Tính giá trị của biểu thức

     
1. Ra mắt về bài học tính quý hiếm của biểu thức3. Bài tập áp dụng tính quý giá biểu thức4. Bài xích tập trường đoản cú luyện toán lớp 4 tính cực hiếm biểu thức (Có đáp án)

Bài học toán lớp 4 tính giá trị của biểu thức

1. Trình làng về bài học tính giá trị của biểu thức

1.1. Lấy một ví dụ 1: Tính giá trị biểu thức sau: 2747 + 174951

Đặt tính và tính có:

*

Thực hiện phép tính theo đồ vật tự từ nên qua trái ta có:

1 cộng 7 bằng 8, viết 85 cùng 4 bằng 9, viết 99 cộng 7 bằng 16, viết 6 lưu giữ 12 cộng 4 bằng 6 thêm một bằng 7, viết 7Hạ 17 xuống được 177696

Vậy giá trị của biểu thức 2747 + 174951 = 177698

1.2. Lấy ví dụ như 2: Tính cực hiếm biểu thức sau: 15 x 7 + 45 – 19

Thực hiện tại phép tính theo luật lệ nhân phân tách trước, cùng trừ sau ta có:

15 x 7 + 45 – 19 = 105 + 45 – 19 = 150 – 19 = 131

Vậy quý giá của biểu thức: 15 x 7 + 45 – 19 = 131

2. Tính giá trị của biểu thức

a) vào một biểu thức, ví như chỉ bao gồm phép nhân với phép chia hoặc phép trừ với phép cộng, ta thực hiện thống kê giám sát từ trái qua phải.

Bạn đang xem: Tính giá trị của biểu thức

Nếu trong biểu thức, bao gồm cả phép nhân, phép chia, phép cùng và phép trừ, ta tiến hành nhân/ phân tách trước, cộng/ trừ sau.Nếu trong biểu thức, bao gồm dấu ngoặc, ta tiến hành phép tính sinh hoạt trong ngoặc trước, quanh đó ngoặc sau.

b) tiến hành biểu thức gồm phép cộng

Nhóm những số hạng vào biểu thức đã cho thành nhóm có tổng là các số tròn chục/ tròn trăm/ tròn nghìn.Vận dụng tính chất phối hợp của phép cộng: Khi thay đổi chỗ các số hạng vào một tổng thì tổng không núm đổi.Công thức tổng quát: a + b + c = a + c + b = c + a + b

3. Bài bác tập áp dụng tính quý giá biểu thức

3.1. Bài xích tập

Bài 1: Tính quý hiếm biểu thức

a) 16 + 4748 + 142 -183

b) 472819 + 174 – 19 x 98

c) 5647 – 18 + 1874 : 2

d) 87 x 192 – 216 : 6

Bài 2:Tính quý giá biểu thức theo cách dễ dãi nhất.

a) 103 + 91 + 47 + 9

b) 261 + 192 – 11 + 8

c) 915 + 832 – 45 + 48

d) 1845 – 492 – 45 – 92

Bài 3: search Y biết:

a) y x 5 = 1948 + 247

b) y : 3 = 190 – 90

c) y – 8357 = 3829 x 2

d) y x 8 = 182 x 4

Bài 4:Tính quý giá của phép tính sau:

a) 1245 + 2837

b) 2019 + 194857

c) 198475 – 28734

d) 987643 – 2732

Bài 5: nhị ngày siêu thị bán được 5124 lít dầu, biết ngày thứ hai bán được thấp hơn ngày thứ nhất 124 lít. Hỏi mỗi ngày bán được bao nhiêu lít dầu.

Bài 6.Tú bao gồm 76 viên bi, số bi của An cấp 7 lần số bi của Tú. An cho Hùng 24 viên. Hỏi tổng cộng bi của 3 chúng ta là bao nhiêu?

Bài 7:Cho dãy số sau: 1, 5, 9, 13, …,65, 69

a) Tính con số các số hạng trong dãy số.

b) Tính tổng của hàng số.

Xem thêm: Giới Thiệu Về Đôi Dép Lốp Trong Kháng Chiến, Bài Văn Giới Thiệu Đôi Dép Lốp Trong Kháng Chiến

3.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện theo quy tắc của phép nhân, chia, cộng trừ. Ta có:

a) 16 + 4748 + 142 – 183 = (4748 + 142) – 183 + 16 = 4890 – 167 = 4723

b) 472819 + 174 – 19 x 98 = 472819 + 174 – 1862 = 471131

c) 5647 – 18 + 1874 : 2 = 5629 + 937 = 6566

d) 87 x 192 – 216 : 6 = 16704 – 36 = 16668

Bài 2:

