Sbt tiếng anh 11: reading unit 10 nature in danger

  -  

Work in pair. Read these facts about endangered species and discuss the questions below

(Hãy hiểu những thực sự về những loài có nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng và bàn luận các thắc mắc dưới đây.)

- Once found throughout Africa và Asia, cheetahs are now only scattered throughout east Africa.

Bạn đang xem: Sbt tiếng anh 11: reading unit 10 nature in danger

(Đã từng được phát hiện ở Châu Phi cùng Châu Á, báo Chi-ta giờ đồng hồ chỉ rải rác sống đông Phi.)

- It is estimated that only 1,000 pandas remain in the wild.

(Người ta ước tính rằng chỉ còn khoảng 1000 gấu trúc còn sót lại trong môi trường xung quanh tự nhiên.)

- There are only about trăng tròn Siberian tigers left in the wild in trung quốc and about 100 live in Chinese zoos and national parks.

(Chỉ còn đôi mươi con hổ Siberian còn lại trong môi trường hoang dã ở trung hoa và khoảng tầm 100 con sống ở những sở thú với công viên nước nhà Trung Quốc.)

1. What vì chưng you understand from the facts above?

(Bạn phát âm gì tự những cụ thể trên?)

2. Can you explain why the numbers of these animals have become small?

(Bạn hoàn toàn có thể giải thích bởi vì sao con số những loại này đang giảm dần không?)

*

Lời giải chi tiết:

1. The facts above show that the numbers of some wild/ rare animals such as cheetahs, pandas & Siberian tigers have become small/ extinct.

(Những cụ thể trên cho thấy số lượng một số số loài động vật hoang dã/ quý hiểm như báo, gấu trúc và hổ Siberian vẫn trở buộc phải tuyệt chủng.)

2. The numbers of these animals have become small because they are killed for food, fur or skin.

(Số lượng hồ hết loài này đang bớt dần bởi chúng bị giết để gia công thực phẩm, lông với da.)


While


While you read


The human race is only one small species in the living world. Many other species exist on this planet. However, human beings have a great influence on the rest of the world. They are changing the environment by building cities and villages where forests once stood. They are affecting the water supply by using water for industry & agriculture. They are changing weather conditions by cutting down trees in the forests. Và they are destroying the air by adding pollutants to it.


It can be said that human beings are changing the environment in all respects through their actions and by their habits. This has resulted in two serious consequences. The first is that many kinds of rare animals are killed. The second is that the environment where these animals are living is badly destroyed. As a result, the number of rare animals is decreasing so rapidly that they are in danger of becoming extinct.

In order lớn make sure that these rare animals do not disappear, efforts have been made to lớn protect the environments in which they live. Scientists have made lists of endangered species & suggested ways lớn save them. Many organisations have been mix up & funds have been raised. Thousands of national parks all over the world have been established to lớn protect endangered animals. Laws have been introduced to lớn prohibit the killing of endangered animals và the destruction of the environments where these rare animals are living.

If people"s interference with the environment decreases, more species will survive và produce offspring. The Earth will be a happy planet where human beings, animals và plants peacefully co-exist.

*


Phương pháp giải:


Dịch bài xích đọc:

Loài bạn chỉ là một trong những loài nhỏ tuổi trong thế giới sinh vật. Các loài khác tồn trên trên địa cầu này. Tuy nhiên, con bạn có ảnh hưởng lớn đến phần còn sót lại của cố gắng giới. Chúng ta đang biến đổi môi trường bằng phương pháp xây dựng tp và xóm mạc ở nơi trước cơ từng là rừng. Chúng ta đang tác động đến nguồn cung ứng nước bằng phương pháp sử dụng nước mang lại công nghiệp và nông nghiệp. Bọn họ đang chuyển đổi tình trạng thời tiết bằng bài toán chặt cây xanh trong những khu rừng. Và họ đang hủy diệt không khí bằng phương pháp thải những chất gây ô nhiễm và độc hại vào ko khí.

Có thể nói rằng nhỏ người biến hóa môi trường trên đông đảo phương diện trải qua các hành vi của họ và thói thân quen của họ. Điều này sẽ dẫn cho hai kết quả nghiêm trọng. Đầu tiên là nhiều loài động vật quý thi thoảng bị giết. Vật dụng hai là môi trường nơi mà các loài đụng vật đang sống bị tàn phá nặng. Kết quá là, con số các loài động vật hoang dã quý thi thoảng đang giảm rất nhanh chóng, chúng đang có nguy cơ tiềm ẩn bị giỏi chủng.


