Read the following passage and mark the letter a, b, c, or d on your answer sheet to indicate the correct word for each of the blanks

  -  

*

*

*

Đọc kỹ đoạn văn sau với chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) cho từng chỗ trống từ là 1 đến 10.

The wind controls our planet"s weather and climate. But how much vị we understand about this complex force (1)_ can kill & spread fear?On the night of October 15, 1987, the south of England was (2) by strong winds. Gusts of over 130 km/h (3) through the region. Nineteen people were killed, £1.5 -billion worth of damage was (4) and 19 million trees were blown down in just a few hours.Although people thought of this (5) a hurricane, the winds of 1987 were only a (6) 7 storm. They remain far better known than the much more serious storms of January 25, 1990, (7) most of Britain was hit by daytime winds of up khổng lồ 173 km/h. On this occasion, 47 people were killed, even though, (8) in 1987, the weather forecasters issued accurate warnings.Extreme weather events such as these are dramatic (9) of the nguồn of the wind. It is one part of the weather that people generally do not give a second (10) ______ to, but across the world the wind plays a crucial role in people"s lives.

Bạn đang xem: Read the following passage and mark the letter a, b, c, or d on your answer sheet to indicate the correct word for each of the blanks


*

Đáp án B

Giải thích: nơi trống nên điền là 1 trong đại từ quan lại hệ bổ sung ý nghĩa cho cụm từ “this complex force” đề xuất đại tự chỉ thứ “which” là phương án phù hợp nhất. để ý ta không thể cần sử dụng “what” vì mệnh đề quan hệ không có hàm ý nghi vấn, vệt chấm hỏi là của nhiều từ “how much” sống đầu câu.


Đáp án C

Giải thích: Attack: tấn công (bằng vũ lực), công kích; besiege: bao vây, vây hãm (quân sự); strike: tấn công người hoặc đồ bằng sức mạnh lớn (có thể dùng cho các hiện tượng thiên nhiên); beat: đánh/ đập ai/ cái gì những lần (có sự xúc tiếp trực tiếp). Nhà ngữ tạo ra hành động cần điền là “strong winds” (những trận gió lớn), là hiện nay tượng vạn vật thiên nhiên nên cồn từ “strike” (quá khứ phân tự là “struck”) là phương án thích hợp nhất.


Đáp án B

Giải thích: Run: chạy (người và hễ vật); blow: thổi, cuốn đi (gió); flow: tung (nước); spread: trải, căng ra, bày ra. “130 km/h” trong khúc văn là con số chỉ sức gió trong cơn mưa nên rượu cồn từ “blow” là đáp án.


Đáp án D

Giải thích: Pay: trả; create: chế tạo ra ra; result: xảy ra; cause: gây ra. Ta có cấu trúc to cause damage: khiến thiệt hại. Trong đoạn văn bên trên có mở ra “damage” với phương châm là chủ ngữ trong câu phải động trường đoản cú dạng bị động nên điền vào nơi trống ở đây là “caused”.


Đáp án D

Giải thích: kết cấu think of sth as sth: nhận định rằng cái gì là mẫu gì. Lượt thích không được dùng làm thay thếcho as trong trường phù hợp này.

Xem thêm: Đi Khắp Thế Gian Không Ai Tốt Bằng Mẹ, (Khuyết Danh Việt Nam)


Đáp án D

Giải thích: Strength: mức độ mạnh, cường độ, phương diện mạnh; length: độ dài; power: quyền năng; force: đơn vị đo sức gió. Sau vị trí trống là số 7 chỉ mức độ gió (cấp 7) bắt buộc danh từ buộc phải điền chính là force.


Đáp án C

Giải thích: Đại từ quan liêu hệ nên điền nhập vai trò là trạng ngữ trong mệnh đề quan lại hệ bổ sung ý nghĩa cho 1 ngày 25 tháng 1 năm 1990 đứng trước đó yêu cầu đáp án đúng là when.


Đáp án C

Giải thích: Đứng trước nơi trống cần điền là cụm từ even though: tuy vậy (chỉ ý trái lại với mệnh đề đứng trước) phải unlike (không giống với…) là đáp án.


Đáp án D

Giải thích: Recall: kĩ năng nhớ lại, sự hồi tưởng; remains: phế tích, tàn tích (chiến tranh, tòa nhà…); memory: trí nhớ, bộ nhớ; reminder: vật làm nhớ lại, cách nhắc nhớ. Recall và memory cần sử dụng cho khả năng của con bạn nên với nhà ngữ nói đến thời tiết thì lời giải là reminders.

Xem thêm: Đáp An Bài Kiểm Tra Cuối Khóa Cơ Sở Lý Luận, 20 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Module 2 Cơ Sở Lý Luận


Đáp án D

Giải thích: cấu trúc to give a second thought to: nghĩ mang đến lần trang bị hai (không quan tâm). Danh từ bỏ help cùng care không được sử dụng trong cấu tạo này nên đáp án sau cùng là “thought”.


*


Liên hệ

thuphikhongdung.vn