Số dư khi chia 2^20 cho 3 là

     

+) cùng với 2 da thức một đổi mới A cùng B tùy ý, tồn tại tốt nhất 2 nhiều thức Q và R sao cho:

A=B.Q+R

(R=0 hoặc R có bậc nhỏ hơn bậc của B)

R=0 ta có pép phân tách hết. R 0 ta tất cả phép chia tất cả dư

2. Tính chất.Bạn sẽ xem: Số dư khi phân tách 2^20 mang lại 3 là


*

a) A(x) C(x); B(x) C(x) A(x) B(x) C(x)

b) A(x) B(x) A(x).M(x) B(x)

c) A(x) M(x); B(x) N(x) A(x) . B(x) M(x). N(x)

II. Tìm kiếm dư của phép phân tách mà không triển khai phép chia.Bạn đã xem: Số dư khi chia 2^20 mang lại 3 là

Đa thức chia bao gồm dạng x-a (a là hằng số)

*Phương pháp:

+ thực hiện định lí Bơdu

+Sử dụng sơ vật dụng Hoocne

1.1. Định lí Bơdu

a)Định lí: Số dư của phép phân tách đa thức f (x) cho nhị thức x-a đúng bởi f(a)

Ví dụ:  Tìm số dư của phép chia da thức f(x) = x243+x27+x9+x3+1 mang đến x+1

Giải:

Theo định lí Bơdu ta bao gồm số dư của phép phân tách f(x) đến x+1 đúng băng f(-1)

Có f(-1)= (-1)243+(-1)27+(-1)9+(-1)3+1=-3

Vậy số dư của phép chia đa thức f(x) cho x+1 bằng -3.

Bạn đang xem: Số dư khi chia 2^20 cho 3 là

b) Hệ quả.

+) f(x) (x-a) f(a)=0.

+) Đa thức f(x) có tổng những hệ số bởi 0 thì f(x) (x-1)

+) Đa thức f(x) có tổng các hệ số của các hạng tử bậc chẵn bởi tổng những hệ số của những hạng tử bậc lẻ thì f(x) (x+1).

.Sơ đồ dùng Hooc-ne. Sơ thứ

Ví dụ1 : Tìm đa thức thương với dư cuả phép phân chia đa thức x3-5x2+8x-4 cho x-2 mà không cần tiến hành phép chia.

GV thực hiện mẫu:

 

1

-5

8

-4

a= 2

1

-3

2

0

Ví dụ 2:(x3-7x+6):(x+3)

HS tiến hành VD2.

GV tổng quát:

Với nhiều thức f(x)=a0xn+a1xn-1+a2xn-2+…..+an-1x+an.

Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 86 Bài 75, Bài 75 : Chia Cho Số Có Hai Chữ Số (Tiếp Theo)

Ta tất cả sơ đồ dùng Hoocne:

 

a0

a1

a2

……

an-1

an

a

B0=a0

b1=a.b0+a1

b2=a.b1+a2

……

bn-1=a.bn-2+an-1

r=a.bn-1+an

 b,Chứng minh sơ vật dụng (Nâng cao trở nên tân tiến ) c,Áp dụng sơ vật dụng Hooc –ne để tính quý giá của nhiều thức f(x) tại x=a (Đọc SGK/68) 2. Đa thức chia tất cả bậc từ bậc nhì trở lên *Phương pháp

Cách1: bóc ra ở nhiều thức bị chia hồ hết đa thức chia hết cho đa thức chia Cách2: Xét giá trị riêng (sử dụng khi nhiều thức chia gồm nghiệm ) Ví dụ:Tìm dư khi phân tách f(x) =x7+x5+x3+1 cho x2-1

C1: f(x)=x7+x5+x3+1=(x7-x)+(x5-x)+(x3-x) +3x+1 =x(x6-1)+x(x4-1)+x(x2-1)+3x+1 bao gồm x6-1 x2-1;x4-1x2-1;x2-1x2-1

f(x): x2 -1 dư 3x+1 C2: tất cả f(x)=(x2-1).Q(x)+ax+b với đa số x (1) Đẳng thức (1) đúng với đa số x ,nên cùng với x=1 gồm f(x)=a+b=4 x=-1 có f(-1)=-a+b=-2 a=3;a=1 Vậy dư là 3x+1 *Chú ý : +) an-bna-b ( ab) an+bna+b (n lẻ ;a-b) +) xn-1x-1 x2n-1x2-1 x-1; x-1 x4n-1x4-1 x2-1; x2 +1 x3n-1x3-1 x2+x+1 III chứng minh một nhiều thức chia hết cho 1 đa thức *Phương pháp : tất cả 4 phương pháp C1:Phân tích đa thức bị phân thành nhân tử tất cả chứa đa thức chia (đ/n~ A=B.Q) C2:Biến đổi đa thức bị chia thành tổng những đa thức chia hết cho đa thức chia(t/chất) C3:Sử dụng các chuyển đổi tương đương

f(x) g(x) óf(x)g(x) g(x) C4:Chứng tỏ rằng các nghiệm của nhiều thức chia gần như là nghiệm của đa thức bị phân chia B.Các dạng bài bác tập

