Tính chất hóa học của h2s

     

Trong bài học kinh nghiệm ngày hôm nay chúng ta sẽ mày mò Vậy Hidro sunfua (H2S), diêm sinh dioxit (SO2), sulfur trioxit (SO3) tất cả những đặc điểm hoá học và được ứng dụng ra sao trong đời sống?

Tính hóa chất của Hidro sunfua H2S, diêm sinh dioxit SO2, lưu huỳnh trioxit SO3. Lấy một ví dụ và bài tập ở trong phần: CHƯƠNG 6. OXI - LƯU HUỲNH

I. đặc thù vật lí của Hiđro sunfua H2S

- Hiđro sunfua (H2S) là hóa học khí ko màu, mùi hương trứng thối, độc, không nhiều tan trong nước.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của h2s

- khi tan trong nước chế tạo ra thành dung dịch axit yếu đuối sunfuhiđric.

*

II. Tính chất hóa học tập của Hiđro sunfua H2S

- dung dịch H2S có tính axit yếu ớt (yếu hơn axit cacbonic)

a) Hidro sunfua tác dụng với sắt kẽm kim loại mạnh

2Na + H2S → Na2S + H2

- Hidro sunfua tác dụng cùng với oxit sắt kẽm kim loại (ít gặp).

b) Hidro sunfua chức năng với dung dịch bazơ (có thể chế tạo thành 2 loại muối hiđrosunfua với sunfua)

H2S + NaOH → NaHS + H2O

H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O

c) Hidro sunfua tác dụng với dung dịch muối tạo ra muối không tan trong axit:

H2S + CuSO4 → CuS + H2SO4­

- H2S bao gồm tính khử bạo dạn (vì S vào H2S gồm mức lão hóa thấp tuyệt nhất - 2).

d) Hidro sunfua tác dụng cùng với oxi

2H2S + O2 → 2H2O + 2S (thiếu oxi, phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thấp)

2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2 (dư oxi, làm phản ứng xảy ra ở ánh nắng mặt trời cao)

e) Hidro sunfua tác dụng với các chất thoái hóa khác

H2S + 4Br2 + 4H2O → H2SO4 + 8HBr

H2S + 8HNO3 đặc → H2SO4 + 8NO2 + 4H2O

H2S + H2SO4 đặc → S + SO2 + 2H2O

III. Điều chế và phân biệt Hiđro sunfua

Dùng axit mạnh mẽ đẩy H2S thoát khỏi muối (trừ muối không tan vào axit):

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2­S

- hương thơm trứng thối đặc trưng.

- Làm đen dung dịch Pb(NO3)2 và Cu(NO3)2.

Pb(NO3­)2 + H2S → PbS + 2HNO3

Cu(NO3)2 + H2S → CuS + 2HNO3

- làm mất đi màu hỗn hợp Brom, dung dịch KMnO4,...

IV. đặc thù hóa học của sulfur đioxit - SO2

- Là hóa học khí không màu, nặng rộng không khí, mùi hương hắc, độc, tung và công dụng được với nước.

* SO2 là oxit axit

a) sulfur đioxit tác dụng với nước:

SO2 + H2O ↔ H2SO3

b) lưu hoàng đioxit Tác dụng với hỗn hợp bazơ (có thể sinh sản thành 2 loại muối sunfit với hiđrosunfit)

SO2 + NaOH → NaHSO3

SO2 + 2NaOH → Na­2SO3 + H2O

c) Lưu huỳnh đioxit Tác dụng cùng với oxit bazơ → muối:

SO2 + CaO → CaSO3

* SO2 vừa là hóa học khử, vừa là chất oxi hóa (do S vào SO2 có mức lão hóa trung gian +4)

d) Lưu huỳnh đioxit là hóa học oxi hóa:

SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O

e) Lưu huỳnh đioxit là chất khử:

2SO2 + O2 ↔ 2SO3 (V2O5, 4500C)

Cl2 + SO2 + 2H2O → H2SO4 + 2HCl

5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → 2MnSO4 + K2SO4 + 2H2SO4

SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

V. Điều chế, phân biệt và ứng dụng của lưu huỳnh đioxit SO2

Điều Chế: 

- Đốt cháy lưu giữ huỳnh:

S + O2 → SO2

- Đốt cháy H2S vào oxi dư:

2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2

- cho kim loại tác dụng với H2SO4 đặc nóng:

Cu + 2H2SO4 đặc, nóng → CuSO4 + SO2 + 2H2O

- Đốt quặng:

4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2

- Trong chống thí nghiệm sử dụng phản ứng của Na2SO3 với dung dịch H2SO4:

Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O

Nhận biết Lưu huỳnh đioxit: 

- có tác dụng quỳ tím ẩm chuyển thành màu đỏ.