Thực hiện theo quy tắc của biểu thức tất cả chứa phép cộng, trừ ta có:

a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250

b) 261 + 192 – 11 + 8 = (261 – 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450

c) 915 + 832 – 45 + 48 = (915 – 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750

d) 1845 – 492 – 45 – 8 = (1845 – 45) – (492 +8) = 1800 – 500 = 1300

Bài 3:

a) y x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

b) y : 3 = 190 – 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

c) y – 8357 = 3829 x 2

y – 8357 = 7658

y = 7658 + 8357

y = 16015

d) y x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài 4:

Đặt tính và tính, những chữ số để thẳng mặt hàng với nhau. Triển khai phép tính từ yêu cầu qua trái. Ta có:

*
7 cộng 5 bởi 12, viết 2 lưu giữ 13 cộng 4 bởi 7 thêm 1 bằng 8, viết 88 cùng 2 bởi 10, viết 0 ghi nhớ 12 cùng 1 bằng 3 thêm 1 bằng 4, viết 4

Vậy 1245 + 2837 = 4082

*
7 cộng 9 bởi 16, viết 6 nhớ 15 cùng 1 bằng 6 thêm 1 được 7, viết 78 cộng 0 bằng 8, viết 84 cộng 2 bởi 6, viết 6Hạ 19 xuống được tác dụng 196876

Vậy 2019 + 194857 = 196876

*
5 trừ 4 bằng 1, viết 17 trừ 3 bằng 4, viết 44 ko trừ được mang đến 7 mượn 1, 14 trừ 7 bởi 7, viết 7 nhớ 1Mượn 1 được 18 trừ 9 bởi 9, viết 9 lưu giữ 12 thêm 1 bằng 3, 9 trừ 3 bởi 6, viết 61 trừ 0 bằng 1, viết 1

Vậy 198475 – 28734 = 169741

*
3 trừ 2 bởi 1, viết 14 trừ 3 bởi 1, viết 16 không trừ mang lại 7, mượn 1 được 16 trừ 7 bởi 9, viết 9 nhớ 12 thêm một bằng 3, 7 trừ 3 bằng 4, viết 4Hạ 98 xuống được kết quả: 987643 – 2732 = 984911

Bài 5:

Mỗi ngày bán tốt số lít dầu là:

(5124 – 124) : 2 = 5000 : 2 = 2500 (lít dầu)

Ngày trước tiên bán được hơn ngày thứ hai là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy ngày thứ nhất bán được 2624 lít, ngày vật dụng hai bán được 2500 lít dầu

Bài 6:

Số bi của An là:

76 x 7 = 532 (viên bi)

Tổng số bi của 3 bạn là: 532 + 76 = 608 viên bi

Bài 7:

a) bí quyết tính con số các số hạng trong hàng số là:

Số số hạng = (Số hạng cuối – Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng cách giữa 2 số hạng liên tiếp)

Theo bài bác ra ta tất cả số số hạng là: (69 – 1) : 4 + 1 = 18

Vậy dãy số trên tất cả 18 số hạng

b) các tính tổng trong dãy số:

Tổng = < (số đầu + số cuối) x con số số hạng > : 2

Theo bài ra ta bao gồm tổng của hàng số trên là: <(69 + 1) x 18> : 2 = 630

Vậy tổng những số hạng trong dãy số bên trên là 630


4. Bài tập trường đoản cú luyện toán lớp 4 tính giá trị biểu thức (Có đáp án)

4.1. Bài bác tập

Bài 1:Tính quý giá biểu thức sau

a) 164 x 6 : 3

b) 7685 + 953 + 747 – 85

c) 584 x 14 x 5

d) 9589 – 987 – 246

Bài 2:Tìm bí quyết tính thuận lợi nhất

a) 211 – 111 – 99

b) 324 x 8 + 45 – 152

c) 525 + 917 – 198 + 320

d) 35 x 7 : 5

Bài 3:Tìm y biết

a) y x 15 = 7264 + 5111

b) y + 4763 = 1947 x 3

c) y : 8 = 478 – 98

d) y – 9874 = 1984 x 5

Bài 4:Cho hàng số sau: 1, 3, 5, 7, …, 97, 99

a) Tính con số số hạng của các dãy số.

b) Tính tổng của dãy số sau.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 328

b) 9300

c) 40880

d) 8356

Bài 2:

a) 1

b) 2485

c) 1564

d) 49

Bài 3:

a) y = 825

b) y = 1078

c) y = 3040

d) y = 19794

Bài 4

a) gồm 50 số hạng

b) tổng là 2500


Bài tập lớp 4 nâng cao: Dạng toán tính quý giá của biểu thức

A. Lý thuyết

Thứ tự tiến hành phép tính

Khi triển khai các phép tính trong biểu thức, ta thực hiện từ trái qua phải.

Nếu biểu thức bao gồm dấu ngoặc, ta triển khai các phép toán vào ngoặc trước.

