UNIT 4 LỚP 11 SÁCH MỚI

  -  
Soạn Language Unit 4 trang 48 - 49 SGK tiếng Anh lớp 11 mới, giúp những em ôn luyện sâu kỹ năng trọng tâm, ứng dụng giải các dạng bài tập tương tự. Cung ứng các em tiếp thu bài xích mới đạt hiệu quả.

Bạn đang xem: Unit 4 lớp 11 sách mới


Chúng tôi xin trình làng đến các em học viên tài liệu giải bài xích tập môn Anh 11 Unit 4 bỏ ra tiết, dễ nắm bắt nhất. Mời các em xem thêm phần Unit 4 lớp 11 - Language dưới đây.

Soạn Language Unit 4 trang 48 - 49 SGK giờ Anh lớp 11 mới

Vocabulary

1. Match each word with its meaning. (Hãy ghép từng từ tương xứng với nghĩa của nó.)


2. Complete the following sentences with the appropriate words from the box. (Hoàn thành câu bằng từ tương thích cho trong khung.)


Pronunciation

1. Listen và repeat. Pay attention lớn the vowels in bold. (Nghe cùng lặp lại, để ý đến đầy đủ nguyên âm in đậm.)

Bài nghe:


secondary deafening preferable
dictionary frightening battery
history restaurant police
library family  

2. Listen & repeat the following sentences. Pay attention to the vowels in bold. (Nghe và lặp lại câu, chăm chú đến những nguyên âm in đậm.)

Bài nghe:

1. Last week, we discussed a visit to lớn a secondary school for children with disabilities.

2. They really like studying English and history.

Xem thêm: Soạn Âm Nhạc 7 Tập Đọc Nhạc Số 4, Tập Đọc Nhạc Lớp 7 Số 4 Bài Mùa Xuân Về

3. I couldn't hear anything but the deafening noise of the drums.

4. Before you use this talking pen, remember to check the batteries first.

5. It would be preferable khổng lồ donate Braille books, not large-print books.

Xem thêm: Câu Đố Nằm Giữa Người Đàn Ông Là Gì, Nằm Giữa Người Đàn Ông Là Gì

Grammar

1. Choose the correct size of the verbs in brackets khổng lồ complete the sentences. (Chọn dạng đúng của rượu cồn từ vào ngoặc để xong xuôi câu.)


1. Launched 2. Decided 3. Invited 4. Have completely changed 5. Have collected

2. Complete each sentence, using the past simple or present pcrfcct form of the verb in brackets. (Hoàn thành từng câu một, áp dụng thì thừa khứ đơn hay hiện nay tại chấm dứt của cồn từ cho trong ngoặc đơn.)


1. Decided 2. Have joined 3. Have volunteered 4. Presented
5. Have donated 6. Talked 7. Have sent 8. Visited

Từ vựng giờ Anh lớp 11 bắt đầu Unit 4 đầy đủ, đưa ra tiết

1.access /ˈækses/(v): tiếp cận, sử dụng

+ accessible /əkˈsesəbl/ (adj): rất có thể tiếp cận, sử dụng

2. Barrier /ˈbæriə(r)/(n): rào cản, chướng ngại vật

3. Blind /blaɪnd/(adj): mù, không bắt gặp được

4. Campaign /kæmˈpeɪn/(n): chiến dịch

5. Care /keə(r)/ (n, v): (sự) siêng sóc, chuyên nom

6. Charity /ˈtʃærəti/ (n): hội từ thiện

7. Cognitive /ˈkɒɡnətɪv/(a): tương quan đến nhấn thức

8. Coordination /kəʊˌɔːdɪˈneɪʃn/(n): sự thích hợp tác

9. Deaf /def/(a): điếc, không nghe được

10. Disability /ˌdɪsəˈbɪləti/(n): sự ốm yếu, tàn tật

11. Disable /dɪsˈeɪbl/(n,a): không có công dụng sử dụng chân tay, tàn tật

12. Discrimination/dɪˌskrɪmɪˈneɪʃn/ (n): sự khác nhau đối xử

13. Disrespectful /ˌdɪsrɪˈspektfl/(a): thiếu thốn tôn trọng

14. Donate /dəʊˈneɪt/(v): quyên góp, tặng

15. Dumb /dʌm/ (a): câm, không nói được

16. Fracture /ˈfræktʃə(r)/ (n): (chỗ) gãy (xương)

17. Healthcare /ˈhelθ keə(r)/(a): với mục đích chăm lo sức khỏe

18. Hearing /ˈhɪərɪŋ/(n): thính giác, nghe

19. Impaired /ɪmˈpeəd/(a): bị làm hỏng, bị có tác dụng suy yếu

+ impairment /ɪmˈpeəmənt/ (n): sự suy yếu, lỗi hại, lỗi hỏng

20. Independent /ˌɪndɪˈpendənt/(a): độc lập, ko phụ thuộc

21. Integrate /ˈɪntɪɡreɪt/ (v): hòa nhập, hội nhập

22. Involve /ɪnˈvɒlv/ (v): để vai trung phong trí vào vấn đề gì

23. Mobility /məʊˈbɪləti/(n): tính giữ động, di động

24. Physical /ˈfɪzɪkl/(a): ở trong về cơ thể, thể chất

25. Solution /səˈluːʃn/ (n): giải pháp, cách giải quyết và xử lý

26. Suffer /ˈsʌfə(r)/ (v): trải qua hoặc chịu đựng ( đồ vật gi khó chịu)

27. Support /səˈpɔːt/ (n, v): (sự) ủng hộ, khuyến khích 

29. Talent /ˈtælənt/ (n):tài năng, người tài giỏi

30. Treat /triːt/ (v): đối xử, đối đãi, chữa bệnh

31. Unite/juˈnaɪt/ (v): thống nhất, đoàn kết

32. Visual /ˈvɪʒuəl/(a): (thuộc về) thị giác, có liên quan đến thị giác

33. Volunteer/ˌvɒlənˈtɪə(r)/ (n):người tình nguyện

35. Wheelchair /ˈwiːltʃeə(r)/ (n):xe lăn

►► CLICK NGAY vào con đường dẫn tiếp sau đây để tải giải mã bài tập chi tiết, vừa đủ nhất file word, file pdf trọn vẹn miễn giá thành từ chúng tôi, cung cấp các em ôn luyện giải đề đạt hiệu quả nhất.