Bài 1:Tìm dư của phép chia x41 mang đến x2+1

Gv gợi nhắc để HS lựa chọn được đúng cách thức HS: x41=x41-x+x=x(x40-1)+x =x+x =x10+x x10+x:(x2+1) dư x

HS: chọn lựa cách xét giá trị riêng vị đa thức gồm nghiệm

Bài 3.Đa thức f(x) khi phân chia cho x+1 dư 4 , phân chia cho x2+1 dư 2x+3 Tìm phần dư khi phân chia f(x) mang lại (x+1)(x2+1)

HD: tất cả f(x)=(x+1).A(x)+4 (1) f(x)=(x2+1).B(x)+2x+3 (2) f(x)=(x+1)(x2+1).C(x) +ax2+bx+c (3)

=(x+1)(x2+1).C(x)+a(x2+1)+bx+c-a =(x2+1)+bx+(c-a) (4) tự (2) và (4) b=2;c-a=3 b=2;c= ;a= Vậy đa thức dư là x2+2x+

Dạng 2: Tìm đa thức thỏa mãn điều kiện đến trước.

Phương pháp: Xét cực hiếm riêng.

Bài 1: Với cực hiếm nào của a và b thì nhiều thức f(x)= x3+ax2+bx+2 phân chia cho x+1 dư 5; chia cho x+2 thì dư 8.

HD:

Vì f(x)= x3+ax2+bx+2 phân chia cho x+1 dư 5; phân chia cho x+2 thì dư 8 nên ta có:

f(x)=(x+1).Q(x)+5

f(x)=(x+2).H(x)+8

Với x=-1 ta bao gồm f(-1)=-1+a-b+2=5 (1)

Với x=-2 ta bao gồm f(-2)=-8+4a-2b+2=8 (2)

Từ (1) với (2) ta có: a=3; b=-1.

Bài 2: Tìm nhiều thức f(x) biết f(x) phân tách cho x-3 thì dư 7; phân chia cho x-2 thì dư 5; phân chia cho (x-3)(x-2) được thương là 3x và còn dư.

HD:

Theo bài ta có:

f(x)= (x-3).A(x)+7

f(x)=(x-2).B(x)+5

f(x)=3x(x-3)(x-2)+ax+b.

Xem thêm: Giải Ngữ Văn 7 Bài Sông Núi Nước Nam Ngắn Gọn, Soạn Bài Sông Núi Nước Nam

các đẳng thức tren đúng với mọi x nên:

+Với x=2 bao gồm f(2)=5=> 2a+b=5

+Với x=3 gồm f(3)=7=> 3a+b=7

ða=2; b=1.

Do kia dư là 2x+1

F(x)= 3x(x-2)(x-3)+2x+1+3x3-15x2+20x+1

Dạng 3: minh chứng chia hết

Bài 1: Chứng minh rằng: x50+x10+1 phân chia hết đến x20+x10+1

HD:Đặt x10=t=> cần minh chứng t5+t+1 phân chia hết đến t2+t+1

Có t5+t+1=t5-t2+t2+t+1=t2(t-1)(t2+t+1)+( t2+t+1) t2+t+1

Bài 2: (x2-x9-x1945) (x2-x+1)

HD:

x2-x9-x1945=(x2-x+1)+(-x9-1)+(-x1945+x)

Có x2-x+1  x2-x+1

x9+1x3+1 yêu cầu x9+1 x2-x+1

x1945-x=x(x1944-1)=x((x6)324-1) x6-1 đề nghị x1945-x x3+1 yêu cầu x1945-x  x2-x+1

Chứng tỏ (x2-x9-x1945) (x2-x+1)

Bài tập từ bỏ luyện

Bài 1: tra cứu dư lúc chia những đa thức sau:

x43: (x2+1) (x27+x9+x3+x):(x-1) (x27+x9+x3+x):(x2-1) (x99+x55+x11+x+7): (x+1) (x99+x55+x11+x+7): (x2+1)

Bài 2: chứng minh rằng:

x10-10x+9 phân tách hết mang đến (x-1)2 x8n+x4n +1 phân chia hết đến x2n+xn +1( cùng với n là số tự nhiên) x3m+1 +x3n+2 +1 chia hết cho x2+x +1( cùng với m, n là số trường đoản cú nhiên)

Bài 3: cho đa thức f(x), các phần dư trong những phép chia f(x) cho x và cho x-1 lần lượt là một trong và 2. Hãy tìm phần dư vào phép phân chia f(x) mang đến x(x-1)

 

Duyệt của tổ chuyên môn:

Lãng Ngâm, ngày 10 tháng 10 năm 2018.

tín đồ thực hiện

 

 

 

Trịnh Thị Nga

Đánh giá, nhấn xét chuyên đề:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………