Nếu biểu thức gồm các phép tính cộng, trừ, nhân, phân chia thì ta thực hiện phép toán nhân, chia trước kế tiếp mới mang lại phép toán cộng, trừ

B. Bài xích tập

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức

a, 234576 + 578957 + 47958b, 41235 + 24756 – 37968c, 324586 – 178395 + 24605d, 254782 – 34569 – 45796

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức

a, 967364 + (20625 + 72438)b, 420785 + (420625 – 72438)c, (47028 + 36720) + 43256d, (35290 + 47658) – 57302e, (72058 – 45359) + 26705f, (60320 – 32578) – 17020

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức

a, 25178 + 2357 x 36b, 42567 + 12336 : 24c, 100532 – 374 x 38d, 2345 x 27 + 45679e, 12348 : 36 + 2435f, 134415 – 134415 : 45g, 235 x 148 – 148h, 115938 : 57 – 57

Bài 4: Tính giá trị của biểu thức

a, 324 x 49 : 98b, 4674 : 82 x 19c, 156 + 6794 : 79d, 7055 : 83 + 124e, 784 x 23 : 46f, 1005 – 38892 : 42

Bài 5: Tính quý giá của biểu thức

a, 427 x 234 – 325 x 168b,16616 : 67 x 8815 : 43c, 67032 : 72 + 258 x 37d, 324 x 127 : 36 + 873

Bài 6: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 213933 – 213933 : 87 x 68b, 15275 : 47 x 204 – 204c, 13623 – 13623 : 57 – 57d, 93784 : 76 – 76 x 14

Bài 7: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 48048 – 48048 : 24 – 24 x 57b, 10000 – (93120 : 24 – 24 x 57)c, 100798 – 9894 : 34 x 23 – 23d, 425 x 103 – (1274 : 14 – 14)e, (31850 – 730 x 25) : 68 – 68f, 936 x 750 – 750 : 15 -15

Bài 8: Tính quý giá của biểu thức

a, 17464 – 17464 : 74 – 74 x 158b, 32047 – 17835 : 87 x 98 – 98c, (34044 – 324 x 67) : 48 – 48d, 167960 – (167960 : 68 – 68 x 34)

Bài 9: mang đến biểu thức p = m + 527 x n. Tính p. Khi m = 473, n = 138.

Xem thêm: Bài Văn Tả Mẹ Đang Làm Việc Tại Văn Phòng, Tả Mẹ Em Đang Làm Việc

Bài 10: đến biểu thức phường = 4752 : (x – 28)

a, Tính phường khi x = 52

b, tìm x để p = 48

Bài 11: đến biểu thức A = 1496 : (213 – x) + 237

a, Tính A khi x = 145

b, tìm kiếm x nhằm A = 373

Bài 12: cho biểu thức B = 97 x (x + 396) + 206

a, Tính B lúc x = 57

b, tìm kiếm x nhằm B = 40849

Bài 13: Hãy so sánh A cùng B biết

Bài 14: Viết mỗi biểu thức sau thành tích những thừa số:

a, 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42

b, milimet + pp + xx + yy

c, 1212 + 2121 + 4242 + 2424

Bài 15:Cho biểu thức A = 3 x 15 + 18 : 6 + 3. Hãy đặt dấu ngoặc vào vị trí thích hợp để biểu thức A có giá trị là (trình bày quá trình thực hiện)

a, 47

b, Số nhỏ nhắn nhất tất cả thể

c, Số lớn nhất có thể

C. Đáp án

Bài 1: Tính quý giá của biểu thức

a, 861491 b, 28023 c, 170796 d, 174417

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức

a, 1060427 b, 768972 c, 127004 d, 2564

e, 53404 f, 10722

Bài 3: Tính quý giá của biểu thức

a, 110030 b, 43081 c, 86320 d, 108994

e, 2778 f, 131428 g, 34632 h, 1977

Bài 4: Tính giá trị của biểu thức

a, 162 b, 1083 c, 242 d, 209

e, 392 f, 79

Bài 5: Tính quý giá của biểu thức

a, 45318 b, 50840 c, 10477 d, 2016

Bài 6: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 46721 b, 66096 c, 13327 d, 170

Bài 7: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 44678 b, 7488 c, 94082 d, 43698

e, 132 f, 701935

Bài 8: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 5536 b, 11589 c, 209 d, 167802

Bài 9:73199

Bài 10:a, 198 b, 127

Bài 11:a, 259 b, 202

Bài 12:a, 44147 b, 23

Bài 13:a, A > B b, A TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC MÔN TOÁN LỚP 4

BIỂU THỨC CÓ CHỨA bố CHỮ

Cách giải bài toán tính nhanh giá trị của biểu thức


Để lại một bình luận Hủy

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.