VỢ NGỐC AH EM TRỐN ĐƯỢC TÔI SAO

     
*Bạn đang xem: Vợ ngốc ah em trốn được tôi sao

*

*Xem thêm: Bài 42 Trang 19 Sgk Toán 8 Bài 42 Trang 19 Sgk Toán 8 Tập 1, Giải Bài 42 Trang 19 Sgk Toán 8 Tập 1

Vợ ngớ ngẩn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 117.0Vợ dại dột Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 116.0Vợ lẩn thẩn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 115.0Vợ ngớ ngẩn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 114.0Vợ ngây ngô Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 113.0Vợ dại Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 112.0Vợ dở hơi Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 111.0Vợ gàn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 110.0Vợ gàn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 109.0Vợ đần độn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 108.0Vợ ngốc Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 107.0Vợ ngây ngô Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 106.0Vợ dở hơi Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 105.0Vợ dại dột Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 104.0Vợ gàn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 103.0Vợ dở hơi Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 102.0Vợ đần độn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 101.0Vợ lẩn thẩn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 100.0Vợ dở người Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 99.0Vợ đần độn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 98.0Vợ ngu Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 97.0Vợ lẩn thẩn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 96.0Vợ ngốc Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 95.0Vợ dại dột Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 94.0Vợ dại dột Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 93.0Vợ ngây ngô Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 92.0Vợ dại dột Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 91.0Vợ dại Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 90.0Vợ dở hơi Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 89.0Vợ dở người Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 88.0Vợ đần độn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 87.0Vợ đần độn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 86.0Vợ ngây ngô Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 85.0Vợ đần Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 84.0Vợ ngốc Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 83.0Vợ ngốc Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 82.0Vợ ngốc Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 81.0Vợ ngây ngô Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 80.0Vợ lẩn thẩn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 79.0Vợ dại Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 78.0Vợ ngây ngô Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 77.0Vợ gàn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 76.0Vợ dở hơi Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 75.0Vợ đần Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 74.0Vợ dở hơi Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 73.0Vợ ngốc Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 72.0Vợ dại Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 71.0Vợ đần độn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 70.0Vợ dại dột Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 69.0Vợ dại Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 68.0Vợ dở người Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 67.0Vợ đần Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 65.0Vợ lẩn thẩn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 64.0Vợ ngu Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 63.0Vợ ngu Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 62.0Vợ dở hơi Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 61.0Vợ đần Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 60.0Vợ dại dột Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 59.0Vợ ngốc Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 58.0Vợ đần Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 57.0Vợ dở hơi Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 56.0Vợ ngây ngô Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 55.0Vợ ngây ngô Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 54.0Vợ dở người Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 53.0Vợ dở người Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 52.0Vợ dở hơi Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 51.0Vợ gàn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 50.0Vợ ngây ngô Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 49.0Vợ gàn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 48.0Vợ đần độn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 47.0Vợ dại dột Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 46.0Vợ đần độn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 45.0Vợ lẩn thẩn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 44.0Vợ dở hơi Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 43.0Vợ đần Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 42.0Vợ ngây ngô Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 41.0Vợ ngu Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 40.0Vợ dại Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 39.0Vợ dại Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 38.0Vợ ngớ ngẩn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 37.0Vợ dở người Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 36.0Vợ ngớ ngẩn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 35.0Vợ đần độn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 34.0Vợ đần độn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 33.0Vợ dại Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 32.0Vợ ngốc Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 31.0Vợ dở người Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 30.0Vợ ngu Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 29.0Vợ gàn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 28.0Vợ dở hơi Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 27.0Vợ ngây ngô Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 26.0Vợ gàn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 25.0Vợ dở hơi Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 24.0Vợ ngớ ngẩn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 23.0Vợ dở người Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 22.0Vợ ngu Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 21.0Vợ ngu Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 20.0Vợ dại Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 19.0Vợ đần độn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 18.0Vợ đần độn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 17.0Vợ dở người Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 16.0Vợ đần độn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 15.0Vợ đần độn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 14.0Vợ ngây ngô Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 13.0Vợ đần độn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 12.0Vợ ngốc Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 11.0Vợ dại Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 10.0Vợ đần Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 9.0Vợ gàn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 8.0Vợ dở người Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 7.0Vợ ngây ngô Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 6.0Vợ ngây ngô Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 5.0Vợ ngu Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 4.0Vợ dại dột Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 3.0Vợ dở hơi Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 2.0Vợ lẩn thẩn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 1.0

