

Sweden’s capital city is built on 12 islands và has a 700 years-old history.

The oldest part of Stockholm is the Old Town. Here you can visit the Royal Palace, one of Europe’s largest và most dynamic palaces.

There are about 3.000 people living in the Old Town today and It’s a place with cafés, restaurants, shops & museums, including the Nobel Museum.

Stockholm is also the city where Nobel Prizes, except for the Nobel Peace Prize, are awarded each year. On the 10 December, the day when Alfred Nobel died, the Nobel Prize winners receive their awards from the Swedish King – a Nobel diploma, a medal, và 10 million Swedish crowns per prize.

Hướng dẫn dịch:

Thủ đô của Thụy Điển được xuất bản trên 14 hòn đảo và có lịch sử 700 năm tuổi.

Phần lâu lăm nhất của Stockholm là khu phố Cổ. Tại đây, du khách rất có thể ghé thăm cung điện Hoàng gia, trong số những cung điện lớn số 1 và năng động nhất châu Âu.

Xem thêm: Ca2 So4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Tôi Yêu Hóa Học, Lý Thuyết Và Bài Tập Sự Điện Li

Có khoảng 3000 người sống làm việc Phố Cổ ngày này và đó là một trong những nơi tất cả quán cà phê, đơn vị hàng, shop và viện bảo tàng, bao gồm cả bảo tàng Nobel. Stockholm cũng là tp nơi trao giải Nobel, không tính Nobel.

Giải thưởng Hòa bình, được trao từng năm. Vào ngày 10 tháng 12, ngày mà Alfred Nobel qua đời, những người dân đoạt giải Nobel nhận được giải thưởng của chúng ta từ đơn vị Vua Thụy Điển - một bằng khen Nobel, huy chương và 10 triệu Thụy Điển cho mỗi giải thưởng.

3. Listen again to lớn the talk and fill in the gaps. (Nghe lại dể nói với điền vào khu vực trống)

Click vào chỗ này để nghe

Lời giải:

1. 14

2. 700

3. 3000

4. 10 December

5. 10 million

Hướng dẫn dịch:

1. Thành phố Stockholm bao trùm 14 hòn đảo.

2. Nó có lịch sử 700 năm.

3. Thời buổi này có khoảng chừng 3000 bạn sống sống Phố Cổ.

4. Bạn đoạt giải Nobel nhận giải thưởng của họ vào trong ngày 10 mon 12.

5. Giải thưởng gồm một giấy ghi nhận đoạt giải Nobel, huy chương và 10 triệu đồng Thụy Điển.

4. Rearrange the words to make sentences. (Sắp xếp các từ để sản xuất thành câu hoàn chỉnh.)

1. Stockholm/fantastic/is/!

2. Domain authority Lat/we’re/in/!

3. A good time/we’re/having/here/!

4. Love/I/Disneyland/!

5. Must/come/you/!

6. You/wish/I/were/here/!

Lời giải:

1. Stockholm is fantastic!

2. We’re in da Lat!

3. We’re having a good time here!

4. I love Disneyland!

5. You must come!

6. I wish you were here!

5. Write a postcard. Use the notes about the city you have chosen in Speaking 4, page 28.

Xem thêm: Lý Thuyết Lịch Sử 11 Bài 2 Ấn Độ Lịch Sử 11 Lý Thuyết Bài Bài 2

(Viết một bưu thiếp. Thực hiện những chú giải về tp em đã chọn trong phần nói 4, trang 28. )

Sep 16th

Dear Mom và Dad,

New York is so amazing!

I have been taken to the zoo, many interesting places such as : the statue of Liberty, Disney House, Wall Street…. Và tomorrow, my grandmother và I will go to lớn Yale University to lớn register admission . Now, I am very happy and exciting because I am living in the most modern đô thị in the world.