WRITE A SHORT ARTICLE DESCRIBING A WONDER OF VIET NAM

     
Phần communication phía dẫn bạn làm việc cách giới thiệu cũng như xây dựng bài nói đến những kì quan liêu của Việt Nam. Nội dung bài viết cung cấp nhắc nhở giải bài bác tập vào sách giáo khoa.

Bạn đang xem: Write a short article describing a wonder of viet nam


1. Listen to the radio programme from 4Teen. Then decide whether the following statements are true (T) or false (F).

Nghe chương trình 4Teen. Xem các câu sau câu nào đúng (T), câu nào sai (F) 

1. The MC will read out five sentences that describe one of the wonders of Viet Nam. F2. The MC won"t mention the proper names of any place in her description.

Xem thêm: Phát Biểu Cảm Nhận Sông Núi Nước Nam (7 Mẫu), Viết Đoạn Văn Ngắn (6

T3. The players have khổng lồ work out where the wonder is và whoever gives the correct answer first wins. F4. If any player can give the correct answer before the MC finishes reading out all the sentences, he/she is the winner and gets a special gift. T5. If any player gives the incorrect answer before the MC finishes reading out all the sentences, he/she is still allowed to continue the game. F

Audio script 

Ann: Welcome to our trò chơi called ‘What"s What?’. Please welcome our three guests Mary, Linda, & Duong who will be taking part in the trò chơi today.Mary, Linda, và Duong: Good evening, everyone!Ann: Now, the rules of the game are simple. I will read out six sentences that describe one of the wonders of Viet Nam, either natural or man-made. This description won"t include the proper names of any places. My three contestants have lớn work out what the wonder is. Whoever gives the correct answer first is the winner.Duong: Sounds easy.Ann: Well, let"s see... You are the winner and get a special gift if you can give the correct answer before I finish reading out all six sentences. But if you give the incorrect answer, you"re out of that round of the game.Mary: Exciting!Ann: Now, vì all of you understand how lớn play the game?Mary, Linda, and Duong: Yes.Ann: OK, then let"s play ‘ What"s What? ’!

2. Listen to the next part of the radio programme. Then fill in the gaps with the words/numbers you hear.

Nghe phần tiếp theo. Tiếp đến điền vào khu vực trống số đông từ/số mà bạn nghe được. 

Ann: First sentence: it"s a natural wonder in the (1)__central___ part of our country. Duong, bởi you want to lớn risk the answer?Duong: Yes, it"s easy. That"s Phong Nha Cave.Ann: No, sorry that"s incorrect. So you"re out of this round, Duong!Duong: Oh dear!Ann: Second sentence: it"s a spectacular located (2) ___200 __ metres above sea near the west branch of a highway, either of you have the answer, Mary Linda?Mary: No, not yet.Linda: Not me.Ann: OK, so I will continue with the sentence. It"s situated in a national (3)___park____Linda: Is it Stone Cave in Kien Giang?Ann: No, Kien Giang isn"t in the centre of the country, Linda. So we have only one person Mary, still in the game now.Mary: So nervous!Ann: & the fourth sentence: the cave (4)____discovered____ by a local man in 2005Mary: I know. It must beThien Duong or (5)____paradise_____. Cave in quang quẻ Binh.Ann: Correct, Mary! Congratulations! You gave the correct answer before I read out sixth sentence, so you win this round of game and get a special gift.

Xem thêm: Cho Cumen TáC DụNg VớI Br2 đUn NóNg (Có ChiếU SáNg) Theo Tỉ Lệ Mol 1 : 1, Thu đượC Hai DẫN XuấT Monobrom

3. Write six sentences that describe one of the wonders of Viet nam you know.

Viết 6 câu diễn tả các kì quan liêu ở nước ta mà bạn biết 

4. Work in groups. Play the trò chơi " What"s What ?" 

Làm việc theo nhóm. Nghịch trò "What"s what"