LANGUAGE FOCUS UNIT 1

  -  

Bạn sẽ xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và mua ngay phiên bản đầy đủ của tài liệu tại phía trên (3.4 MB, 43 trang )
Bạn đang xem: Language focus unit 1

jeansbridge=> / dʒ /passengerchildrenchurchpicture=> / tʃ /PERIOD 6:I. PRONUNCIATION Listen and repeat./dʒ/ jam’dangerous joke ’passenger’January ’village/tʃ/’children’changeable
 cheese’mutual church whichI. PRONUNCIATION Practise reading aloud these sentences.1. Just outside the village, there’s a bridge.2. Jane always enjoys George’s jokes.3. Two jeeps went over the edge of the bridge.4. Which picture do you think the child wants to change?5. Mix the mushrooms, chilli and cheese.6. Do you like French salad and fish and chips? Choose a suitable word from the box khổng lồ fill in each sentence. (each word is only used once)jokeschildrenpassengerspicturechildren and a husband lớn feed.1. She has five …………V1
V22. I am very surprised to know that you have painted this picture……....V1V2jokes .3. It is exciting to lớn listen khổng lồ his ……….V1V2passengers get on the bus.4. He saw some ……………V1V2… to feed… to lớn knowInfinitive with to… to listen... GetInfinitive without toII. GRAMMAR1. Infinitive with khổng lồ (to inf.)a. E.g.E.g.1: She has five children and a husband to feed.
S VN(O)to inf.=> have + sb/sth + lớn doII. GRAMMAR1. Infinitive with lớn (to inf.)E.g.2: I am surprised lớn know that you have painted this picture.S beadjto inf. ……=> E.g.3: It is exciting khổng lồ listen to lớn his jokes.It be adj to inf. ……=> (be) + adj + to vì chưng sthII. GRAMMAR1. Infinitive with lớn (to inf.)have + sb/sth + lớn do=> (be) + adj + to vị sth=> =>
II. GRAMMAR1. Infinitive with to (to inf.)b. Exercise 1: Put the words in the correct order to makesentences, writing the main V in the present simple andmaking the other an infinitive with to.E.g. - train catch she a have-> She has a train to catch.- lot of a housework there be do-> There is a lot of housework to do.b. Exercise 1: Put the words in the correct order tomake sentences, writing the main V in the presentsimple and making the other an infinitive with to.1. Who something eat want ?2. Letters I write some have.3. Delighted hear I be the news.4. My shopping some mother do have.5. Always much talk have you too about.6. Lovely see it again you be.7. Out cold it go too be.8. Passed exams know happy I be that you havethe.KEYS1. Who wants something khổng lồ eat ?


Xem thêm: Từ Điển Tiếng Việt " Dân Ngu Khu Đen (*) (Nguyên Thạch), Lời Bài Thơ Dân Ngu Khu Đen (*) (Nguyên Thạch)

2. I have some letters khổng lồ write.3. I am delighted to hear the news.4. My mother has some shopping to do.5. You always have too much lớn talk about.6. It"s lovely lớn see you again.7. It is too cold lớn go out.8. I am happy lớn know that you have passed theexam.What about infinitive without to?How is it used??II. GRAMMAR2. Infinitive without khổng lồ (bare inf.)a. E.g.E.g.1: He saw some passengers get on the bus.S VObare inf.=> Bare inf. Dùng sau một số Vs tri giác như : see, hear, feel, watch, … khichúng ta thấy, nghe, cảm thấy, xem… hành động đó trường đoản cú lúc bước đầu chođến khi kết thúc.


*
bài xích 1: bốn cham sóc và rèn luyện thân thể 8 425 0
*
giáo án tin học 11 bài xích 1 định nghĩa về xây dựng và ngôn ngữ lập trình 7 2 11
*
luận văn thac sĩ đại học sư phạm thành phố hà nội Hình thành với rèn luyện ngôn ngữ toán học tập trong dạy dỗ học môn toán lớp 1 172 836 2
*
bài bác giảng thiết kế hướng đối tượng người tiêu dùng dùng c + +chương 2 giới thiệu ngôn ngữ c++ 62 412 0


Xem thêm: Soạn Công Nghệ 10 Bài 26

*
skkn thực hiện trò chơi ngôn ngữ trong dạy tiếng anh 10 cùng 12 12 513 1