- làm mất màu hỗn hợp nước brom, dung dịch thuốc tím,...

SO2 + 2H2O + Br2 → 2HBr + H2SO4

 Ứng dụng Lưu huỳnh đioxit

- tiếp tế axit sunfuric, tẩy trắng giấy, bột giấy; Chống nấm mèo mốc đến lương thực, thực phẩm.

- Ngoài các ứng dụng trên, SO2 còn là chất gây ô nhiễm và độc hại môi trường. Nó là lý do gây ra hiện tượng kỳ lạ mưa axit.

 Tính chất vật lí của lưu huỳnh đioxit - SO2

VI. đặc điểm vật lí Axit sunfuric với Lưu huỳnh trioxit

- SO3 là chất lỏng, hút nước rất mạnh dạn và chuyển thành H2SO4 hoặc oleum: H2SO4.nSO3

- H2SO4 là hóa học lỏng, nhớt, nặng hơn nước, khó bay hơi cùng tan vô hạn vào nước.

- H2SO4 đặc hút nước táo bạo và tỏa nhiều nhiệt nên khi pha loãng phải cho nhàn rỗi axit sệt vào nước mà ko làm ngược lại vì rất có thể gây bỏng. H2SO4 có kỹ năng làm than hóa những hợp chất hữu cơ.

VII. đặc điểm hóa học Axit sunfuric với Lưu huỳnh trioxit

* H2SO4 loãng là một axit mạnh

+ làm cho quỳ tím chuyển thành màu sắc đỏ.

+ chức năng với sắt kẽm kim loại đứng trước H (trừ Pb) → muối sunfat (trong đó sắt kẽm kim loại có hóa trị thấp) cùng H2

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

+ tác dụng với oxit bazơ → muối (trong đó kim loại giữ nguyên hóa trị) + H2O

FeO + H2SO4 → FeSO4 + H2O

+ tính năng với bazơ → muối + H2O

H2SO4 + NaOH → NaHSO4 + H2O

H2SO4­ + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

(phản ứng của H­2­SO4 với Ba(OH)2 hoặc bazơ kết tủa chỉ chế tạo ra thành muối hạt sunfat).

Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2O

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2O

+ tính năng với muối → muối bắt đầu (trong đó kim loại giữ nguyên hóa trị) + axit mới

Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + CO2

H2SO4 + 2KHCO3 → K2SO4 + 2H2O + 2CO2

* H2SO4 đặc là hóa học oxi hóa to gan lớn mật và axit mạnh:

+ H2SO4 đặc vẫn luôn là axit mạnh: có tác dụng quỳ tím gửi thành color đỏ; tính năng với bazơ, oxit bazơ với với muối bột (trong đó sắt kẽm kim loại đã tất cả hóa trị cao nhất) giống như như H2SO4 loãng.

+ trong H2SO4, S gồm mức oxi hóa cao nhất (+6) đề nghị H2SO4 đặc nóng còn có tính lão hóa mạnh.

a) Axit sunfuric tác dụng với kim loại

+ H2SO4 đặc phản ứng được với phần nhiều các kim loại (trừ Au và Pt) → muối trong số ấy kim loại có hóa trị cao + H2O + SO2 (S, H2S).

+ thành phầm khử của S+6 tùy trực thuộc vào độ mạnh mẽ của kim loại: kim loại có tính khử càng bạo phổi thì S+6 bị khử xuống mức oxi hóa càng thấp.

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

2H2SO4 + Cu → CuSO4 + SO2 + 2H2O

5H2SO4 + 4Zn → 4ZnSO4 + H2S + 4H2O

+ H2SO4 đặc nguội bị động với Al, Fe và Cr.

b) Axit sunfuric chức năng với phi kim → oxit phi kim + H2O + SO2

S + 2H2SO4 → 3SO2 + 2H2O (t0)

C + 2H2SO4 → CO2 + 2H2O + 2SO2 (t0)

2P + 5H2SO4 → 2H3PO4 + 5SO2 + 2H2O

c) Axit sunfuric tác dụng với những chất khử khác

2H2SO4 + 2FeSO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 2H2O

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

VIII. Điều chế, nhận ra và vận dụng của Axit sunfuric, lưu hoàng trioxit

Điều chế: 

FeS2 hoặc S → SO2 → SO3 → H2SO4

Nhận biết Axit sunfuric và Lưu huỳnh trioxit

- có tác dụng đỏ giấy quỳ tím.