Để bảo đảm an toàn rằng những loài động vật hoang dã quý hiếm này không biến mất, những cố gắng đã được triển khai để bảo vệ môi ngôi trường mà bọn chúng đang sống. Những nhà khoa học đã lập danh sách các loài có nguy hại tuyệt chủng và dề nghị cách để cứu chúng. Nhiều tổ chức triển khai đã được thành lập và hoạt động và những quỹ được xây dựng. Hàng chục ngàn các công viên non sông trên toàn trái đất đã được cấu hình thiết lập để bảo vệ động trang bị có nguy cơ tuyệt chủng. Quy định được giới thiệu để cấm việc giết hại động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng và sự tiêu diệt của môi trường nơi bọn chúng sinh sống.

Nếu sự can thiệp của người dân với môi trường thiên nhiên giảm, những loài sẽ tồn tại và sinh sản các hơn. Trái đất sẽ là một trong những hành tinh hạnh phúc nơi nhỏ người động vật hoang dã và thực thứ cùng chung sống một biện pháp hòa bình.

Lời giải đưa ra tiết:


Task 1

Task 1. The words in the box all appear in the passage. Fill each blank with a suitable word.

(Những từ trong khung xuất hiện trong đoạn văn. Điền vào nơi trống với 1 từ ưng ý hợp.)

pollutants decreasing protect interference extinct endangered

1. Dinosaurs became ______ millions of years ago.

2. She tried to ______ herself from the wind.

3. This species of bird is ______ in numbers every year.

4. The chemical ______ from cars and factories make the air, water và soil dangerously dirty.

5. The blue whale is a(an) ______ species.

6. Because of the ______ of human beings, many animals have become extinct.

Phương pháp giải:

- pollutants (n): chất gây ô nhiễm

- decreasing (V-ing): đang sút

- protect (v): bảo đảm an toàn

- interference (n): sự can thiệp

- extinct (adj): giỏi chủng

- endangered (adj): bị ăn hiếp dọa

Lời giải bỏ ra tiết:

1. extinct 2. protect 3. decreasing 
4. pollutants 5. endangered 6. interference 

1. Dinosaurs became extinct millions of years ago.

(Khủng long đã tuyệt chủng cách đây hàng triệu năm.)

Giải thích: become + adj

2. She tried to protect herself from the wind.

(Cô ấy cố gắng tự đảm bảo an toàn mình khỏi gió.)

Giải thích: try + to lớn V (cố gắng thao tác gì)

3. This species of bird is decreasing in numbers every year.

(Hằng năm loài chim này đang bớt dần số lượng.)

Giải thích: Cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn với công ty ngữ số ít "S + is + V-ing"

4. The chemical pollutants from cars & factories make the air, water and soil dangerously dirty.

(Những hóa học thải hóa học từ ô tô và xí nghiệp sản xuất làm mang lại không khí, nước và đất ô nhiễm và độc hại một bí quyết nguy hiểm.)

Giải thích: Sau mạo từ "the" và tính tự "chemical" đề nghị một danh từ.

5. The xanh whale is an endangered species.

(Cá voi xanh là một trong những loài bị doạ dọa.)

Giải thích: Sau mạo tự "a/an" và trước danh trường đoản cú "species" buộc phải một tính từ.

6. Because of the interference of human beings, many animals have become extinct.

(Bời vày sự can thiệp của con người, nhiều động vật đã giỏi chủng.)

Giải thích: Sau mạo trường đoản cú "the" cùng trước giới trường đoản cú "of" bắt buộc một danh từ.


Task 2

Task 2Circle A, B, C or D that best sums up each paragraph.

(Khoanh chọn A, B, C hoặc D biểu đạt ý chủ yếu của từng đoạn.)

1. Paragraph 1

A. Human beings need lớn grow food.

Xem thêm: Soạn Công Nghệ 11 Bài 33 : Động Cơ Đốt Trong Dùng Cho Ô Tô Hay, Ngắn Gọn

B. Human beings pollute the environment.

C. Human beings interfere with nature.

D. People should stop living in cities & villages.

2. Paragraph 2

A. Many animals are disappearing.

B. Human beings are responsible for the changes in the environment.

C. People are in danger of becoming extinct.

D. The human race is also an endangered species.

3. Paragraph 3

A. Human beings have made efforts to protect the environment.

B. Scientists have made a long menu of endangered species.

C. People should be kept away from animals và plants.

D. Rare animals bởi vì not disappear.

4. Paragraph 4

A. The survival of endangered species

B. The Earth - a happy planet

C. Conditions for a peaceful co-existence

D. People’s interference with the environment

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

1. Đoạn 1

A. Con bạn cần trồng thực phẩm.

B. Con người gây ô nhiễm và độc hại môi trường.

C. Con bạn can thiệp vào thiên nhiên.

D. Tín đồ ta nên ngừng sống ở các thành phố và làng mạc.

2. Đoạn 2

A: Nhiều động vật đang trở nên mất.

