Listening

     

Tiếng Anh lớp 10 Unit 5 C. Listening trang 57-58

Loạt bài xích soạn, giải bài tập giờ Anh lớp 10 Unit 5 C. Listening để giúp Giáo viên, phụ huynh có thêm tài liệu để hướng dẫn các em học viên lớp 10 dễ dàng dàng sẵn sàng bài nhằm học giỏi môn giờ đồng hồ Anh lớp 10.

Bạn đang xem: Listening

*

C. Listening (Trang 57-58 SGK tiếng Anh 10)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

How often bởi you use each of these items below? Put a tick (V) in the right column. Then compare your answers with a partner. (Bao lâu em sử dụng mỗi vật dụng dưới phía trên một lần? Tích (V) vào cột đúng. Kế tiếp so sánh câu trả lời của em với chúng ta học.)

Ví dụ:

very often sometimes never
radio V
cell phone V
camcorder (máy thu hình) V
computer V
TV V
fax machine V

Listen & repeat. (Nghe và lặp lại.)

worried: lo lắngmemory: kỉ niệm, bộ nhớrefused: trường đoản cú chốiexcuse (v): tha thứ, thiết bị lỗi (n): ý muốn lỗiVDU (visual display unit): trang bị hiển thịheadache: chứng đau đầuWhile you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Lisien lớn an old company director talking about his experience of learning how khổng lồ use a computer. Decide whether the statements are true (T) or false(F). (Lắng nghe một vị giám đốc khủng tuổi của một công ty nói tới kinh nghiệm của ông về học áp dụng máy tính. Khẳng định xem phân phát biểu làm sao là đúng (T) hoặc sai (F).)

Bài nghe:

1. F2. T3. T4. F5. F6. F

Task 2.

Xem thêm: Văn Nghị Luận Về Tệ Nạn Xã Hội Ma Túy Ngắn Gọn, Nghị Luận Xã Hội Về Tệ Nạn Ma Tuý

Listen to lớn the old man"s story again and write in the missing words. (Nghe lại bài thủ thỉ của ông ấy và điền đều từ còn thiếu.)

Bài nghe:

1. Invited2. Still3. Refused4. Excuse5. Anything

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Listen to lớn the man"s talk again. Then retell his story, beginning the story with the following senlence: (Nghe lại mẩu chuyện của người bọn ông. Sau đó kể lại câu chuyện, bước đầu câu chuyện với câu như sau:)

The story is about an old man who doesn"t know how to lớn use a computer. The old man wasn"t worried until his secretary asked him for a computer in the office. Then he decided to take lessons in computing with his son"s help. He asked his son what the screen was, và he didn"t know what it was although the latter explained it to lớn him. After a few lessons, the old man began tired because he couldn"t understand the many things his son told him at all. He refused lớn study by saying he was having a headache & suggested leaving the lesson until another day; & since then he hasn"t talked about a computer any more.

Xem thêm: Em Hãy Cho Biết Châu Á Tiếp Giáp Với Mấy Đại Dương Lớn, Đông Á Tiếp Giáp Với Đại Dương Nào

TAPESCRIPT - Nội dung bài xích nghe:

Well, I wasn"t worried when my son bought a computer. After all lots of children have parents who don"t understand computers. But when my secretary asked me for a computer in the office. I really became worried. So I decided to take some lessons in computing & my son became my teacher. He"s very helpful. He invited me to sit down in front of the computer screen which I did not know what to call it. When I asked him what it was, he said that it was VDU. I still didn"t know what VDU was, but I was too shy lớn ask him any more. From that moment my memory refused khổng lồ learn because he told me a lot of things that I really didn"t understand at all. After a few lessons I began lớn feel tired. I made an excuse, saying that I was having a headache. I suggested we should leave the lesson until another day. Since then I haven"t said anything about the computer to lớn my son & my secretary.