- sinh sản kết tủa trắng với dung dịch Ba2+

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2H2O

(các muối bột sunfat đông đảo dễ chảy trừ BaSO4, PbSO4 và SrSO4 không tan; CaSO4 và Ag2SO4 ít tan).

Ứng dụng của Axit sunfuric cùng Lưu huỳnh trioxit

- Axit sunfuric là hóa chất bậc nhất trong những ngành sản xuất: phẩm nhuộm, sơn, luyện kim, phân bón, chất dẻo, chất tẩy rửa...

IX. Bài bác tập Hidro sunfua , lưu huỳnh dioxit và Lưu huỳnh trioxit

Bài 1 trang 138 sgk hoá 10: sulfur đioxit hoàn toàn có thể tham gia phần đông phản ứng sau:

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4 (1)

SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O (2)

Câu như thế nào sau đây miêu tả không đúng tính chất của những chất trong số những phản ứng trên?

A. Phản bội ứng (1) : SO2 là chất khử, Br2 là hóa học oxi hóa.

B. Bội phản ứng (2) : SO2 là chất oxi hóa, H2S là hóa học khử.

C. Phản bội ứng (2) : SO2 vừa là chất khử, vừa là hóa học oxi hóa.

D. Bội nghịch ứng (1) : Br2 là chất oxi hóa, phản bội ứng (2) : H2S là chất khử.

* giải mã bài 1 trang 138 sgk hoá 10:

+ Đáp án: C đúng.

+ Gợi ý:

- Ở PTPƯ (1): SO2 đóng vai trò chất khử, Br2 vào vai trò chất oxi hoá

S+4 → S+6 + 2e

Br0 + 2e → Br+2

- Ở PTPƯ (2): SO2 đóng vai trò chất oxi hoá, H2S đóng phương châm chất khử

S+4 +4e → S0

S-2 → S0 + 2e

⇒ Câu miêu tả không đúng tính chất của những chất trong số những phản ứng trên là: phản bội ứng (2) : SO2 vừa là chất khử, vừa là hóa học oxi hóa.

Bài 3 trang 138 sgk hóa 10: Cho biết làm phản ứng hóa học

H2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl.

Câu nào biểu đạt đúng đặc thù các hóa học phản ứng?

A. H2S là chất oxi hóa, Cl2 là hóa học khử.

B. H2S là chất khử, H2O là hóa học oxi hóa.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 44 Chính Xác, Giải Vbt Toán 4 Tập 2 Bài: Luyện Tập Trang 44

C. Cl2 là hóa học oxi hóa, H2O là chất khử.

D. Cl2 là hóa học oxi hóa, H2S là hóa học khử.

* lời giải bài 3 trang 138 sgk hóa 10:

+ Đáp án: D đúng.

+ Gợi ý:

Cl20 + 2e → 2Cl- ⇒ Cl2 là hóa học oxi hóa

S-2 → S+6 + 8e ⇒ S là hóa học khử

Bài 5 trang 139 sgk hóa 10: Dẫn khí SO2 vào hỗn hợp KMnO4 màu tím phân biệt dung dịch bị mất màu, vì xẩy ra phản ứng hóa học sau:

SO2 + KMnO4 + H2O → K2SO4 + MnSO4 + H2SO4

a) Hãy cân đối phương trình chất hóa học trên bằng phương pháp thăng bằng electron.

b) Hãy cho biết thêm vai trò của SO2 và KMnO4 trong phản ứng trên.

Lời giải bài 5 trang 139 sgk hóa 10:

a) cân bằng phương trình phản bội ứng oxi hóa – khử:

b) SO2 là chất khử, KMnO4 là chất oxi hóa.

Bài 8 trang 139 SGK Hóa 10: Cho láo hợp có Fe với FeS chức năng với dung dịch HCl (dư), chiếm được 2,464 lít các thành phần hỗn hợp khí (đktc). Cho hỗn hợp khí này trải qua dung dịch Pb(NO3)2 (dư), nhận được 23,9g kết tủa màu đen.

a) Viết những phương trình hóa học của phản nghịch ứng đã xảy ra.

b) tất cả hổn hợp khí thu được có những khí nào? Thể tích mỗi khí là bao nhiêu (đktc)?

c) Tính khối lượng của Fe với FeS gồm trong các thành phần hỗn hợp ban đầu?

* giải mã Bài 8 trang 139 SGK Hóa 10:

a) Các phương trình phản bội ứng:

Fe + HCl → FeCl2 + H2↑ (1)

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑ (2)

H2S + Pb(NO3)2 → PbS↓ + 2HNO3 (3)

b) hỗn hợp khí nhận được là H2 và H2S

- Theo bài ra, ta có: nhh khí = nH2 + nH2S = 2,464/22,4 = 0,11 (mol);

và kết tủa màu sắc đen đó là PbS ⇒ nPbS = 23,9/239 = 0,1 (mol).