Bị kéo đi QUYẾT MINH sợ hãi giãy giụa , cô ko muốn đâu , sợ qúa!Bọn chúng muốn làm gì cô đây?Tên chồng đáng ghét tê đâu rồi , sẽ ở đâu mau đến cứu cô đi!Cô sợ lắm rồi! Huhuhu!Có ai ko làm ơn cứu cô với huhuhu.Bọn chúng nhì tên kèm phía hai bên cầm tay kéo Quyết Minh , nhiều lúc chúng còn thừa cơ đụng chạm vào người cô khiến cô sợ hãi hoảng loạn vô cùng.Khuôn mặt mệt mỏi tái xanh, cơ thể gầy yếu giờ vẫn gia sức chống lại bọn chúng.Cô nói vào tiếng nấc cầu xin bọn chúng- Các người với tôi đi đâu!Tôi xin mấy người thả tôi ra đi mà!- Người đẹp !Trật tự nào!Anh sẽ chuyển em đến một chỗ thiên đường của Hạnh Phúc … Đến đó chúng ta sẽ hahaha- KHÔNG ! Thả tôi ra!Tôi là người đã có gia đình rồi … Thả ra!- hahaha. Gia đình thì ai mà chẳng có…- Tôi có chồng rồi!Bỏ Tôi ra!Nếu ko chồng tôi sẽ giết mấy người thả ra!- Ồồồ ! CÓ CHỒNG!Híhíhí ! Bé bé à anh đâu phải thằng ngu! Nói rồi hắn bóp mạnh vào ngực cô , khiến cô la lên vì đau đớn rồi ghé sát tai cô thì thầm- Chỗ này của em còn không lớn hết mà ?Bọn anh đâu phải kẻ ngốc!” Bóp mạnh”ÁÁÁÁÁÁÁÁÁBỎ TÔI RA!- Chúng mày với nó đi cấp tốc lên tao khó chịu lắm rồi!Hàng chất lượng đấy!Nói xong xuôi bọn chúng phá lên cười , rồi đẩy mạnh Quyết Minh về phía trước.- KHÔNG ! BỎ RA !*CHÁT* CÂM NGAY đến TAO!Huhuhu Bỏ ra!*chát , chát* lặng ngay!Thôi mày đừng đánh nó nữa , tý nữa mặt nó mà dị dạng lại cụt hết hứng làm ăn uống bây giờ!Mang nó đến nhà trọ của mày nhé!Ở đó hoang vắng, tha hồ mà tận hưởng…Quyết Minh nghe thấy hắn nói vậy lắc đầu hoảng loạn hét lênKHÔNGGGG” BỐP” ! CâmÁÁÁÁÁÁÁÁÁ hự.Quyết Minh gập người lại nhăn mặt nhức đớn khi tên đứng phía trước thẳng chân đạp mạnh vào bụng cô…Cô nhức ! đau đến mức bụng như vỡ ra rồi quằn quại , cảm giác như cơ liệt mọi giác quan…Chưa bao giờ cô thấy sợ hãi như lúc này … Bé bé của cô…Huhuhu. Bé à! nhỏ đừng có chuyện gì sảy ra chuyện gì nhé!Đừng làm mẹ sợ!Gắng lên nhé!Huhuhu Đau bụng qúa!Mình chết mất !Trong lần đau quằn quại cô vẫn bị chúng thô bạo lôi kéo đi… tuy vậy giờ trên đây điều cô lo sợ là bé con đang gặp nguy hiểm…Cứ nghĩ đến đó là nước mắt cô rơi xuống không ngừng.Cho đến khi cô khẽ mở mắt mệt mỏi nhìn xung quanh…Đôi mắt sợ sệt trở lên sợ hãi sợ hãi .Khi trước mắt cô là một nơi xa lạ , hoang sơ , lạnh lẽo …Bọn chúng thấy cô đã im lặng khóc lóc từ sau khi bị đạp , mà không còn chống lại phản kháng nữa , bắt buộc cũng nới lỏng tay dần…Quyết Minh thấy vậy liền cắn chặt răng kiềm chế cơn đau ở bụng , rồi cố gắng dồn hết sức lực xuống 2 tay đang bị kèm cặp của mình. Cô dùng sức giãy ra thật mạnh … Bị đột ngột bọn chúng không kịp trở tay… nên để cô thoát ra.Được tự vì chưng cô vội vàng chạy trốn , nhưng không chạy được mấy bước thì lưng cô đã bị một tên đạp vào , khiến cô ngã mạnh xuống đất.Còn chưa kịp định thần với cú ngã vừa rồi , Thì Quyết Minh đã bị bọn chúng vây xung quanh … Chúng dùng đôi chân lạnh lùng của mình để đá vào người cô.Từng cú đá đau đớn là từng câu quát tháoMuốn trốn này ” bốp” tao mang đến mày trốn” bốp”này thì trốn này” bốp , bốp”bụng cô bị đạp không ngừng , qúa sợ hãi lại muốn bảo vệ cho bé con… Cô nằm khom người lại cuộn tròn để bịt chở mang lại đứa bé yếu đuối…Cứ như vậy Quyết Minh nằm đó chịu nhức đớn đến đến khi kiệt sức ngất xỉu tại chỗ…Nhưng lũ vô nhân tính kia vẫn không chịu dừng lại… Chúng vẫn đánh , … Đánh đến khi dòng máu đỏ tươi chảy ra ồ ạt xuống chân cô , thấm đẫm chiếc váy trắng tinh khiết mà Quyết Minh đang mặc.Thấy máu dưới chân cô chảy ra qúa nhiều , bọn chúng mới chịu dừng lại rồi nhìn nhau- Nó làm sao vậy?- Ai biết!- nhưng sao chảy nhiều máu thế?- Nếu nó chảy máu nhiều mà chết thì chúng ta…- CHẠY THÔI !!! Bọn chúng thấy cô như vậy thì vội vàng chạy trốn , vì dù sao chẳng thương hiệu nào muốn rước họa vào thân cả… Tội giết người không phải là nhẹ đâu.Bọn chúng chạy hết , để lại mình Quyết Minh đã Băng Huyết , mê mẩn nằm co ro dưới nền đất lạnh ngắt , giữa vị trí hoang vu , u sầu…
Xem thêm: Sáng Tạo Hoạ Tiết Trang Trí, Soạn Mĩ Thuật Lớp 7 Bài 3: Vẽ Trang Trí