B. Con người chịu trách nhiệm về những thay đổi trong môi trường.

C. Bạn ta có nguy hại tuyệt chủng.

D. Loài người cũng là 1 trong những loài bị nguy cấp.

3. Đoạn 3

A. Con tín đồ đã cố gắng để bảo đảm an toàn môi trường.

B. Những nhà công nghệ đã chỉ dẫn một list dài những loài bị nguy cấp.

C. Tín đồ ta buộc phải tránh xa động vật hoang dã và thực vật.

D. Động vật quý và hiếm không biến chuyển mất.

4. Đoạn 4

A. Sự sống sót của các loài nguy cấp

B. Trái khu đất - một trái đất hạnh phúc

C. Những điều kiện cho sự sống tầm thường hòa bình

D. Sự can thiệp của tín đồ dân vào môi trường

Lời giải chi tiết:

1. C 2. B3. A4. C

1. Paragraph 1 - C. Human beings interfere with nature.

(Đoạn 1 - C. Con người can thiệp vào thiên nhiên.)

2. Paragraph 2 - B. Human beings are responsible for the changes in the environment.

(Đoạn 2 - B. Con người phải phụ trách về những biến đổi của môi trường.)

3. Paragraph 3 - A. Human beings have made efforts to protect the environment.

(Đoạn 3 - A. Con fan đã ra sức đảm bảo an toàn môi trường.)

4. Paragraph 4 - C. Conditions for a peaceful co-existence

(Đoạn 4 - C. Điều khiếu nại để bình thường sống hòa bình)


Task 3

Task 3. Answer the questions:

(Trả lời các câu hỏi.)

1. What are the four ways by which human beings are changing the world?

(Con người đang làm thay đổi thế giới theo 4 biện pháp nào?)

2. What are the serious consequences of people"s interference with the environment?

(Những hậu quả nghiêm trọng của sự việc can thiệp của con fan đến môi trường thiên nhiên là gì?)

3. What has been done to lớn protect the environment?

(Những gì vẫn được tiến hành để đảm bảo môi trường?)

Lời giải đưa ra tiết:

1. Four ways that people change the world are:

(Bốn cách để mọi người biến hóa thế giới là)

- They are changing the environment by building cities và villages.

(Họ đang biến đổi môi ngôi trường bằng bài toán xây dựng những thành phố và làng xã.)

- They are affecting the water supply by using water for industry and agriculture.

(Họ đang tác động đến việc cung cấp nước bằng cách sử dụng nước mang lại công nghiệp cùng nông nghiệp.)

- They are changing weather conditions by cutting down trees in the forests.

(Họ đang chuyển đổi điều kiện thời tiết bằng cách chặt cây vào rừng.)

- They are destroying the air by adding pollutants lượt thích smoke from factories.

(Họ phá hủy không khí bằng phương pháp thêm những chất gây ô nhiễm và độc hại như khói từ công ty máy.)

2. The serious consequences of people"s interference with the environment are:

(Hậu quả nghiêm trọng của việc can thiệp của tín đồ dân đối với môi trường là)

- Many kinds of rare animals are killed. 

(Nhiều loại động vật hoang dã quý thi thoảng bị giết.)

- The environment where these animals are living is badly destroyed.

(Môi trường nơi mà những động vật hoang dã này đang sinh sống bị phá huỷ nghiêm trọng.)

- The number of rare animals is decreasing so rapidly that they are in danger of becoming extinct.

(Số lượng động vật hoang dã quý hiếm giảm tốc khá nhanh đến nỗi bọn chúng có nguy hại bị giỏi chủng.)

3. Many things have been done to protect endangered nature, such as:

(Nhiều câu hỏi đã được triển khai để bảo vệ thực chất nguy cấp, chẳng hạn như)

- Many organizations have been set up & money has been raised to save rare animals.

(Nhiều tổ chức triển khai đã được thành lập và hoạt động và tiền đã được huy động để cứu những động thiết bị quý hiếm.)

- Thousands of national parks have been established.

(Hàng ngàn công viên giang sơn đã được thành lập.)

- Laws have been passed to prohibit killing endangered animals.

Xem thêm: Tóm Tắt Ngữ Văn 8 Filetype Pdf Trưởng Thcs, Tài Liệu Ngữ Văn Lớp 8

(Luật sẽ được trải qua để cấm giết động vật hoang dã.)


After

After you read

Work in groups. Find out why some animals have become extinct.

(Làm câu hỏi theo nhóm. Khám phá lí do lý do một số loài hễ vật đã biết thành tuyệt chủng.)