- Theo PTPƯ (3), ta có ⇒ nH2S = nPbS = 0,1 mol

⇒ nH2 = nhh khí - nH2S = 0,11 – 0,1 = 0,01 mol

⇒ VH2 = 0,01.22,4 = 0,224 (lít).

⇒ VH2S = 0,1.22,4 = 2,24 (lít).

c) Theo PTPƯ (2) ⇒ nFeS = nH2S = 0,1 (mol).

⇒ mFeS = 0,1.88 = 8,8 (g).

- Theo PTPƯ (1) thì: nFe = nH2 = 0,01 mol ⇒ mFe = 0,01.56 = 0,56g.

Bài 9 trang 139 SGK Hóa 10: Đốt cháy trọn vẹn 2,04g hợp hóa học A, thu được 1,08g H2O và 1,344 lít SO2 (đktc).

a) Hãy xác định công thức phân tử của hợp chất A.

b) Dẫn toàn lượng hợp chất A nói trên đi qua dung dịch axit sunfuric đặc thấy bao gồm kết tủa màu kim cương xuất hiện.

- Hãy giải thích tượng cùng viết phương trình phản bội ứng xảy ra.

- Tính trọng lượng chất kết tủa thu được

* lời giải bài 9 trang 139 SGK Hóa 10:

a) khẳng định công thức phân tử của hợp chất A

- Theo bài ra thì: nSO2 = 1,344/22,4 = 0,06 (mol) ⇒ mS = 0,06.32 = 1,92 (g).

nH2O = 1,08/18 = 0,06 (mol) ⇒ nH = 2nH2O = 2.0,06 =0,12 (mol) ⇒ mH = 0,12.1 = 0,12 (g).

- Theo bài bác ra thì mS + mH = 1,92 + 0,12 = 2,04 =mA

⇒ Hợp chất A chỉ có nguyên tố S cùng H.

Ta gồm tỉ lệ: nH : nS = 0,12 : 0,06 = 2 : 1

⇒ phương pháp phân tử của A và là H2S.

b) Phương trình hóa học của bội phản ứng:

3 mol 4 mol

0,06 mol ? mol

- Theo bài ra thì: nH2S = 2,04/34 = 0,06 mol

- Theo PTPƯ: nS = (4/3). NH2S = (4/3).0,06 = 0,08 mol

⇒ mS = 0,08.32 = 2,56 (g).

Bài 10 trang 139 SGK Hóa 10: Hấp thụ trọn vẹn 12,8g SO2 vào 250ml hỗn hợp NaOH 1M.

a) Viết những phương trình chất hóa học của phản ứng rất có thể xảy ra.

b) Tính cân nặng muối tạo ra thành sau phản nghịch ứng

* giải thuật bài 10 trang 139 SGK Hóa 10:

- Theo bài xích ra, ta có: nSO2 = 12,8/64 = 0,2 (mol).

nNaOH = (1.250)/1000 = 0,25 (mol).

1≤≤2 ⇒ bội nghịch ứng tạo nên 2 muối

a) Phương trình chất hóa học của phản ứng

SO2 + NaOH → NaHSO3

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

- gọi nNa2SO3 = x mol; nNaHSO3 = y mol

nNaOH = 2y + x = 0,25.

nSO2 = x + y = 0,2.

- Giải ra ta có: x = 0,15, y = 0,05.

mNaHSO3 = 0,15 x 104 = 15,6g.

mNa2SO3 = 0,05 x 126 = 6,3g.

Xem thêm: Giáo Án Bài Hiền Tài Là Nguyên Khí Của Quốc Gia Giáo Án, Giáo Án Bài Hiền Tài Là Nguyên Khí Quốc Gia

Tính hóa chất của Hidro sunfua H2S, lưu huỳnh dioxit SO2, sulfur trioxit SO3. Lấy ví dụ như và bài bác tập - Hoá 10 bài 32 được soạn theo SGK new và được đăng vào mục biên soạn Hóa 10 cùng giải bài bác tập Hóa 10 gồm các bài Soạn Hóa 10 được hướng dẫn biên soạn bởi team ngũ thầy giáo dạy xuất sắc hóa tư vấn và những bài xích Hóa 10 được thuphikhongdung.vn trình bày dễ dàng hiểu, dễ áp dụng và dễ tìm kiếm, khiến cho bạn học giỏi hóa 10. Trường hợp thấy giỏi hãy chia sẻ và phản hồi để đa số chúng ta khác tiếp thu kiến thức cùng.