Vợ dở người Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 117.0Vợ dở người Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 116.0Vợ ngớ ngẩn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 115.0Vợ ngây ngô Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 114.0Vợ ngớ ngẩn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 113.0Vợ dại Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 112.0Vợ gàn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 111.0Vợ lẩn thẩn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 110.0Vợ dở hơi Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 109.0Vợ ngớ ngẩn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 108.0Vợ ngu Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 107.0Vợ dại Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 106.0Vợ dại dột Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 105.0Vợ dở người Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 104.0Vợ ngây ngô Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 103.0Vợ gàn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 102.0Vợ đần Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 101.0Vợ đần Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 100.0Vợ dại Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 99.0Vợ ngây ngô Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 98.0Vợ ngốc Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 97.0Vợ gàn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 96.0Vợ dại Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 95.0Vợ đần Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 94.0Vợ đần Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 93.0Vợ lẩn thẩn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 92.0Vợ dở hơi Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 91.0Vợ gàn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 90.0Vợ dại Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 89.0Vợ dại Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 88.0Vợ ngu Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 87.0Vợ gàn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 86.0Vợ gàn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 85.0Vợ đần Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 84.0Vợ dại dột Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 83.0Vợ lẩn thẩn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 82.0Vợ lẩn thẩn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 81.0Vợ ngu Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 80.0Vợ ngu Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 79.0Vợ ngốc Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 78.0Vợ ngớ ngẩn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 77.0Vợ đần Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 76.0Vợ dại Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 75.0Vợ dở hơi Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 74.0Vợ lẩn thẩn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 73.0Vợ dở người Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 72.0Vợ dại Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 71.0Vợ dại Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 70.0Vợ dại dột Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 69.0Vợ ngu Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 68.0Vợ dại dột Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 67.0Vợ dại dột Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 65.0Vợ lẩn thẩn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 64.0Vợ ngu Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 63.0Vợ gàn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 62.0Vợ dở người Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 61.0Vợ lẩn thẩn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 60.0Vợ dại dột Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 59.0Vợ dở hơi Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 58.0Vợ đần Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 57.0Vợ dở hơi Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 56.0Vợ đần Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 55.0Vợ dại dột Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 54.0Vợ dở hơi Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 53.0Vợ dại dột Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 52.0Vợ dở người Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 51.0Vợ gàn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 50.0Vợ dở hơi Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 49.0Vợ ngu Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 48.0Vợ đần độn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 47.0Vợ dở người Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 46.0Vợ dại Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 45.0Vợ ngớ ngẩn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 44.0Vợ dở hơi Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 43.0Vợ ngớ ngẩn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 42.0Vợ dở người Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 41.0Vợ dại Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 40.0Vợ đần độn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 39.0Vợ đần Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 38.0Vợ dại Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 37.0Vợ ngây ngô Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 36.0Vợ ngốc Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 35.0Vợ đần Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 34.0Vợ dở hơi Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 33.0Vợ ngớ ngẩn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 32.0Vợ ngây ngô Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 31.0Vợ dở người Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 30.0Vợ dở hơi Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 29.0Vợ dở người Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 28.0Vợ đần độn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 27.0Vợ ngớ ngẩn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 26.0Vợ dở hơi Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 25.0Vợ dở người Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 24.0Vợ ngây ngô Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 23.0Vợ đần Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 22.0Vợ ngu Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 21.0Vợ lẩn thẩn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 20.0Vợ dại dột Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 19.0Vợ ngốc Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 18.0Vợ gàn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 17.0Vợ ngớ ngẩn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 16.0Vợ ngây ngô Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 15.0Vợ dở hơi Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 14.0Vợ lẩn thẩn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 13.0Vợ ngốc Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 12.0Vợ ngây ngô Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 11.0Vợ dại Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 10.0Vợ ngu Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 9.0Vợ dại Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 8.0Vợ dại dột Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 7.0Vợ ngớ ngẩn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 6.0Vợ đần Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 5.0Vợ ngu Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 4.0Vợ lẩn thẩn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 3.0Vợ ngu Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 2.0Vợ ngớ ngẩn Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? chap 1.0